BRATRSTVO č.2/98

grafika Zdeňka Šorma VE JMÉNU PÁNĚ
...HRR NA NĚ!
...PŘÍSAHÁME!
...CHCEMESANĚ,
    NIŽŠÍ DANĚ,
    ÚCTU STRANĚ,
    ŠIRÉ PLÁNĚ,
    PRACHY ZA NĚ,
    ZDRAVÍ HLAVNĚ,
    ŽÍTI SLAVNĚ,
    NENÁVRATNĚ...
KRUCINÁLFAGOT!
OD JEŽÍŠKA.
KŘESŤANSKÁ MÍROVÁ
    KONFERENCE
KŘESŤANSKÝ KLUB
    VYVOLENÝCH
KATALOG KŘESŤANSKÝCH
    PODNIKATELŮ
JMÉNA HLOUPÝCH
    NA VŠECH SLOUPÍCH.
 
 
 
 
 

.

Otče náš, který jsi v nebesích...
MODLITBA PÁNĚ
To máte jako s tou dětskou hrou "puzzle", co se skládá rozstříhaný obrázek. Jak to děláte? Musíte se nejprve někde chytit, nejlíp se to dělá na okraji, musíte najít dva kusy, které k sobě patří, pak hledat třetí, který k nim zapadne.
Stejné to máte se slovy. Také je mnoho různých slov. Nehodí se k sobě všechny. Také je zkoušíme dávat dohromady, když spolu mluvíme, když přemýšlíme... Jen to je těžší než s puzzle obrázkem. Tam víme, že obrázek tam někde musí být. U slov si nejsme tak jisti. Když se třeba nehodí věta, kterou řeknete vy, k větě, kterou řekne ten druhý - jak se tomu říká? "Hádka." Když se mi v hlavě neskládají slova dobře vedle sebe, jak se tomu říká? "Nesmysl". Je těžko dát dohromady slova. Přitom se slovy jde o mnohem víc než jen o obrázek z papíru. Možná je problém, kde začít, jakým slovem.
To vám byla zvláštní zkušenost, kterou lidé dělali s Ježíšem. Najednou se k sobě slova hodila, lidé se k sobě hodili, Bůh se hodil k lidem... Život byl něco souvislého ("smysluplného" - tak se tomu taky někdy říkává).
Lidé se tomu divili, byla to zvláštní zkušenost, a pak prosili: nauč nás modlit se. Tzn. také: nauč nás říkat slova, kterými se dá začít a která se k sobě budou hodit, a my budeme vědět, že se hodíme sem (patříme sem), a jak k sobě všechno patří, a že to má smysl. Tak Ježíš učí učedníky modlit se a my se to učíme s nimi.
Posledně jsme začali - vlastně od středu. "Otče náš, který jsi v nebesích". Dnes dál: "Posvěť se jméno Tvé". To je slovo, které se k tomu prvnímu opravdu může přidat. A všimněte si, jak. Jestli člověku šlo dřív především o jeho věci, o to, co člověk vymyslel, umínil si, poznal, musel, prožil a udělal, na čem mu záleželo, co se jemu mělo podařit a co se mu podařilo - to bylo dřív nejvíc důležité - tak teď je to Jinak: "Posvěť se jméno tvé": Ty se stáváš prvně důležitý, na Tvé věci záleží, na tom, aby se prosadila, aby se stala skutečností. Jak to mohou a dokáží ti lidé říci? A tak zřetelně, pokojně, s úlevou a přitom ne rezignovaně a alibisticky. Inu, když se začíná tím prvním slovem... Před Ježíšem se stala "svatou", důležitou, rozhodující, určující "věc Boží" ("Království Boží" - říkal Ježíš), prosazení jeho vůle (jejíž podstatu vyjadřuje už to první slovo - "Otče" jako bytí s...)
A člověku na tom potom může záležet (a to je tak podivuhodné!) hluboce ale taky pokojně. To je něco docela jiného než nervózní křečovitost, s kterou člověk předtím prosazoval svoje věci. Zkuste si to říct. "Otče náš. Posvěť se jméno tvé". Vnímáte to osvobození: jde prvně o "ne jen mou" věc, nejde jedině a nakonec o moje věci, s kterými jsem se dost natrápil, dost lidí si znepřátelil, dost se s nimi nadarmo utahal, nejsou to moje věci, na kterých naposled záleží. A přesto nezůstávám "dole" stranou nebo mimo. Co je tohle za Věc!!
Pavel Jun

Zpět na obsah


.

F.M.Dostojevský - Zločin a trest
ŽIVOT V LITERATUŘE - LITERATURA V ŽIVOTĚ
M. VAŠINA - P. SLÁMA - J. WEINFURTER

ZLOČIN A TREST
Z lidských pradějin se noří toto mrazivé, ale i stále svůdné spojení dvou pojmů: zločin a trest! Dnes téma navýsost mediálně přitažlivé. Jakási třináctá komnata, která je člověkem stále znovu dobývána - která však stále odolává svému úplnému odhalení. Touto tajemnou komnatou je existence člověka v čase a prostoru, který mu byl darován jeho Stvořitelem. Zločin člověka a následný trest poznamenávají lidské bytí nesmazatelným mnohdy způsobem a jedním z těch, kdo poodhalili tento tajemný závoj a dali nám nahlédnout do tohoto tajemství - je ruský spisovatel F.M.Dostojevskij.
Ve svém románu "Zločin a trest" nám na konkrétních lidech ukazuje, co všechno je možné člověku. Jakých výšin i propastí je svědkem sám na sobě. V románu nám Dostojevskij odhaluje svět pozoruhodných lidí v prostoru mezi "nebem" a "peklem". Nejsou to žádná strašidla, žádní predátoři, žádné stíny, nýbrž skuteční lidé s pozemskými jmény a tvářemi.
O jedné své románové postavě Dostojevskij paradoxně píše: "Věří-li, tedy nevěří, že věří. Jestliže nevěří, tedy nevěří, že nevěří." Dostojevského lidé stále hledají, obtíženi břemeny pochybností. Věří-li, mučí se pochybnostmi, zda jejich víra není jen výsledkem strachu ze smrti. A nevěří-li, trpí svobodou, která je však ze své podstaty zhoubná, protože se mylně domnívají, že na základě této svobody je jim "vše dovoleno".
Všecko je dovoleno. Tato tři drtivá slova jsou výsledkem hledání některých postav Dostojevského románů. Tento titánský program vyznává na počátku i hlavní představitel Raskolnikov, který neche přijmout žádnou autoritu. Nechce uznat, že ve své chorobně pojaté svobodě ztrácí své pravé lidství.
Idea, kterou je Raskolnikov hnán, je idea titánské hrdosti a pýchy, ze které mu pak vyplývá jednoduchá životní rovnice. Na základě své naprosto svobodné vůle mohu konat všecko, čeho se mi zachce. Neplatí už žádné pochybnosti a předsudky - všechno je dovoleno! Cesta je volná a na konci této cesty může být i vražda. Takto "osvobozený Raskolnikov opravdu zavraždí dvě stařeny, které v jeho očích nemají pražádné ceny (ne větší než obyčejná veš), a sám sobě namluví, že tímto svobodným činem napravuje nespravedlnosti tohoto světa. To je ve velmi hrubých obrysech případ studenta Raskolnikova z Dostojevského románu "Zločin a trest".
Po činu však nepřichází to, na co "hrdina" Raskolnikov čekal, ale ještě větší pocit nejistoty a zjištění, že jeho čin - krutý a násilný, nezměnil jeho situaci, ani situaci jiných, jemu podobných. Člověk není Bohem. To chce na svých literárních postavách ukázat Dostojevskij, když vykresluje tyto titánské typy, podobné Raskolnikovi. Ten, po prozření ze svého bludu utíká, aniž by byl pronásledován. Nakonec se jde sám udat a přijímá trest.
Postava Raskolnikova má v románu svůj další dramatický vývoj, který není možné v této zkratce podrobněji sledovat. Opouští však svou bludnou ideu a pomalu se otevírá novému názoru na život. Podpírán láskou prostitutky Soni, která také hledá cestu z bludného kruhu zla - jde s ní společně do lidského vyhnanství, které ovšem není vyhnanstvím z prostoru Lásky Kristovy.
Není to putování lehké a laciné. V závěru románu Soňa i Raskolnikov otevírají evangelium a v něm hledají odpovědi na své rozličné, někdy mučivé otázky, spojené s lidskou existencí. To je pro oba nový začátek. To je i pro mne vždy nové povzbuzení, když se s bázní a třesením vždy znovu rozhoduji navštívit ve vězení ty, kteří žijí v ohraničenosti pojmů zločinu a trestu. Dostojevského romány mi jsou velkou pomocí v tom, aby člověk za vinou a trestem zahlédl vždy ještě nové a vyšší horizonty lidství, které se objevují i v posledních slovech tohoto pozoruhodného románu F.M.Dostojevského o zločinu a trestu: ..."Chtěli mluvit, ale nemohli. Slzy stály jim v očích. Oba byli bledí a hubení, ale v těchto bledých a nemocných obličejích již zářily ranní červánky nové budoucnosti, úplného vzkříšení pro nový život....".
Míla Vašina - farář

