BRATRSTVO č.3/98

WEBowský počítadlo NETWAY říká, že přesně WEBowsky pocitadlo NETWAY lidí zavítalo od 1.6.2000 do archivu Bratrstva

 

grafika Zdeňka Šorma  
ZA DESATERO LESY
A DESATERO HORAMI
A DESATERO VODAMI
A DESATERO LUKAMI
BYLO, NEBYLO
JEDNO KRÁLOVSTVÍ.
NO, TO VÁM BYLO BOŽÍ...
... BOŽÍ ÚŘEDNÍCI
... BOŽÍ POLICAJTI
... BOŽÍ BOJOVNÍCI
... BOŽÍ POLITICI
... BOŽÍ CENZOŘI
... BOŽÍ DOZORČÍ RADA
... BOŽÍ POŘÁDKOVÁ SLUŽBA
... BOŽÍ ZAMĚSTNANCI
... BOŽÍ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
....

.

Přijď království Tvé...
MODLITBA PÁNĚ
Co se ve světě děje, to je pořád stejné, má to stejnou podstatu, i když se mění tváře nebo jména: člověk se dobývá zpátky do ráje, do matčina lůna, chce zapomenout, že život se podobá kupě divně rozstříhaných papírků na dětském stole (jako při hře puzzle) a že sám to za nic na světě do jednoho obrázku nesloží. Chtěl by zapomenout na slova a věty, které se k sobě nehodí, na chvíle, které k sobě patřit nemohou, na lidi, kteří se rozešli... Nakonec jde stále stejně o to: aby život tolik nebolel, aby měl aspoň nějakou souvislost a abych nebyl sám...
To, co lidé u Ježíše zahlédli, prožili, začali tušit, čeho se dotkli, nadechli - bylo docela nové. Nové a jiné. My do toho nového taky můžeme vstoupit a patřit - třeba skrze slova, která Ježíš učil učedníky říkat (aby nové situaci odpovídala).Začínalo se slovem "Otče", to je slovo, které oznamuje, vytváří, způsobuje, zakládá hlubokou souvislost bytí, lidí a dává jí záruku... Tím se opravdu dá začínat.
Druhé slovo bylo "posvěť se jméno Tvé" a bylo to přiznání: ať Tvoje věc (zakládání souvislosti) je Tou První. (To je změna, když to člověk dokáže říci, když už neříká "prvně já a moje záležitosti", je z toho tolik svobody a pokoje).
A dnešní slovo "přijď království Tvé" - už má zřetelněji podobu prosby:
Je v ní skryta ohromná Touha. Ať se běh věcí, světa proměňuje tak, jak jsme to viděli, prožili u Tebe. Nemocní ať ztrácejí svou nemoc, štvaní svou štvanost, lidé nacházejí svobodu, slzy ztratí důvod, lidé jsou spolu a s nimi - kdo? Bůh přece. Ať se změní rozložení moci, vlivu, ať se změní silové pole, v kterém jsme, ať se objeví nové tíhnutí, ať sem začne zasahovat vliv toho nového a dobrého, které se odvíjí u Tebe a od Tebe.
Počkejte! Ještě než to slovo zkusíte s touto nesmírnou touhou opakovat, všimněte si jedné důležité věci: Z učedníků se nestali (nestávají) blouznivci. To se lidem stává, že zahlédnou něco nového (třeba pomocí drogy nebo náhodou nebo když potkali nějakou autoritu...) - a tak nad tím starým mávnou rukou, nad spoustou věcí i nad spoustou lidí. Nestane se to učedníkům taky? Neutečou ze života jinam? Nebudou chodit s hlavou v oblacích, s hlavou plnou Snu? Nestanou se dokonce nepřátelští ke světu? Nebudou nenávidět všechno, co se bude jejich snu vzpírat, nezkusí to všechno odmávnout, popřít? Ne! Když se řekne "přijď", tak to znamená: sem přijď! Boží království má přijít sem a tady má proměňovat věci, vztahy, poměry.
Učedníci (křesťané) jsou podivuhodní v tom: to, co je potkává, je až opojně krásné, oni jsou přesto střízliví a přitom nejsou ani trochu rezignovaní. Říkává se tomu "křesťanská svoboda". Oni vidí zřetelně, co tu je, a nejsou tím uhranuti, ani neuhýbají očima někam nahoru, ve zvláštní jasnozřivosti vidí skrze bídu, rozpolcenosti, nesouvislosti, strach a tmu světa to, co tu být má, a jsou svobodni sebe pro to nasadit.
Takže si dejte trochu pozor na to, až tuto prosbu budete říkat, pozor na to, aby se vám oči nestočily někam moc nahoru. Pro jistotu tuto prosbu říkejte s otevřenýma očima, dívejte se při ní okolo sebe. Myslím, že by vám pohled měl sklouznout po všem, co vidíte okolo. Tady... právě tady, to, a to, a to - to všechno dostává novou souvislost a má dostat jiné tíhnutí. Pavel Jun