ZLOČIN & TREST
Zločin a trest, "prestupljenije i nakazanije" vzpomínám si rusky. "Die Schuld und die Sühne" německy. Avon va... va avon - hebrejština to zvládne jedním slovem (Dostojevského kniha sice v Izraeli vyšla pod jiným názvem, šlo by to však říci i takto). Avon totiž v Bibli znamená jednak samotný zlý čin, jednak jeho označení za zločin či přestupek, ale současně i trest za zločin (1S 28,10). Jazyková nedovyvinutost, nedostatek smyslu pro nuance? Anebo geniální rozpoznání, že zločin a trest k sobě patří jako zima a sníh či město a auta?
Dostojevskij svou knihou (napsanou před více než sto lety) burácí nad líně se valící, titěrně se potřpytkávající ale i rozbouřenou hladinou našich dní o tom, že zločinem se člověk vylamuje z rámu, do něhož byl vsazen, a nevrátí se do něj, leč bolestným pokáním.
Petrohrad nedlouho po zrušení nevolnictví: letní horko, smrad ve špinavých ulicích, sužující chudoba, jež jedněm loupí jejich důstojnost, zatímco druzí hýří. Co vlastně v životě člověku brání vystoupit z řádu, do něhož byl vsazen, a ve jménu spravedlnosti "zabít tu starou veš", lakomou lichvářku? Jistě, není to pro všechny, ten však, kdo vystoupí z masy, kdo se svým činem vyhoupne nad řád, ten jej překročit smí.
Nesmí! - hřmí Dostojevskij. Ten, kdo se rozhodl být mírou dobrého i zlého, jakoby ukusoval z hadova jablka - a bude vyhnán z ráje. Kniha je o dlouhé cestě, kterou Raskolnikov urazí, než se přizná a přijme trest. Oči mu přitom otevře prostitutka Soňa, kristovská postava ve svém ponížení a lásce.
Raskolnikov přijímá trest, neboť ten k zločinu neodmyslitelně patří (Dostojevskij byl naštěstí dalek mělkých řečí o zákonu a milosti. Přesto ústy namol opilého Marmeladova káže o Božím smilování tak, že mi při čtení znělo v uších jak při Bachových fugách) - ale proč? V knize jsem nezaslechl nic, co by připomínalo klapot pomalých ale jistých Božích mlýnů. Světem vskutku vládne nespravedlnost a krutost. V tomto terénu se však odehrává napínavý příběh (vlastně detektivka), v němž motivy jednání všech protagonistů nejsou ani zdaleka pouze z tohoto světa.
Petr Sláma - asistent ETF UK

TREST OSVOBOZUJE ANEB FACKA NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ
S takovou myšlenkou přijít do prostředí, kde je takřka povinností se na každého usmívat, být laskavý a přátelský, protože láska, milost, odpuštění mají největší šanci na proměnu života, může vyznít provokativně až kacířsky. Nevím jak vy, ale sám bych nejednou raději držel facku než cokoli jiného. Tedy facku jako trest za provinění. Jaká by to pak byla úleva. Jaké osvobození! Už bych se nemusel motat v bludném kruhu výčitek a sebeobviňování. Jedna dobře mířená facka, na správném místě a v pravý čas by mě zbavila mnohých trýznivých myšlenek.
Své kacířství bych mohl dál rozvíjet - jak by se v mnohých našich sborech, ve sdruženích mládeže i v našich rodinách pročistil vzduch, kdyby to jednou za čas pořádně plesklo... Ale tyto úvahy přenechám jiným. Víc mne v tuto chvíli zajímá, jak je to s trestem tam, kde jej považujeme za zcela samozřejmý a dokonce mu připisujeme jakousi výchovnou funkci. Snad s největším koncentrátem "facek" se můžeme setkat kolem soudů a věznic. Tam bezpochyby počítáme s tím, že každé takové potrestání je zcela na místě (odmyslíme-li si možnou úplatnost a neschopnost soudců či děravost zákonů). Použijeme-li příměr dobře umístěného lepance, pak mně však v tomto systému stále něco podstatného chybí. Především jakási osobitost či adresnost. Jsem-li ochoten přijmout výprask jako spravedlivý, pak především od toho, komu jsem ublížil. Dostane-li se však někdo do silového pole trestního práva, pak je chycen někým zcela jiným, než postiženým, opět jiný jej soudí a vykonavatel trestu je zastoupen opět další instancí a osobou. Z principu je tento systém odosobněn. Výsledkem však je, že na konci tohoto řetezce je oběť zcela zatlačena do pozadí.
Během svého velmi krátkého pastoračního působení ve věznici jsem se potkal s několika málo opravdovými kajícníky. Trest přijali jako příležitost k odčinění spáchané křivdy. Všecko to nějak souviselo s jejich vírou, že za trestem stojí ještě nějaká vyšší autorita, než je soud nebo lidská společnost. U všech však bylo jasné, že by pro ně jakási konforntace a vyrovnání se s postiženou obětí znamenalo ještě větší osvobození.
Sotva může někdo z nás zcela zásadně změnit pravidla vymezující působnost, smysl a dopad trestů udílených společností. Navíc problém trestu je jistě mnohem složitější, než jsem v krátkosti naznačil. Jen jsem vás chtěl přivést k zamyšlení: byli bychom my sami dostatečně odvážni vystavit se jako postižení konfrontaci s původcem zločinu? Našli bychom dostatek svobody, abychom sami jako oběti přispěli k přijetí viny a vyrovnání se s ní? Vždyť koho se předně, kromě viníka, vina týká? Oběti. Bez ní k opravdovému osvobození od viny, k "nápravě" porušeného jen těžko může dojít. Oběť tedy hraje při vyrovnávání se s vinou významnou a takřka nezastupitelnou roli. Nenaplní-li oběť svoji roli v celém rozsahu, pak facka nebude udělená na zcela správném místě a v pravý čas.
Jiří Weinfurter - farář

Problém trestu a pomsty bude účinně a spolehlivě vyřešen teprve tehdy, až se podaří výkon "pomsty" či spravedlnosti odebrat postiženým a svěřit nesporné a výlučné "právní" autoritě, která jediná ji smí ve společnosti vykonávat. Postižený sám, ale ani žádný jiný jednotlivý a "obyčejný" člověk to být nemůže právě proto, aby jeho rozsudek a trest nevyvolal další pomstu. I zde hrálo náboženství velkou úlohu a v Bibli o tom máme přesné svědectví. Součástí Zákona, který dostává Izrael na hoře Sínaj, je také právě toto: "Budeš trestat svého bližního podle práva, a nepohneš následky jeho hříchu. Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně" (Lv 19,17n), "Má je pomsta i odplata" (Dt 32,35). Je zřejmé že mezi "následky hříchu" patří na prvním místě pomsta postižených.
Teprve nepochybná právní či trestní autorita tedy může "pomstít" zločin, aniž by se trest stal záminkou pro další vraždění.
Citát z knihy Jana Sokola, Čtení z Bible

Zpět na obsah


.
ROZ
HOVOR
PRO BRATRSTVO
PYTHAGOROVA
VĚTA
V RÓMŠTINĚ?
ROZHOVOR S ONDŘEJEM GIŇOU
Ondřej Giňa je členem rady pro národnosti při Úřadu vlády České republiky.

Jak hodnotíte celkově vztah české společnosti k Rómům?
Já si myslím, že je ten vztah poznamenán minulostí. Nejtragičtější kapitolou tohoto vztahu je druhá světová válka, kdy byla většina českých Rómů vyvražděna v koncentračních táborech. Po válce, když se budoval komunismus, měli to Rómové zase těžké. Byl na ně vytvářen silný asimilační tlak, aby de facto zapomněli, kdo jsou, aby přestali mluvit svým jazykem, aby se podřídili a zařadili.

Kde vidíte největší problém ve vztahu české společnosti k Rómům dnes?
Dnešní situace je vyústěním nahromaděných problémů. Když se společnost otevřela, vyplul na povrch i tento latentní problém, který tu byl již dříve, ale otevřeně se o něm nehovořilo a blémy se zastíraly. Nový problém do tohoto soužití přinesli příslušníci hnutí skinheads. Ti přišli s rasovým násilím. Začali Rómy pronásledovat skutečně z rasových důvodů - protože jsou jiní, mají jinou barvu pleti. Začali hlásat ideologii nadřazenosti bílé rasy. A to je podle mne nejvážnější a nejsložitější problém dnes.

A vidíte něco problematického také uvnitř komunit?
Určitě. Naším velkým problémem je otázka vzdělání a výchovy dětí a mládeže. Myslím si, že je to velký úkol, který musíme zvládnout my sami. A to nám potom může pomoci zlepšit situaci a postavení ve společnosti.

Co je podle vás třeba pro to vzdělání udělat? Je to jenom problém uvnitř vaší komunity, nebo by se měly nějak změnit školské zákony nebo praxe školství?
Od nás Rómů by měla vzejít především iniciativa. Potom by měl pomoci i stát skrze svůj vzdělávací systém. Myslím si, že by hodně pomohly přípravné ročníky, kde by se rómské děti připravovaly na vstup do školy. Rómské dítě totiž vstupuje ve škole do úplně jiného prostředí, než jaké zná doma. Je tu také jazykový problém, který způsobuje, že rómské děti nerozumí tomu, co se ve škole mají učit.

Jakým způsobem byste tento jazykový problém řešil? Myslíte si, že se má rómská menšina uvědomovat i jazykově - myslím například vznik rómských škol - nebo má být intenzivnější příprava na výuku v češtině?
Nemyslím si, že by měly vznikat rómské školy, kde by se používala rómština. Nedovedu si představit, jak by se v rómštině řekla třeba Pythagorova věta. Spíš jde o to, aby škola pomohla dětem, které to potřebují, překonat nedostatky v jejich jazykové vybavenosti. A jestli by v tom rómština pomohla, pak jí využijme jako nástroje, který pomůže, aby dítě lépe pochopilo, co se má naučit. A to by mohli dělat třeba rómští asistenti nebo asistentky, kteří by ve škole, nebo zejména v mateřských školách, v přípravných ročnících pomáhali dětem, které mají s češtinou problémy.

Setkáváte se vy osobně s nějakou formou diskriminace?
Právě včera byl u Okresního soudu v Rokycanech projednáván případ zákazu vstupu Rómů do hostince Železná. Sám jsem podal podnět k tomuto trestnímu stíhání, protože, když jsem přišel do hospody, tak mi řekli: "Tady cikány neobsluhujeme. Odejděte!" To, myslím, je porušení zákona. A i v mé práci se na mne Rómové obracejí s konkrétními případy diskriminace.

Vy jste právník?
Ne jsem novinář a hodně se zabývám otázkami lidských práv a postavením menšin.

Jak byste odpověděl na klasické zdůvodňování averze společnosti vůči Rómům - tj. vyšší kriminalita, využívání až zneužívání sociálních dávek, špatné sousedské soužití, vybydlování bytů atd.?
V prvé řadě bych těm lidem řekl, že to vidí příliš jednoduše. Jistěže existuje zvýšený podíl Rómů na páchání trestné činnosti, ale je třeba si položit otázku proč. Je to věc nezaměstnanosti, která u Rómů dosahuje 70%. V takové situaci dochází ke kriminalitě i u ostatních lidí. Sociální dávky dostávají Rómové ze zákona, pokud sociální úřad uzná jejich nárok za oprávněný. Kdyby na ně neměli nárok, jistě by jim je úředníci ze svého nedávali. Vybydlování bytů je velká potíž. To dělá hodně zlé krve mezi lidmi. Ale řekl bych, že to nedělají všichni Rómové. Toho se dopouštějí ti, kteří se dostali do nějaké těžké sociální situace, která konzervuje stereotypy Rómů - takový ten jednoduchý přístup k životu. Já si myslím, že je takovým lidem naopak třeba pomoci a ne je odsuzovat. Odsoudit lze velmi snadno.

Tento požadavek uvědomělosti lze ošem vznést na obě strany. Nedávají Rómové tím, že ho vznášejí jednostranně, sami o sobě signál, že vlastně nejsou schopni být rovnoprávnými parnery pro ostatní společnost? Když se člověk staví do pozice: "Je na vás, abyste nám pomohli", tak tím o sobě říká: "Já sám nejsem dospělý, nejsem toho schopen."
Ano to máte pravdu. Mnohokrát se stává, že se Rómové staví pouze do té pozice žadatelů. Je důležité, aby Rómové sami začali usilovat o změnu svého postavení a ti, kteří již mají na to, aby byli vzorem a příkladem, aby pomohli těm slabším. My například chceme v Rokycanech realizovat program, který jsme nazvali "Program rozvoje místní rómské komunity." To znamená, že i v naší komunitě musí vzniknout cosi, co bude nějakým způsobem regulovat vztahy uvnitř rómské společnosti. Bohužel došlo k tomu, že to, co kdysi uvnitř rómské komunity regulovalo postoje jednotlivce i rodin a velkorodin, v důsledku asimilace přestalo fungovat. Je třeba vytvořit prostor pro to, aby se znovu uvedly do života hodnoty, kterými se řídili naši předkové. My jim říkáme "pačiv" a "lač".

Děkuji za rozhovor.Zdeněk Šorm

Zpět na obsah


.

Jak k nám Bůh mluví?
O T Á Z K Y * V Í R Y

Když jsem pracoval v továrně, zaskočil mě tam jeden kamarád otázkou: "Jak k tobě Bůh vlastně mluví?" Jedna farářská dcerka mi vyprávěla, jak se v dětství neodvažovala vstoupit do kanceláře, když její otec psal kázání. Myslela, že tam mluví s Bohem. Jak to vlastně je? Slyšíme Boha skutečně, nebo o něm jen přemýšlíme?
Ve filmu je to snadné. Stačí obrátit kameru do mraků a z reproduktorů se ozve vážný, mírně patetický hlas známého herce. Ale jak to chodí v normálním životě?
Bible sama se o tom moc nešíří. Slovo Boží se tu stává a oslovený člověk je vyřizuje dál. Někdy Bůh používá andělů, jindy se lidem zjevuje ve snu. Eliáš slyší hlas tichý a jemný. Samuel slyší hlas podobný lidskému. Neexistuje žádný postup či recept, jak Boží slovo zaslechnout nebo vyvolat. Je to vždycky zázrak, Boží iniciativa, překvapení, které nelze naplánovat. Jedni se ocitají ve vytržení, jiní to prožívají spíš uvnitř. Většina lidí se však už v Bibli setkává s Božím slovem z lidských úst, ve svědectví proroků a apoštolů.
Křesťané mají zvláštní pojetí Božího slova. Dostalo podobu lidského příběhu. Bůh k nám mluví životem, smrtí a vzkříšením Ježíše Krista. Boží slovo je pro nás vše, co z této skutečnosti vyplývá. Je na nás, abychom to stále znovu domýšleli a formulovali. Jestliže Kristus zemřel za všechny, pak nám Bůh říká, že mezi lidmi není rozdílu. Všichni jsme mu stejně vzácní a důležití. Jestliže Kristus uzdravoval, znamená to, že nemoc není trestem za hřích, ale zlo, jemuž máme s pomocí Boží vzdorovat.
Boží slovo se dnes ozývá všude tam, kde nacházíme odvahu promítnout důsledky evangelia do svého každodenního rozhodování, jednání a myšlení. Nejvíc nám v tom pomáhá výklad Bible. Podobným způsobem může posloužit i upřímný rozhovor, modlitba, píseň, umělecké dílo nebo tichá meditace. Bůh k nám mluví, když se nám biblické slovo stane výzvou, která nás nutí něco udělat či změnit. Přeskočí jiskra Ducha svatého a obyčejné lidské slovo se nám stane Slovem Božím. Často se mu bráníme. Nemysleme si, že jsme jiní, než byli Jonáš, Mojžíš nebo Jeremiáš.
Stále novým a aktuálním slovem zasahuje a ovlivňuje Bůh naše životy možná daleko víc než nějakými nečekanými událostmi. Chce nás tak povzbudit v naší únavě a zastavit v naší pýše. Bible nás zve k trvalému a pozornému naslouchání. Mezi nebem a zemí se stále něco děje. Boží slovo zvěstované ve shromáždění církve i v osobních setkáních hýbe světem a lidmi. Bůh má pro nás stále něco nového. Evangelium o záchraně v Ježíši Kristu dostává každý den nový výraz, novou naléhavost a neopakovatelnost.
Otázky ovšem zůstávají. Dovedeme při výkladu a naslouchání Božímu Slovu odlišit své vlastní názory a důrazy? Neslyšíme jen to, co chceme slyšet? Nevybíráme si jen to, co je pro nás přijatelné? Nevydáváme za Boží slovo to, co slouží k obhajobě našich vlastních myšlenek? Nevymlouváme se na Boží vůli, když se máme sami rozhodnout a vzít na sebe břemeno vlastní odpovědnosti? Možné to je. Ale současně zůstává otevřená i druhá možnost. Bůh se k našemu zvěstování a naslouchání přizná a použije ho k tomu, aby pohnul našim svědomím. Jisté to není. Ale prosit o to smíme.
Jiří Gruber - farář

Zpět na obsah


.