Zpět na obsah


.

F.Mauriac - Beránek
ŽIVOT V LITERATUŘE - LITERATURA V ŽIVOTĚ
MICHAELA OTTEROVÁ - JAN JUN

.Čas od času skleslí pod tíhou situací, v nichž jsme zase neobstáli, plísníme se: To ses zase ukázal, ty křesťane! Jistěže nejde především o to, že jsme poškodili dobré jméno svého "spolku", ale člověka přece jen zamrzí, když vidí, že sám shazuje něco, co je mu drahé. Zároveň nám možná vytane zasutá křesťansko-etická otázka: Jak žít?
Mládež převelice citlivá na cokoli, co zavání frází nebo moralitou, nad tím celým možná mávne rukou. Přesto se nyní pokusme povznést nad své nechutě a posunout se od formy ke smyslu. Tady teprve jde do tuhého, končí intelektuálské žonglování s názory, odpověď nemůže být nezávazná. Naši bližní totiž pozorně sledují, jestli se z nás nevyloupnou prachsprostí sudiči - a dělají dobře.

F. Mauriac o sobě říká, že není "katolický spisovatel", nýbrž "spisovatel, který je katolík". Ačkoli si takto vyhrazuje tvůrčí nezávislost, mohl by mít Beránek v podtitulu klidně něco jako "příběh křesťanského života".
Dvaadvacetiletý mladík Xavier je odhodlán vstoupit do kněžského semináře. Po cestě se však setká se "zloduchem" Jeanem de Mirbel; už při odjezdu si všiml, jak nelaskavě se loučil se svou ženou, a teď slyší, že se k ní muž nehodlá vrátit - ledaže by ho Xavier domů dovedl. Mirbel tím chce prostě svést chlapce z cesty a ani netuší, že ho svým návrhem postavil před mnohem těžší rozhodování.
Xavier je totiž horoucně věřící člověk, nepodlehl by v tak průhledné zkoušce. Na druhé straně je na církevní poměry poněkud neukázněný - všechno, co ho potkává, si vykládá jaksi příliš osobně. Navíc je přímo posedlý neznámými lidmi. Sám tomu říká "pokušení poznávat lidi" - a teď ho jeho pokušení dohnalo.
Už už měl na dosah seminář, kde by se zbavil svých náboženských výstřelků a přijal život pokorný a skrytý. On ale sejde z cesty, aby "zachránil" manželství Mirbelových. Ocitá se mezi pokřivenými lidmi, kteří od něj na jednu stranu očekávají jakousi "spásu", a na druhou stranu ho chtějí srazit na kolena. Ta nenávist ho ochromuje, ale zároveň od sebe odhání Dominiku, jedinou bytost, o kterou se mohl opřít. Jako by se vyloženě hrozil možnosti osobního štěstí. Raději se stará o sirotka Rolanda - ten na něj paradoxně žárlí právě kvůli Dominice. Konečně přichází Xavier pro povzbuzení do kostela, avšak rozhovor s rezignovaným knězem ho úplně zdrtí. Při návratu od něj ho srazí Mirbelův vůz. Náhoda? Vražda? Sebevražda? Každopádně je tato smrt symbolickým vyústěním jeho života; jako by jí došel až na konec sebeobětování.