BLÍZKOST V RŮZNOSTI

PŘÍSTUPY K POSTIŽENÝM LIDEM DŘÍVE A DNES

Myslím, že se nedá jasně říci, zda se v dřívějších dobách, staletích, rodilo a žilo méně či více postižených lidí než dnes. Každá doba má své okolnosti (např. více tělesně postižených, osleplých po válkách; vážné tělesné následky dětí, jejichž matky v těhotenství užívaly málo vyzkoušený lék atd.). Často se s hrdostí říká, že se dnes některá postižení vyskytují méně díky pokroku medicíny, už se většinou ale méně nahlas dodá, že je to také díky tomu, že se postižení pozná ještě v raném těhotenství, které je potom ukončeno. (Tomuto problému se budeme více věnovat v jiném čísle.) Dříve se tedy snad rodilo více lidí s určitým postižením, ti však mnohdy kvůli menším možnostem tehdejší medicíny zemřeli při větší zátěži na jejich organismus. Proto dnes díky lékařské péči přežívají i tak postižení lidé, kteří by dříve jednoduše přežít nemohli. I když jde lékařská věda rychle kupředu a mnohým postižením se dá předejít nebo je alespoň zmírnit, jistě se ani naši potomci nedožijí dne, kdy by bylo možné prohlásit, že už lidstvo neohrožuje možnost vzniku nějakého handicapu. Postižení lidé tu byli, jsou a budou. Možnost vzniku handicapu se - ať si to připustíme, nebo ne - týká každého z nás. Jak se k tomu postavíme? A jak se k tomu lidé stavěli dříve?
Vztah k postiženým lidem se v různých historických obdobích vyvíjel v souvislosti se znalostmi lékařskými, psychologickými, s pokroky techniky; přístup k trpícím byl také hodně určován velkými myšlenkovými proudy jednotlivých období. Represivní tendence, které se objevovaly před naším letopočtem, kdy byli postižení lidé mnohdy zatracováni, vyděděni, narozené děti s handicapem mohly být zabity, se nám dnes jistě jeví jako krutost, ovšem viděno tehdejšíma očima byl boj o holé přežití a uplatnění se v životě daleko těžší, a tedy mnohem více podřízen dravým zákonům přírody. I tak se ale objevovaly postupně čím dál méně ojedinělé snahy o pomoc postiženým.
Zhruba v období osvícenství se hodně pod vlivem myslitelů té doby a také díky většímu vlivu církví začalo obecně pohlížet na postižené jako na bližní, kterým je třeba pomoci. Této charitativní péče se ujímaly právě především církve; jejich snaha byla vedena touhou pomoci bezbrannému a trpícímu bližnímu - snaha to byla chvályhodná a obdivuhodná. Ovšem také kvůli nedostatku lékařských, psychologických, pedagogických a technických poznatků (které máme my dnes hojně k dispozici) v té době nedošli vychovatelé většinou ke skutečnému uznání toho, že i tento trpící je člověkem, který může svoje schopnosti sám nebo s pomocí rozvíjet, případně svůj handicap překonávat.
Důraz na schopnosti a jejich rozvoj u postižených lidí a na potřebu překonávání handicapu byl kladen vychovateli až zhruba od 18. století, kdy vznikaly ústavy, které neměly za cíl pouze pečovat, ale především vychovávat a rozvíjet různě postižené osoby podle jejich potřeb a schopností. Tyto tendence mohou díky rychle se rozšiřujícím znalostem všeho, co se vztahuje k životu postižených lidí, postupovat stále dopředu.
V posledních desetiletích je kladen důraz na to, aby byl postiženým lidem umožňován život mezi ostatními lidmi (integrace). (Zhruba do období po II. světové válce žili postižení téměř výhradně izolováni ve svých ústavech. Snahy o integraci se rozvíjejí ve vyspělých státech již po desetiletí, u nás jsme v tomto ohledu ve srovnání s jinými zeměmi velmi pozadu, protože integrační snahy se u nás reálně objevují až s otevřením se jiným zkušenostem po pádu komunistického režimu.)
V současnosti máme tedy oproti dřívějším dobám daleko příznivější podmínky pro všestrannou péči o postižené lidi, jejímž cílem by mělo být vytvoření takových podmínek života, které by umožňovaly do co největší možné míry překonávat či nahrazovat určitý handicap a podílet se pokud možno na všech běžných aktivitách a sférách života. Vnější podmínky a zázemí bychom mohli hodnotit vcelku kladně, ovšem na co všechno pak může narážet konkrétní práce? Na bariéry v nás samých, na naše špatné vžité stereotypy, které by postižené odsunuly raději někam do ústraní, na náš strach z něčeho, co je příliš jiné, než jsme zvyklí a schopní přijmout a pochopit? Na bariéry administrativní, finanční? Díky rozvoji civilizace a vědy jsme schopni si zajistit vnější podmínky pro zlepšení přístupu k postiženým lidem, ale svůj osobní postoj, který by byl otevřený, tolerantní a odpovědný si musíme vytvořit sami. A to je to nejtěžší, co nám má ležet na srdci. Přemýšlejme o tom, jak by se tento postoj mohl a měl vytvářet v jednotlivých lidech, a tedy obecně ve společnosti, a jak může být přijímán samotnými handicapovanými lidmi.
Tereza Kellerová, speciální pedagožka

.
NÁZORY NA PODMÍNKY ŽIVOTA POSTIŽENÝCH LIDÍ

se mohou jistě lišit; odlišnost může být dána osobní zkušeností každého, osobním přístupem k postiženým lidem a v neposlední řadě znalostí konkrétních potřeb lidí s určitým postižením. Vnější podmínky nemohou být jistě nikdy stejné, pro lidi s postižením jsou ztíženy právě jejich handicapem. Musíme se však neustále ptát, zda společnost - a tedy my všichni - vytváří těmto lidem podmínky alespoň srovnatelné, a jestliže ne - jakože v tomto ohledu máme v mnoha směrech obrovské dluhy a rezervy - jak docílit toho, abychom byli stále lépe schopni tyto dluhy odpovědně splácet a rezervy dobře doplňovat.
Na názory na podmínky života postižených lidí jsem se zeptala několika lidí:

"Myslíš si, že jsou postiženým lidem v naší společnosti vytvořeny stejné podmínky pro důstojný život jako lidem bez postižení? Jak se to projevuje, nebo neprojevuje?"
Vnější podmínky jistě nejsou takové, jaké by mohly být. Navíc jsme často my nepostižení málo schopni přirozeně komunikovat a soužít s handicapovanými. Pravda však je, že vnitřní důstojnost mnohých z nich převyšuje důstojnost nás, co jsme zdraví a v pohodlí.
Kateřina Pivoňková, 30 let,
zdravotní sestra

Díky své současné zkušenosti se životem ve Velké Británii vidím veliké rozdíly ve stupni integrace postižených lidí do běžného života v naší a tamní společnosti. V Británii je kladen důraz na to, aby pro různě postižené lidi byly vytvořeny na jednotlivých úrovních (školství, sport, kultura, veřejný život atd.) reálné podmínky pro začlenění se do běžných aktivit srovnatelné s podmínkami zdravých lidí. V tomto ohledu máme myslím u nás mnoho co dohánět.
Andrea Reichlová, 24 let, učitelka
tč. au-pair ve Velké Británii

Ne. Jako bychom v tomto ohledu ještě žili v souladu s přírodou. V přirozeně dravém životě přírody obstojí jen silní, zdraví a schopní jedinci, ostatní podléhají. Ačkoliv se své náležitosti k přírodě všemožně bráníme, naše lesklá a efektní civilizace si cení především lidí výkonných, úspěšných, sebevědomých, zdravých a krásných a paradoxně způsobuje takové podmínky života, kde množství těch nebohých stoupá. Až naše lidství - naše vyvolení, naše výsada mezi jinými tvory nás zavazuje zahrnout do našeho života i postižené a různě nešťastné. Péče o ty lidi je znát daleko víc než v časech minulých (nejen těch, co si pamatujeme), péče je však soustřeďována do jednotlivých míst kamsi stranou. Jako bychom si naše lidství dostatečně neuvědomovali. V opačném případě by postižených bylo víc vidět venku, na ulicích, ve školách...
Barbora Veselá, 41 let, výtvarnice

Přesto, že se v posledních letech pro zlepšení životních podmínek pro postižené mnoho udělalo, nebudou mít stejné podmínky jako ostatní nikdy. Stále je nutná snaha o nápravu a ta se může dít nejméně ve dvou rovi-.nách. Legislativní úpravy mohou pomoci v tom, aby handicap mohl být alespoň částečně kompenzovaný (např. podpora pracovních příležitostí, bezbariérové zajištění veřejných budov apod.) Druhá rovina se týká naší výchovy, musíme umět žít společně s postiženými, umět jim pomoci, pokud naši pomoc potřebují. Velmi důležitá je tato výchova už u malých dětí. Další nutné kroky jsou potřebné v oblasti povšechného povědomí nás všech a souvisí s hodnotovými měřítky. Co je to úspěch a co je to úspěšnost? Jsme úspěšní, když předstihneme druhé v určité činnosti nebo schopnosti? Ve srovnání s druhými je každý z nás něčím handicapovaný. Přiznáváme si my "zdraví" své různé dílčí neschopnosti? Uvědomujeme si, jak snadno můžeme o své schopnosti přijít? Zasloužili jsme se sami o své schopnosti? Čeho jsme vlastně schopni? Umíme hledat u "postižených" jejich mimořádné schopnosti? Pokud se nebudeme vyhýbat podobným otázkám, pak všichni nejen pro postižené, ale i sami pro sebe uděláme hodně.
Otakar Keller, 52 let, lékař

Zpět na obsah


.