Na první pohled vidíme neproblematické literární ztvárnění příkladného křesťanského života. Ale nemylme se! Celá kniha je především bolestným hledáním, jakou podobu by ten proklamovaný křesťanský život měl mít. Má to být ono romantické (zlé jazyky řeknou "efektní") gesto Xavierovo, anebo spíš každodenní, drobnými skutky dlážděná "standardní" cesta, jak ho k ní nabádal zpovědník? Vždyť Xavier sám cítil, že tenkrát ve vlaku skutečně svému pokušení podlehl, taktéž jeho matka a farizejka Pianová ho za to zahrnuly výčitkami. Vlastně až do konce mu zůstalo skryto, jestli se rozhodl správně. Určitě nebyl žádným sebejistým fanatikem, naopak krátce před smrtí pocítil na vlastní kůži ono: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil!
Teprve z rozhovoru smířených manželů Mirbelových můžeme usoudit, že Xavierova cesta byla smysluplná a tudíž patrně i správná. Nicméně jeho gesto mělo smysl právě jen tím, že otevřelo Jeanovi a jeho ženě tu druhou možnost, jíž je každodennost.
Mauriac nám tedy neordinuje žádný obecně platný recept na život. Nejde přece o to ustanovit, která z cest je "správnější". Naopak, tohle je jedna z věcí, se kterou je člověk nejvíc sám z Bohem. (Dále je v knížce řada jiných, možná výraznějších, pozoruhodných věcí.) 1. "Jeho zpovědník ho poučil o tom, že v tom, co považuje za projev lidské účasti, skrývá se nepřiznané a nebezpečně zvídavé rozkošnictví, že však přijde den, kdy zalíbí-li se Bohu, přijme svěcení posilněn, ozbrojen proti všem nástrahám..." 2. "Mám z vás hrůzu, vy křesťané, anebo spíš: měl bych z vás hrůzu, kdyby mi především nebyla k smíchu ta vaše utkvělá představa, že patříte k mizivé menšině těch, kdo nejsou odsouzeni k věčnému zatracení. Cožpak je na světě něco tak nevkusného jako duševní rozpoložení Pascala, opojeného tou krůpějí krve, prolitou jen za něho?" A právě proto chci být knězem," řekl Xavier, "abych se postavil na stranu hříšníků, byl jim obětován, vydán, spasen s nimi a s nimi zatracen."
Ale Mirbel nesložil zbraně, ba dokonce zvýšil hlas: "Nesouhlasím! Jste jako všichni, vztahujete všechno na sebe. A co já?" zeptal se zprudka, "proč jste potkal mne? V čem vám prospěje naše setkání v tom vlaku?" "Zda prospěje mně, nevím... ale snad vám, vám dvěma..." 3. ... Co má kde hledat? Hle, zde na dosah ruky je jeho spása, vyrovnání všech protikladů, zahlazení všech propastí. Ó, prostý a pravdivý živote! Klopotný živote lidské dvojice, s dětmi, které je třeba živit a vychovávat, s prostými kříži vztyčenými v každém zákrutu dne, neboť je třeba, abys byl s námi, Pane, přítomen v našem skromném štěstí, složeném z protivenství, odříkání, ústrků, smutků a hříchů a nakonec pak pohlceném úzkostí umírání... 4. "A především už nemysli na to, že budeš vyučovat Rolanda. Nech ho, ať si užije v klidu těch posledních dnů. Už se o něj nemusíš starat. Chci, abys řekl, že se mnou souhlasíš."
Xavier odpověděl bezbarvým hlasem: "Nemám ho už vyučovat, ani opravovat jeho úkoly." "Ach, ta tvoje tvrdá hlava!" zvolal náhle Mirbel. Však já ti ji rozbiju pořádným kopnutím."
Vztáhl před sebe zpola zaťaté pěsti člověka, který chce škrtit. Při pohledu na jeho křečovitě staženou tvář Xavier o krok ucouvl. Zdálo se, že Mirbel procitl. Ruce mu klesly. "Snad jsi tomu nevěřil?" zeptal se hlubokým hlasem. "Nu, řekni... Nevěřil jsi přece, že ti chci ublížit?" "Neměl jsem strach." "Nevěříš, že bych někdy mohl... Co člověk miluje, to nezabíjí..." "Je snad možné volit," řekl Xavier. "Zabít to, co milujeme, nebo zemřít pro to, co milujeme." "Je ještě něco mezi tím: být milován tím, co milujeme. Myslíš, že takové štěstí je na světě?"
Xavier odvrátil hlavu a řekl: "Ano, na světě je takové štěstí. Teď jděte spát." Mirbel se zeptal skoro nesměle: "Nehněváš se na mě? Odpustíš mi?"
Michaela Otterová