DOPORUČUJI
Ingmar Bergmann: Soukromé rozhovory
Volvox globator + KGB, Praha 1997

K "venkovskému" knihkupci ještě nedorazila a v Praze už ji neměli. Tedy: alespoň moje žhavá novinka jednoho středečního rána. Tištěna na velmi tlustém papíru - abyste se smířili s cenou 172,-Kč.
Všechno je filmové: stručné popisy kostýmů, exteriérů. Kamera těká po tom, co je vidět. Možná i časové určení (1907 - 1934) je pouze namalovaná kartónová kulisa. Střídání chronologie a retrospektivy řízené logikou skládání mozaiky. Ale výsledný obraz je trochu rozmazaný, nehotový; záleží na vás, co v něj zahlédnete.
Možná statečnou Annu, farářovu manželku a odpudivě nemužného Henrika, stockholmského pastora. Možná málo statečnou, intrikánskou Annu a politováníhodného Henrika. Přísnou matku Katrin a starého faráře Jacoba, který uvádí Annu bergmanovsky v dospělost (a co ještě dalšího?) snad proto, aby mohla k večeři Páně. Když ji na smrtelném křesle spolu slaví, ona neví proč a on krev Páně vykašlává s krví vlastní.
Otázka po příčinách a vině, sympatiích a členění postav na kladné a záporné ustupuje zjištění, že aktéři nehrají, ale žijí naplno, zatímco soudce by se mohl stát hercem, který hraje pro noblesu a neví vlastně, kdo mu napsal roli.
Vezměte, čtěte! Toto je příběh, který se odehrál za vás!
Michal Kitta, farář

Zpět na obsah


.

CO JE VINA?
CO, KDO, PROČ?
ERAZIM KOHÁK
Co že je vina? No, taková zkouška vyspělosti. Totiž neviňátko je ten, kdo za nic nemůže. Třeba děcko, které pomáhá při vaření a ochutí svíčkovou JARem. Nebo člověk nesvéprávný, o kterém říkáte, že "on za to nemůže". Nebo ten pán, co znárodnil půdu: on to myslel dobře, chtěl jen blaho pro všechny, jako na té fresce na smíchovském nádraží. Nebo v Olomouci, co tam ženci věnčí. Nemůže prý za to, že se to zvrtlo.
Snad ne. Jenže když ne, pak o sobě prohlašuje, že není plnoprávným člověkem. Že je jenom takový chudák, kterému se věci dějí, ale on sám za nic nemůže. Kdyby chodil ke katolické zpovědi, asi by říkal, že on za nic nemůže, že to ďábel ho svedl. U pana profesora zase říká, že on nic, to počítač mu smazal tu seminární práci. Strašně se omlouvá. Tolik mu záleží , aby vás přesvědčil, že on přece za nic nemůže, to někdo jiný. Vůbec mu nedochází, že rubem té jeho neviny je nesvéprávnost.
Dospělost začíná doznáním viny. Ne zapíráním, ne výmluvami. Přijetím odpovědnosti. Nejsem chlapeček, nejsem blbeček. Jsem člověk, sám nesu za své činy odpovědnost. Mea culpa,moje vina - a důraz je na to mea, moje. Lituji toho. Hrozně bych si přál, aby k tomu bylo nedošlo. Vyčítám si to a udělám, co mohu, abych to napravil a aby se to neopakovalo. Odpusť mi to. Ale nezapírám, nevzdávám se toho. Ta vina je moje, já nesu odpovědnost. Totiž ona to opravdu je taková zkouška vyspělosti.

Zpět na obsah


.

PAVUČINY

Vzpomínám si na jedno ráno. Měla jsem na starosti skupinku prvňáčků. Dětský zájem probudila veliká pavučina. Něžná, vznešená, a tak zranitelná... Děti ji chtěly okamžitě vzít útokem, ale já najednou dostala o tu křehkost strach. Zasáhla jsem. Děti pak zaraženě postávaly před pavučinou a já jsem jim kostrbatě vysvětlovala cosi o kráse. Přitom ve mně klíčil údiv. Nejsem praštěná? Nehraju si hloupě na ušlechtilost, když sama už jsem tolik pavučin vymetla, tolik mně jich bylo nepříjemných?
I my jsme pavoučci splétající pavučiny. Každý vztah je složitým provázáním spousty nití. Jsme různě pilní. A často nám chybí pavoučí trpělivost. Kde pavouk bez reptání tvoří novou a novou pavučinu, kdykoli se ta předešlá poničí, tam se člověk vzdává, opouští, hledá něco jiného, nebo nehledá vůbec a nedělá nic.
A zrovna jako díla pavouků, i ta naše mají různé osudy. Některá působí užitečně, protože se v nich uchytí cosi, co náš život obohatí, ať už se nám smysl toho jeví kladný, nebo záporný. Jiná končí zaprášená v koutě. Jsou ale i pavučiny, v nichž se po ránu lesknou kapky rosy, křehkost zbavená otázek po významu - prostá krása, která je tu jen pro ráno, pro slunce, pro oči, které chtějí vidět, pro ruku, která ucukne a zkrotí ničivou sílu. Jen lehce mávnout a ani nepocítit, jak pavučina praská, je úžasně snadné. Těžší je potom nést tíhu sebe samých, když se přitom zlomí něco v nás.
Monika Hojná
Zpět na obsah


.

ÁRON A VOSÍ HNÍZDO
Rozhodující obraty v historii lidstva mohou způsobit věci velké, jako vynález ohně nebo písma, ale často i malé, ba dokonce nepatrné. Stalo se jednou, že za to mohly vosy. Chcete se na vlastní oči přesvědčit? Jsme tedy v Sinajské poušti, sedíme ve stanu, kdysi bohatě zdobeném zlatem, ale teď již poznamenaném stářím. Před námi sedí na dvou kobercích Mojžíš s Áronem a mlčky srkají slabou polévku, ve které plave několik obilných zrnek. Pouštní vítr pleská chlopní děravého stanu a občas vmete dovnitř spršku jemného písku. Mojžíš jako obvykle trochu zadrhává v řeči, zatímco Áron mluví až příliš sebejistě:

"Už dvacet let táhneme pouští."
"D-d-vacet? Už?"
"Právě dvacet let je to dneska, Moše, co jsme vyrazili z Egypta, a řekni, k čemu to bylo. Jen řekni."
"Jsme blíž k B-b-bohu. To ti nestačí?"
"Nevím... ale tobě to stačí určitě, ty jsi svatý muž! Jenže co naši lidé?"
"Těm řekni, že jsme b-blíž k Zaslíbené zemi."
"Taky o dvacet let, Moše? A kdy to skončí? Řekni, kdy?"
"N-nevím. To je tajemství B-b-boží."
"Ale co je to za spravedlnost? Nikdo z našich přece nebyl horší než Egypťané. Tak proč trestá Hospodin právě nás?"
Mojžíš mlčí. Sedí s hlavou v dlaních a prstem si dělá čárky v písku. Dvacet čárek. Tolik zkoušek, a ve všech zatím obstáli. Zatím... Ale jen Hospodin ví, co bude dál.
"Slyšíš? Proč trestá svůj vyvolený národ? Ty, které nejvíc miluje?"
Mojžíšova hlava ještě víc poklesla.
"Nejdřív jsi mi nařídil, abych rozhlásil, že je to za prvotní hřích. Dobrá. Chvíli na to věřili. Pak za hříchy otců. To nám vydrželo o něco déle. Pak za zlaté tele, ale to už je taky pryč. Jenže co já jim řeknu zítra? Co?"
"Aby se zdviženou hlavou k-k-kráčeli dál."
"Moše! Jak ale, když na nás Hospodin stále zapomíná? Nedodržujeme snad Jeho deset přikázání?"
"Ale Árone ... Samozřejmě že d-d-dodržujete. To by nám tak ještě scházelo."
"A kde je pak jaká spravedlnost..."
"Kde je... Vzpomeň si. Co jsi d-dělal včera odpoledne? Tam u té h-h-hromady kamení?"
"Aha, vosy. Jsou tam vosy, Moše! Potvory bodavé, a bzučí jako pominuté. Stačí klackem zašťourat do hnízda a pak se musí rychle utíkat. Ale rychle, Moše! Kdo to prohraje, tomu ukážou. Aj jaj jaj! Zkoušeli to všichni, celé dopoledne. To bylo smíchu! Tak jsem si šel odpoledne taky zašťourat, pro jistotu, když už tam nikdo nebyl. To víš, čest nesmí utrpět... Ale stihl jsem to, chvála Bohu. Bez jediného píchnutí."
"Tak vidíš, Árone. Jen si vzpomeň, že těm Egypťanům jsi dělával to samé. "Co nám ty b-blbý vosy zase vyvedou," jako kdybych tě ještě dneska slyšel... Pravda, utéct jsme stihli, chvála B-b-bohu. Bez jediného píchnutí. A ty se mě teď opovažuješ p-p-ptát, kde je spravedlnost."
"Jak to, Moše, je to snad proti Desateru Božích přikázání? Pár hloupých vos? No řekni mi jediné přikázání, které jsem porušil. Aspoň jedno."
Mojžíš si nabere z misky do hrsti zrní a ukazuje ho Áronovi.
"Podívej, Árone. Rychle, co v-vidíš?"
"Zrní."
Pak najednou všechny prsty roztáhne od sebe.
"A co v-vidíš teď?"
"Deset prstů."
"A kde je teď zrní, Árone?"
"Propadlo, neudrželo se."
Mojžíš se usměje a chvíli se jen tak dívá. Vidět ho v té chvíli Michelangelo, utíkal by pro štětec. To tiché štěstí v očích... To se snad nikomu nepodaří zachytit. Tak se dokáže dívat jedině spravedlivý člověk.
Zato Áronova napjatá tvář vypadá jinak. Tam ještě světlo poznání nezasvitlo. Snad že by pořád ještě ty vosy...
"Árone! B-buď vezmeš jeden prst, druhý prst, ...desátý prst, k-každý zvlášť, ale zrní s nimi n-nenabereš. N-nebo je spojíš — p-pak už nevidíš žádné p-prsty — zato máš p-plnou hrst zrní!"
Áron si nabírá zrnka z misky, zase je pouští a vypadá vážně. Je zaujatý, dokonce hluboce soustředěný, jenže v hlavě má prázdno.
"Áronečku, bratříčku... Podívej. Každý prst máš jedno p-přikázání. Udělal jsi hřích p-proti prvému? Neudělal. Proti druhému? Taky ne, ani proti třetímu... ani proti d-d-desátému.
Přesto zrní nenabereš! Protože pouhé jednotlivé prsty, to není spojená ruka, to není celý B-b-boží Zákon!"
"Moše, to je na mě těžké. Ale vždycky jsem ti věřil, to ano. Ty to všechno umíš. Tak mi alespoň řekni, jak to děláš sám?"
Mojžíš si zase nabere do rukou zrní.
"Takhle, Árone. Tolik mě má můj milovaný B-b-bůh rád, vidíš tu plnou hrst, vrchovatě, víc už se tam nevejde. Ale přikázání, ty prsty, ty přes Boží lásku nevidím. Když mi je chtěl Hospodin sám ukázat, takhle — prudce rozevře prsty — musel mě na okamžik přestat mít rád. To na mě se-stoupila b-b-bázeň Boží a v tu chvíli se zjevila Jeho přikázání, všech deset, a byla na věky vyryta do kamenných desek. Jenže to stačilo, Árone! Teď už mě zase má rád."
Áron si ani nevšiml jak, ale Mojžíš má znovu plnou hrst.
Nepozoroval, že by si znovu nabral. To určitě zase Hospodin... Zázrak... Dvakrát naprázdno polkne.
"A... a co ty vosy?"
"Právě, bratříčku, co ty vosy. Ty sám moc d-dobře víš, co bylo a co nebylo správně. Pravda, sice jsi neudělal hřích, ale dlaně ti zůstaly prázdné, dočista prázdné! Nebyl to nikdo menší než B-b-bůh, kdo ti utekl mezi prsty, a to mezerami mezi tvými deseti přikázáními."
"Hospodin mi utekl... Elohim... Adonai... Můj pán... A co si vlastně počnu, Moše?"
Mojžíš si povzdechne a zase hledí do písku. "Vždyť už jsi to slyšel... Řekneš mému lidu, aby se zdviženou hlavou p-putovali dál! Ale n-neřekneš jim, že to ještě p-potrvá mnoho let. I když teď sám dobře víš, proč. Vzpomeň si vždycky na ty vosy."
Mojžíš vstal a vyšel ze stanu.
Áron tenkrát seděl mlčky dlouho na koberci a po jeho tváři stékaly slzy. Plakal za utrpení izraelského národa. A každá slza, která dopadla na některý z deseti prstů jeho rukou, spojených k modlitbě, zkrátila putování do Zaslíbené země o celý jeden den.
Petr Holý

Zpět na obsah


.

DOPORUČUJI
BOHUSLAV BLAŽEK:
TVÁŘÍ V TVÁŘ OBRAZOVCE

Tuto knihu bych chtěl vřele doporučit všem těm, které nějakým způsobem zajímá (nebo třeba i trápí) problematika vztahu člověk vs. televize.
Na 200 stranách za zcela rozumných 88 Kč se čtenář nedozví nic o tom, kterak a jak moc televize škodí, jak jsou děti ohroženi atd. Autor se nad otázkou televize nestaví do role soudce, ale naopak, klade si otázky a "bednu" staví jako zrcadlo našim životům. Všude hledá pro a proti. Kniha je prosta černobílého vidění, tak typického pro danou problematiku. Neustále se ptá, co pozitivního si z jejího sledování může každý z nás, včetně dětí (kdo by to čekal!) odnést, či proč děti i dospělí vyhledávají společnost televize... Co se dá v rodině dělat pro to, aby se dítě s médii naučilo žít?
Televize je v knize rozebrá na z několika úhlů - autor se zabývá její schopností lhát, manipulovat, válčit apod., ale i pozitivně působit. Velmi zajímavá a neobvyklá je i např. komparativní studie zpravodajství z války v bývalé Jugoslávii, zpracované českými televizními stanicemi.
Z celé knihy je cítit, že autor se v dané problematice vyzná - vždyť v televizi pracoval jako moderátor. Kniha nepodává rady "jak na to", ale otevírá prostor pro přemýšlení nad vztahem každého z nás k televizi. Samozřejmě se v první řadě zamýšlí nad vlivem na děti. Účelem však není televizi jen tak beze slov vypnout, ale je důležité se bavit o programu, který běží a do kterého je dítě "vtaženo". Vlastně to může rodičům pomoci v odhalení dětských deficitů.
"Vůbec platí, že čím lépe je na tom dítě ve své rodinné konstelaci a vztazích s širším okolím, tím lépe se vyrovnává se silnými televizními zážitky a tím méně má sklon televizi propadat. Když něco takového nastane, je to varovný symptom, že je v těchto vztazích něco v nepořádku. Zakázat pak televizi nebo jen "škodlivé" pořady znamená, vzít dítěti jednu z mála možností se s obtížemi vyrovnávat. Dítě se za to právem na nechápající rodiče zlobí - a jeho situace se tím ještě zhorší." (170)
Kniha je určena nejen pro ty, kteří se zabývají vývojem dětské psychiky či dětského násilí, ale i všem takovým jako třeba já, kteří máme určité sklony být na televizi závislí.
Martin Balcar - student VŠ
Zpět na obsah


.

STRUČNĚ
A JASNĚ
V posledních měsících jsme se dostali do politické krize. Blížíme se k předčasným vol-bám. Jak by se podle vašeho názoru měla v tuto chvíli za-chovat církev a její členové?

Zeptali jsme se synodního seniora naší církve Pavla Smetany:
Především bych se rád trochu ohradil proti příliš dramatickému hodnocení politické situace. Nedorozumění v koalici, její rozpad, jmenování nové vlády, ba i předčasné volby nepovažuji za krizi, nýbrž za přirozený společenský proces klasického demokratického státu. To, co není normální, jsou spíš postoje jednotlivých politiků. Některým z nich chybí základní slušnost a úcta k pravdě. Tím, co jsem pověděl, jsem současně i na-značil, jak si představuji chování naší církve i našich členů. Očekávám jediné, totiž odpovědné jednání. My evangelíci vůbec jsme citliví na jakékoliv direktivy. Máme důvěru v lidskou osobnost a věříme, že člověk, který žije z evangelia, má dostatek moudrosti, aby se rozhodoval správně. Chtěl bych členy církve ovšem varovat před "znechucením" z politiky, které by vedlo k neúčasti na volbách. Připravované předčasné volby budou mimořádně důležité a jejich výsledek dlouhodobě ovlivní vývoj našeho státu. Jako docela konkrétní radu: přece jen půjde znovu o to, orientovat se ve spektru politických stran na důvěryhodných a schopných osobnostech, a přitom pečlivě studovat volební programy. Neměli bychom však přitom zapomenout na to, co je vlastním úkolem křesťanů, zařadit i tyto věci veřejné do přímluvných modliteb.

Zpět na obsah


CO MNE
ZAUJALO
Slávek Klecandr, novinář, hudebník, vedoucí skupiny Oboroh:
Vánoce. Působí na mě čím dál silněji. Rok od roku víc — možný příznak senility. Potom ty dvě naše holky v kapele. V te-levizi Chuck Berry — Ať žije rock'n'roll.

Mgr. Martin Zlatohlávek, ředitel Národní galerie v Praze
Zajímavý byl film Zapomenuté světlo, Kolja tolik nezaujal,dále Velká vlaková loupež — hlavně závěr, že to všechno dělal pro peníze. Vynikající byla Renoirových portrétů v Chicagu — autor se soustřeďuje pouze na člověka, u nás je méně známý. Z knih Wieselovy paměti — civilní výpověď, dále kniha o umění od Árona Gureviče: Nebe, peklo, svět a I. Klíma: Poslední stupeň důvěrnosti.

Zpět na obsah


MIROSLAV II
Po městech a vesnicích zemí českých je rozeseto mnoho kostelů, kulturních domů, sokoloven, kin a muzeí. Některé kostely však nevypadají příliš "kostelově", kulturáky, kina a muzea mnohdy svou zvláštní architekturou napovídají, že je nenechal vystavět kulturní odbor MNV. Tyto veřejné budovy sloužily do začátku II. svět. války jednomu z nejstarších náboženských společenství - totiž židům.
Po šesti miliónech spálených Židů zůstalo mnoho hmotných statků, zlata, peněz, domů, synagog a hřbitovů. Zlato, pe-níze a domy si dosti rychle ob-čané a státy rozebrali, synagogy a hřbitovy byly navráce-ny Židovským obcím, v nichž zůstalo doslova jen pár jedinců. Ti velmi rozumně rozdali a rozprodali vesnické a maloměstské synagogy církvím (především ČSCH) a obcím.
O hřbitovy však obce ani církve velký zájem neměly a ŽO zase neměly dostatek financí na jejich údržbu. A tak v mnoha místech naší republiky vznikly památníky netečnosti, nevšímavosti a neúcty, rozbujela divoká křoviska, vznikla smetiště a levné zdroje kvalitního mramoru.
Jeden z takovýchto hřbitovů je i v jihomoravském městečku Miroslav. Potkalo ho totéž co většinu ostatních židovských hřbitovů; ne však zcela. Široká evangelická rodina v čele s manžely Ryšavými se ujala správy kulturního života a památek města, mezi které patří i zmíněný hřbitov. Po předčasné smrti Tomáše Ryšavého padla všechna práce na Liu. Pokusili jsme se ji alespoň trošku v její snaze podpořit.
Spolu s mým přítelem z Rotterdamu, jménem Jop van der Linden, jsme za finančního přispění Antirasismus fondu Berlin, Rottary klubu Den Haag a Židovské náboženské obce Brno uspořádali "Mezinárodní brigádu - Miroslav 97". Sjeli jsme se v počtu patnácti ze tří zemí - Nizozemí, Německa a ČR. Lidé přihlášení z Litvy a Polska nemohli přijet pro vysoké stavy řek, přesto to byla společnost rozmanitá. Díky vstřícnému starostovi ing. Machovi jsme našli střechu nad hlavou v místním zámku. Nemenší měrou přispěli i členové místního evangelického sboru nevysychajícím přísunem rozmanitých pochoutek.
Práce na hřbitově spočívala ve vysekávání a pálení křovin, odhalování a opečovávání náhrobků a vynášení odpadků. Po čtyřhodinové práci denně následoval výborný oběd v místním domě s pečovatelskou
službou a odpolední programy: o historii dávné i novější si s námi povídali Lia a Vlastimil Ryšaví, o židovských památkách na jižní Moravě pan Klenovský z ŽNO, nacionalistické nálady a hnutí ve střední Evropě s námi probral Jaroslav Šabata, o rasismu prožitém na vlastní kůži nám vyprávěla ing. Eva Dobšíková; navštívili jsme také brněnskou synagogu a tamního vrchního kantora Arnošta Neufelda, který nás seznámil s historií brněnského židovstva, tradicí a symboly a zazpíval nám i několik žalmů.
Během 14 dnů se tak z dosud vzájemně si neznámých lidí vytvořilo úzké společenství a vznikla mnohá přátelství. Rádi bychom na I.ročník navázali, a to od 2.- 15.8. 1998.
Přihlášky a dotazy možno posílat na adresu: MAREK KAŠPAR, Konečného 6/8, 615 00 BRNO - Židenice, Tel/fax05/538108, popř.E-mail:e-mail: 9447087@jura.sms.ed.ac.uk
Počet českých účastníků je omezen na max. 10-12 lidí. Přihlášky posílejte nejpozději do konce května. K plnohodnotnému prožití těchto 14 dnů je zapotřebí nejen pozitivní vztah k fyzické práci, ale také alespoň částečná znalost němčiny (úřední jazyk celé akce), popř. angličtiny. Cestovné si každý platí sám, pobyt a strava jsou zdarma.
Na přihlášky a setkání se těší Jop van der Linden a Marek Kašpar

Zpět na obsah


.

DOPORUČUJI
Jiří Mrázek: O kozlech, ovcích a lidech (Ježíšova podobenství podle Matoušova evangelia)
O kozlech, ovcích a lidech, o mém faráři, o cikánovi ze sousedství, o zlých obchodnících, o dobrém Otci v nebesích a taky o mně tady a teď. A ještě o mnoha jiných skutečnostech jsou Ježíšova podobenství.
"Co tedy vlastně jsou podobenství? ... Podobenství je cosi jako hádanka: je to cosi, co vyprávíme a posluchači vědí, že se v tom mají poznat... vypráví se sice zdánlivě o něčem jiném, ale to něco úplně jiného se mi prý podobá. A jde spíše o to, do podobenství 'vstoupit' a zkusmo si přenést jeho logiku na svou situaci."
Jak se v podobenstvích můžeme najít a co to poznání s sebou nese, autor ukazuje na několika příkladech: "V podobenství o marnotratném synu jsou nejméně tři postavy, zapředené do vzájemných vztahů. Pokud máme za sebou bohatý, ale ne právě spořádaný život a ocitl jsem se právě na dně, mohu se docela dobře poznat právě v mladším synovi.Pak mi ten příběh nabízí jednak Boží odpuštění, ale jednak i ujištění, že žádný sebezbožnější a sebezasloužilejší spravedlivý mi do toho nemůže mluvit a mně to Boží odpuštění nemůže překazit. Mám ujištění, že mohu začít znovu. Ale musím si z příběhu nechat líbit, že přinejmenším jednu chvíli jsem neměl daleko k praseti... Pokud mám za sebou život spořádaný, nemusím se do role marnotratného násilím nutit. Mohu se najít ve starším synovi, který byl vždycky odpovědný a svědomitý a život trávil doma... Mou svědomitost to podoben-ství nezpochybní. Ale musím si nechat líbit, že toho mladšího, který utratil co se dalo, má otec pořád stejně rád, a musím si dát pozor, abych laskavý otcovský dům neopustil - ne z prostopášnosti, ale ze zatrpklé nepřejícnosti a snad i žárlivosti."
Tato kniha může být dozajista pomocí k onomu "vstupování" a "nacházení se" v Ježíšových podobenstvích a hádankách, už díky svému rozčlenění. Každá kapitola totiž obsahuje nejprve autorův vlastní překlad, dále některé zvláštosti toho či onoho podobenství, potom je zde předložen jakýsi scénář - role a vnitřní vztahy mezi nimi a také souvislost s Ježíšovým příběhem, kdy a komu je vyprávěl, co se dělo před tím a co potom.
A protože Bible byla v dějinách vykládána, ne-unikly různým, někdy až neuvěřitelným, výkladům ani Ježíšova podobenství. Autor se nepokouší o dějiny výkladu, spíše upozorňuje na některé zají-mavosti (tak například podobenství o pokladu v po-li: Origenes ho vykládal, že pole je Písmo svaté a Kristus poklad v něm skrytý, nebo že pole je Kristus, poklad jeho zvěst a ve středověku se objevují i takové výklady, že pole znamená tělo a poklad v něm je panenství). Ale o tom všem se dočtete...
V knize je celkem 24 podobenství, to znamená, že když si každé ráno a večer přečtete jedno, kniha vám vystačí na dvanáct dní, to je jako dvanáct apoštolů a to už stojí za to...
Vydává nakladatelství Mlýn, kde si knihu můžete také objednat na adrese: Sokolská 89, 411 13 Třebenice. Stojí 79,-Kč.
Dráža Havlíčková - studentka ETF UK
Zpět na obsah


.KDO TO ŘEKL ?
BIBLICKÝ KVÍZ

 1. Prodej mi dnes své prvorozenství!
 2. Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, kterého jsi potupil.
 3. Vezměte mě a uvrhněte do moře a moře vás nechá na pokoji. Vím, že vás tahle veliká bouře přepadla kvůli mně.
 4. Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím ses provinil?
 5. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděli tvé spasení.
 6. Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou. Zdalipak není před tebou celá země? Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo.
 7. Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.
 8. Hle, jsem služebnicí Páně, staň se mi podle tvého slova.
 9. Cožpak jsem strážcem svého bratra?
 10. Kdyby mě spoutali sedmi syrovými houž- vemi, které ještě nevyschly, zeslábl bych a byl bych jako kterýkoli člověk.
Nápověda:
Gn 4,9; Gn 13,9; Gn 25,31; Sd 16,7; 1S 17,45; Jo 1,12; L 1,38; L 2,29; L 19,8; J 18,35
Připravil JG

Zpět na obsah


.