Beránek. Jakoby už stručný název nevelké knížky chtěl zaostřit. Beránek, oběť. Samotný základ vyznání. "Kristus, velikonoční Beránek, byl za nás obětován" (1 Kor 5,9b) Jak tomu rozumíme?
Jen cudně, ale pohledem zevnitř přece zřetelně, smíme zahlédnout spojitost s obětí Ježíše Krista (dědictví, které Xavier věnuje sirotkovi Rolandovi jako výkupné ze sirotčince, krvavé stopy na schodech z poraněných nohou, útok Mirbela připomene výslech, při němž nakonec znejistí sám soudce...) Výslovně tu však není řečeno nic: pohledu zvenčí se může příběh jevit dvojznačně, podivně, jako krach. Ale ten Mirbel, cynik, který už nevěřil v cokoli čistého, teď klečí a pláče: stalo se něco, s čím nepočítal. Jakoby jej něco vyhodilo ze sedla, znejistilo, naplnilo otázkami, které se dají jen těžko vyslovit... Myslím, že se Mauriciovi podařilo vyjádřit to, co nazývá apoštol Pavel bláznovstvím kříže (1 Kor 1,18).
V souvislosti s beránkem a obětováním je třeba jít dál, do Starého zákona a budete číst třeba Ex 12. Před vyjitím z Egypta, ze země smrti a otroctví, mají izraelští slavit hod beránka. Velikonoční beránek umírá za prvorozené, beránkova oběť tedy otevírá budoucnost. Veřeje potřené krví znamenají, že ti uvnitř už nepatří otroctví, chystají se vyjít. A izraelští si to připomínali každý rok: někdo vydává svůj život za nás, abychom my mohli žít. Před velikonocemi má každá rodina beránka po nějakou dobu u sebe: stává se jedním z nich, stává se téměř členem rodiny. A teď je obětován a všichni jsou přítomni! Obětník vzkládá ruku na beránka, připomíná to žehnání vlastnímu dítěti. Ztotožňuje se s ním. Vylitá krev jakoby byla moje krev. Proto obětování beránka prožívali jako svou vlastní smrt, smrt starého Adama.
A tak když čteme v Novém zákoně o Ježíši jako o beránkovi, bratrovi, o dokonalé oběti za hřích a o prolité krvi, smíme vědět: to nejsou prázdné náboženské termíny.
Ztotožnil se s námi, stal se jedním z nás, členem naší rodiny, vydává za nás svůj život. To je šok a působí to jako bláznovství, ale převrací to naše kruté pravdy, které jsme si vytvořili o sobě a o světě. Čteme také o tom, že tato oběť byla dokonána jednou pro vždy (Žid 9,28): myslím, že nikdo po nás nežádá, abychom se obětovali a vzali si za svůj program utrpení. Spíš jde o to, z té Oběti žít. A co to znamená, můžeme slyšet ze závěru epištoly Židům: "Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví. Vyjděme tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu."
Ježíšova oběť znamená očištění, ale nejde o to, zavřít se do svatého prostoru a tam střežit svou čistotu. Jde o to naopak vykročit, vstoupit pokojně a s důvěrou právě do tohoto bezbožného světa. Tam se s Ním můžeme potkat...
Takové a podobné myšlenky mě napadají, když přemýšlím o Mauriacově Beránkovi. Nejlépe bude skončit vlastními slovy spisovatele: "A proto... stáří mě nezbavuje práva říci mladým lidem: Buďte čistí... Čistota není negativní ctnost; nejde o to, abychom se přidrželi pravidel jakéhosi ufufňaného pedanta, který sleduje každý náš pohled... Buďme čistí, protože to chce Spasitel a jeho láska je výlučná. Buďme čistí, abychom se mohli druhým dávat, neboť milovat Krista znamená milovat bližní."
Jan Jun - farář

Zpět na obsah


.

STRUČNĚ
A JASNĚ
Jan Čapek, druhý náměstek synodního seniora
Do jaké míry má nějaký osobní poklesek politika ovlivnit jeho veřejné působení?
Osobním pokleskem politika se může stát lež, podvod, projev ziskuchtivosti, zbabělosti, lenosti, hloupé výroky, zavinění autohavárie, manželská nevěra, závislost na alkoholu a jiné. Podle závažnosti pochybení to do menší nebo větší míry může, má nebo musí ovlivnit jeho veřejné působení anebo je i znemožnit. Záleží také na tom, jak se politik sám ke svému pochybení postaví a jak se k němu vyjádří. Politik si na tyto věci musí denně dávat velký pozor. Může si brát za příklad T. G. Masaryka, který byl v osobním i společenském životě velmi odpovědný a ukázněný. Osobní život a veřejné působení politika bylo pro něho nerozlučně spojené. To mu pomáhalo, aby byl ve svém veřejném působení svobodný, nebojácný a v pravém slova smyslu svrchovaný. Jedním z jeho hesel bylo "nebát se a nekrást." Těším se na to, že u nás bude vyrůstat generace politiků nikoli pokleslých, nýbrž poctivých a vzdělaných, upřímných a statečných, kterých si budou občané rádi a jaksi samozřejmě vážit.

Zpět na obsah


.
ROZ
HOVOR
PRO BRATRSTVO
cerno
HONZA POTMĚŠIL
NEEXISTUJE
MONOLOG
cerno
ROZHOVOR S JANEM POTMĚŠILEM
Jan Potměšil hraje v Divadelním spolku Kašpar např. ve hře Růže pro Algernon. Následující rozhovor s Janem Potměšilem vznikl za jednoho příjemného večera v Jazz-Café 14.
V psané formě se pravděpodobně nepodařilo zachytit vše, ale to asi spíše proto, že mnoho věcí bylo a je slovy nezachytitelných.

Jakub: Zajímalo by mě, jak se herec vyrovnává s tou základní věcí svého povolání. S tím, že celý svůj život vlastně vytváří něco "neskutečného". Jak vnímáš tuhle disproporci nereality od toho ostatního, co žiješ?
Honza:
Pokusím se to nějak uchopit. Je to dost zajímavá otázka. Na jednu stranu to samozřejmě vnímám jako vytváření nové skutečnosti. Skutečnosti, která vzniká teď a tady. V tom také cítím pro sebe motivaci, aby člověk dokázal udržet živost, to že tento konkrétní večer je to poprvé, i když je hra připravená a předtím ji také někdo vymyslel. Zároveň však tu hranici nevnímám a nepřijde mi to jako něco nemožného. Je to zároveň jakási slavnost, že to představení může být. Pokusím se tedy vyladit přesně roviny, aby se dalo nějak odpovědět.
Vnímám zde právo na existenci i zdánlivě konvenčně vnímané reality. Toho, že tam je najednou nová skutečnost, která se dotýká nového pohledu, nebo také snaha, aby to vypovídalo o člověku, o jeho problémech. Samozřejmě, že když já ztvárňuji problémy nějaké postavy, vždy to také vypovídá do velké míry o problémech mých.

Jakub: A co divák, co to znamená pro něj?
Honza:
Divák má šanci to uchopit jako inspiraci pro svůj život a pro svoje vnímání problémů na jevišti a tím samozřejmě také svých vlastních... Ať už to prožívá jako relaxaci; ale zároveň tam cítím, třeba neskromně a naivně, možnost otevření, přijetí nějaké zásadně nové skutečnosti. Sám to zažívám v mém kontaktu s jakýmkoliv uměním. Buď zůstávám uzavřený, nebo mě to potká, rozjitří nějaký bolavý místo a vyprovokuje vnímání. Je to nabídka a souvisí to s mírou, jak se kdo otevře.
Jako divák vím, že jde o novou skutečnost, jako divák na to přistupuji, a proto také jdu do divadla, abych nějakou novou skutečnost prožil. Zažívám to jako mimořádný zážitek a pak mi to samozřejmě může zkazit návrat do reality. Pak můžu říct, že to bylo jenom jako a tedy neschopné mi něco povědět.
Jak už jsem ale říkal, jsou případy, kdy se to potká a pak si odnáším jakoby vnitřní zážitek, inspiraci, obohacení. To, že jsem účasten příběhu jiných lidí, kteří měli svou radost a bolest a nějakým způsobem ji řešili, nebo pod ní trpěli. Takových neopakovatelných příběhů je tu nekonečně mnoho.