BAVME SE...
POZNEJ DRUHÉHO
Seřazování se podle...
Účastníci hry se náhodně rozdělí do dvou skupin, jeden člověk bude zadávat úkoly. Lidé ve skupině se postaví vedle sebe na nějaké zúžené vyvýšené místo (např. lavička, kmen stromu, zídka; není to však nutnou podmínkou, je možné stát i na zemi). Skupinám jsou postupně zadávány úkoly s kritérii, podle kterých se mají seřadit zleva doprava, např. velikost (od největšího k nejmenšímu), věk (od nejstaršího k nejmladšímu), barva očí (od nejsvětlejší po nejtmavší), barva vlasů, tloušťka, velikost nohy, datum narození (od ledna do prosince) apod., fantazii se meze nekladou. Podmínkou hry ovšem je, že se účastníci nesmějí domlouvat slovně, pouze posunky. Za promluvení je trestný bod, stejně tak za to, když někdo při přesouvání spadne z toho vyvýšeného místa. Ta skupina, která splní zadaný úkol dříve, získává bod.
Ó hrůzo!
Účastníci sedí v kruhu, jeden je uprostřed se zavázanýma očima. Prostřední ukáže náhodně na někoho prstem, ten pak změněným hlasem řekne "Ó hrůzo!". Úkolem prostředního je určit, kdo to promluvil. Pokud uhodne, jde do kruhu ten, kdo byl poznán, pokud neuhodne, zůstává prostřední v kole až do správného určení svého spoluhráče.
Podávání rukou
Účastníci si před zahájením hry podají s každým jednotlivě ruku a snaží se zapamatovat, jakou kdo má ruku a stisk. Poté si všichni sednou do kruhu, jeden je uprostřed se zavázanýma očima. Ten někomu náhodně podá ruku a má určit, komu patřila. Další pravidla jsou jako u předchozí hry.
Co by to bylo, kdyby to bylo...
Jeden z účastníků jde za dveře, ostatní se mezitím domluví na jednom z nich, který bude objektem hry. Ten, kdo má daného člověka uhodnout, si pomáhá otázkami typu "Co by to bylo, kdyby to byla květina (barva, zvíře, nálada, věc, auto, strom, jídlo, počasí, nápoj, školní předmět apod.)?", které klade postupně účastníkům hry. Ti se snaží najít takovou odpověď na otázku, která by skutečně co nejtrefněji vystihovala charakter hádaného člověka. Z těchto střípků se člověk, který hádá, pokouší sestavit obraz hádaného tak, aby ho správně určil. Při hře člověk velmi zajímavě prožívá možnost nahlédnout jinak na sebe i na druhého a zažít, jak ho vidí druzí.
TK

Zpět na obsah


.

O VÁŽNÝCH
NEVÁŽNĚ
O VÁŽNÝCH
Podle průzkumu našich zpravodajů čeká Českobratrskou církev evangelickou letos finančně velmi úspěšný rok. Zatímco hoteliéři v Krkonoších a dalších českých horských střediscích splakali nad výdělkem, neboť sněhová nadílka během Vánoc i v období následujícím byla minimální a lidé nejezdili do hor mnoho utrácet, ekonomové Synodní rady si mnou ruce. Ekonom bratr Sysel soudí, že lidem zůstalo tolik volných finančních prostředků, že se jich budou snažit rychle zbavit. To se netýká jen členů církve a očekávaných nárůstů nedělních sbírek, ale i sympatizantů, kteří budou chtít poskytnout církvi sponzorský dar. V této souvislosti je ovšem třeba dát si pozor na určitá teritoria. Mezi rizikové oblasti patří zejména Maďarsko, Mauritius, Panenské ostrovy a Bahamy. Vysloveně nevhodné je přijímat dary od Světové rady církví, která má konto ve Švýcarsku. (MV)

Zpět na obsah


.

  VYKOPÁVKY
Z KUMRÁNU
Dnes vám přinášíme ně-kolik veršů vykopaných z Kumránu, které se nějakým způsobem dotýkají vyvřelin, hornin či zemské kůry. Zkuste uhodnout, kde se v No- vém zákoně nacházejí:

1) Na místě se nacházel půl tucet kamenných vý-tvorů k provádění tradičního hygienického obřadu jistého národa, při čemž objem každé z nich byl ekvivalentní 70-105 litrům.
(Tento verš snad není až tolik charakteristický, zkuste alespoň uhodnout, kde se ty kamenné nádoby nacházely.)

2) Ať zacílí zlomek horniny ten, kdo se necítí být kauzálně spojen se špatnými skutky.

3) Klenákem se nazývá ten šutrák, který byl po zralé úvaze označen zedníky za nevyhovující.
Martin Balcar
(Řešení)

Zpět na obsah


 

Útěk do Egypta
 1. Cestou co Hospodin v rameni vztaženém
  vyved lid z otroctví v zaslíbenou zem
  tou cestu zpátky tď hrůza v zádech žene
  ze země otců zem zaslíbené.
 2. Snad zůstal za námi ten sloup oblakový
  zhasnul sloup ohnivý anebo kdoví
  prach dávno zavál stopy cesta se vleče
  kdy přijde čas, kdy v pluhy skují meče.
 3. Kde je ta duha co nad zemí se klene
  kde je ten mír země zaslíbené
  kde je ta země nad níž se duha klene
  a těžkne slovo tělem učiněné.

Zpět na obsah


OZNÁMENÍ

KOMUNITA CHEMIN NEUF z Francie zve na tyto akce:
1) Víkend na téma "jako muže a ženu je stvořil" pořádaný komunitou CHEMIN NEUF ve Svatém Janu pod Skalou (u Berouna) v pedagogické škole ve dnech 27.2. (20.00 hod.) - 1.3.1998 (15.00 hod.)
Doprava z nádraží Beroun bude zajištěna.
Předpokládaná cena je 280.-Kč. S sebou Bibli, spacák a karimatku. Přihlášky do 19.2.1998.

2) Pozvánka do mezinárodního pěveckého sboru.
U příležitosti XII. Světového dne mládeže, byl pod animací komunity CHEMIN NEUF, sestaven mezinárodní pěvecký sbor (asi 600 lidí), který vystupoval s velkým ohlasem v Paříži. Zpěváci chtějí pokračovat a zvou mezi sebe další. Nástin tohoto evangelizačního projektu:
- pravidelné zkoušky společného repertoáru
- 4 společné národní víkendy
- vystoupení na hudebním festivalu "Hatecombe 98" (Francie) od 1.8. do 9.8. 1998
POZOR! - národní víkend bude ve Svatém Janu ve stejných datech jako předešlá akce. Přihlášky také do 19. února 1998 na adresu: Vlasta Krtková,
Na Sádce 1 (fara), 149 00 Praha 4 - Chodov
Tel/Fax: 02/7934261 (Po, Út, Čt 16.00 - 18.00 hod)


PŘEHLED LETNÍCH KURZŮ PRO MLÁDEŽ
mladší mládež
(13-18 let) — Křížlice — 26. 6.- 3. 7. 1998
— Hradiště — 17. - 24. 7. 1998
starší mládež
(nad 18 let)— Křížlice — 3. - 10. 7. 1998
— Křížlice — 31. 7.- 7. 8. 1998
(švédsko-český kurz — nutná angličtina)
V příštím čísle přineseme podrobné informace. Můžete se však již hlásit na SR u B.Blažkové.
Pozvání do Německa
pro tři účastníky z ČCE ve věku 16-26 let v termínu od 22.7. - 5.8. 1998. Účastníci ze Slovenska, Ruska, Srbska, Polska a z Čech nejprve navštíví některá místa v Sasku. Ve druhé části plánované návštěvy se zástupci z naší církve společně se zahraničními hosty a s mládeží Evangelické - luterské církve zúčastní setkání mládež v církevním středisku u Rudolstadtu.
Téma setkání: Promýšlení vybraných novozákonních oddílů v souvislosti s aktuálním děním v našich zemích. Podmínky: domluvit se německy nebo anglicky a aktivní účast na tomto setkání. Výlohy hrazené s pobytem a cestným hradí hostitelská organizace.

Pozvání do Coventry (Anglie)
pro čtyři delegáty z ČCE ve věku 15-20 let v termínu od 11. - 18. července 1998 na setkání mládeže z Ameriky a Evropy. Téma: smíření. Podmínky: domluvit se anglicky a aktivní účast při tomto setkání.
Výlohy spojené s pobytem hradí organizátor (GAW).

Zájemci o tato setkání zašlete do 20. února 1998 na adresu SR ČCE (K.Šilarová) následující informace: jméno, adresu, sbor, datum narození, povolání (škola), znalost jazyka a doporučení staršovstva sboru. Z přihlášených vybereme tři delegáty za naši církev do Německa a čtyři do Anglie.

Řešení hádanek z Kumránu: 1)J 8,7 2)J 2,63 3)Mk 12,10


Bratrstvo, evangelický časopis pro mládež. Vydává synodní rada Českobratrské církve evangelické. Redakční kruh řídí Jiří Gruber. Grafická úprava Zdeněk Šorm. Technická redakce Marie Stolařová. Adresa redakce a administrace: Jungmannova 9, pošt.př.466, 111 21 Praha 1. Přidělené registrační číslo F 5092. Tiskne Sprint servis, Papírenská 25, Praha 6. Podávání novinových zásilek povoleno Česká pošta,s.p., Odštěpným závodem Praha č.j. nov 5271/95 ze dne 4.7.1995. Celoroční předplatné 100 Kč, jednotlivé číslo 10 Kč.

Zpět na obsah