Jakub: Takže předpokládáš, že dobré divadlo není možné bez nějakého přiblížení herce a "pozorovatele?"
Honza:
Pokud se chci takovému neopakovatelnému jedinci přiblížit, předpokládá to určitou míru vzájemné důvěry. V divadle to pak znamená, že se odvíjí skutečný příběh. Je jasné, že i když je vše vlastně vykonstruované a odehrává se v extrémních, umělých podmínkách, ten, kdo hru napsal, vycházel .
ze svých vlastních zkušeností. Vždycky to bylo a je o člověku.

Jakub: A tvoje zkušenosti?
Honza:
Tohle všechno jsou části mozaiky. Nakonec mi to nepřipadá jako něco odtrženého od reality, něco umělého.
V momentech, kdy je člověk unavený, něco se mu v životě nedaří, v tu chvíli se mu na představení vůbec nechce. Radši by jel někam pryč, nebo zůstal doma s tím člověkem, kterého má právě opustit. V takové chvíli se otvírá profesní rovina. Je na tobě závislých hodně lidí, ti, kteří si koupili lístky ... Nikoho nezajímá, že ty jsi zrovna chtěl spát, je to jednoduše práce. Potom se musíš přemlouvat a záleží na tom, "kolik triků na sebe umíš." Někdy ale i taková hranice mizí, třeba s přibývajícími reprízami nebo vůbec se zkušenostmi. Jsou třeba různá cvičení, jak se rozmluvit, která jsou vlastně čistě praktická, ale vzápětí dodám, že ne tak úplně. Jako kdyby se to stalo "rituálem", laděním. Najednou se dostáváš do toho rozjitření. Víš, že právě přichází představení. Když se to podaří, člověk se odpoutá od vlastních strachů a vazeb. Samozřejmě jsou věci, kterých se člověk zbavit nemůže. To pak může samo představení poškodit nebo zúročit. To mě na tom fascinuje. To, co se stane, je skutečné a takové je i celé představení. Je tou jevištní pravdou. Stává se, že člověk zapomene text a jakým způsobem se s tím vyrovná, jak zareaguje, to bude pravdou. Herec na jevišti je svým způsobem postaven do extrémní situace.

Jakub: Jak to myslíš, extrémní situace, mám to chápat, že jde o to "přežít"…?
Honza:
Na jednu stranu si člověk říká: to nechci nikdy zažít, nicméně to dotýkání se toho, to zkoušení je šancí, je taky důležitý. Ano, vlastně ano, je to obrovské dobrodružství. Podobně jako před každou premiérou má člověk pocit, že to nemůže vyjít, že nic neví...

Jakub: Jak tedy vypadá situace, když se nerealita stane aktuální realitou?
Honza: Najednou se to potkává a začne proudit energie. To se nestává pokaždé. Mně se to podařilo párkrát. Jedním z takových okamžiků bylo, když jsme zkoušeli Romea a Julii. Bylo to při nějaký zkoušce, zčistajasna jako by člověk pochopil, co je v té hře napsáno. Najednou nebylo nic vymyšlené a nikdo neuvažoval jak má chodit po jevišti a kdy. V té chvíli byl ten příběh pravdivý, živý sám o sobě a já jsem byl jen prostředníkem. Jakoby se uvolnil kód uložený mistrem Shakespearem. Takový okamžik je fascinující a stojí za to usilování. Můžeš to potkat třeba jen jednou a třeba i proto, že o to tolik stojíš. Tohle všechno nejsou věci, které by si člověk uvědomoval v té chvíli, kdy je prožívá, při každodenní práci, že by se neustále snažil to takhle postihnout.
Fascinuje mě, že někdo je ochoten obětovat svůj čas a zúčastnit se. Někdo jiný je zase ochoten umožnit ten zážitek. Obě ty složky jsou naprosto nezbytný a těžko oddělitelný. Z jeviště je snaha předávat a herec dobře vnímá, jestli je divák ochoten jít s ním. Na druhou stranu jsou chvíle, kdy mám pocit, že hrajeme za sklem. Reakce diváka je pro herce impulsem. Na konci zase cítím návrat té energie …třeba v potlesku….

Díky.
povídal si Jakub Zeman - student teologie

Zpět na obsah


.

KDO JE KRÁSNÝ?
CO, KDO, PROČ?
ERAZIM KOHÁK
Masaryk byl krásný, když se proti posluchárně zfanatisovaných studentů zastal spravedlnosti. Stál tam u tabule, štíhlý, klidný, a uprostřed té vřavy psal křídou výzvu k diskusi. Nikdo ji nepřijal. Zato dav studentů přitáhl k Masarykovu bytu a ve jménu rasové čistoty mu vytloukl okna. Masaryk byl krásný.
A krásný byl Jan Hus, když prohlásil: Nemohu mlčeti, neboť bych se stal spoluviníkem na převeliké špatnosti." Trapným tichem, které se rozprostírá až do dvacátého století, dál zní jeho hlas. "Nemohu mlčeti." Byl krásný.
Krásná byla unavená černošská dělnice, která jednoho dne prostě odmítla stát v autobuse vzadu a dala americkým dějinám nový směr. Krásná byla hrstka ruských disidentů, která šla v roce 1968 na Rudé náměstí protestovat proti okupaci Československa. Jeden z nich byl generál sovětské armády. Ani nerozvinuli ten svůj transparent, než je zatkli. Přežil z nich někdo? Nevím, ale byli krásní.
Krásný byl Václav Havel, když vystoupil ve jménu Charty, aby se nestal spoluviníkem na převeliké špatnosti. Krásný byl Petr Pithart, když proti slovenské hysterii a české zapšklosti trpělivě hledal cesty, jak zachránit naši republiku. Krásní jsou moji sousedé, kteří mě po čtyřiceti letech vzdor vší odlišnosti přijali mezi sebe.
Na světě je tolik krásných lidí! Totiž lidé jsou krásní ve chvílích prosté dobré vůle. Jistě, někdy jsou lidé oškliví, závistiví, zlovolní, chamtiví, povrchní, nečestní. I to v sobě nosíme. Jenže co platí, to jsou ty chvíle dobré vůle, čistého srdce a pracovitých rukou. Ty vykupují svět.

Zpět na obsah


.

Kdy přijde konec světa?
O T Á Z K Y * V Í R Y


Ta otázka se objevovala v dějinách církve vždy znovu v jakýchsi vlnách. Jak otázka je zdravá a inspirující. Problém nastává s odpovědí. Každý výpočet, i kdyby vycházel ze sebelépe pochopených náznaků biblického textu, musí být falešný z jednoho prostého důvodu: den a hodinu posledního soudu zná pouze Bůh. Odpověď přece neznal ani Pán Ježíš (Mk 13,32), natož aby si datum uměla spočítat nějaká zbožná duše.
Stejně falešná je však i lhostejnost, s kterou nad touto otázkou mnozí mávnou rukou a "jedí a pijí, žení se a vdávají jako za dnů Noe". Vůbec nepočítají s tím, že jejich svět se může kdykoli zhroutit.
Na myšlence posledního dne je nejcennější právě to, že se nikdy nedozvíme, kdy přijde. Tato nevědomost je Božím záměrem. Věřící člověk se každé ráno probouzí s vědomím, že to může být den poslední. Současně se však snaží rozhodovat, jednat a plánovat s odpovědností na celá tisíciletí.
Je-li všechno kolem nás pomíjivé, dává nám to odvahu podívat se pravdě do očí. Pomáhá nám to osvobodit se od lpění na majetku a úspěchu. Kdo vážně počítá s příchodem Božího království, dovede se na svět dívat z jiných měřítek. Dovede se vzbouřit proti stávajícím pořádkům, jestliže jsou v přímém rozporu s tím, co Bůh připravuje. Na druhé straně nesmíme ničím dočasným pohrdat. Vždyť Bůh vstoupil do pomíjivosti světa, aby v ní vybojoval naši spásu.
Kdo příliš myslí na konec světa, může podlehnout pokušení, chtít Pánu Bohu jeho království tak říkajíc připravit. Vždycky, když lidé chtěli ten lepší svět vlastními silami uskutečnit, nebo ho dokonce druhým vnutit (např. odstraněním všech nepohodlných, jinak věřících) bylo zle. Moc zle. A stávalo se to často. Neubránili se tomu např. husité a některá probuzenecká hnutí. Jestliže dnes jehovisté mluví tak rádi o konci světa, pak proto, že se těší, jak nám tu budou tisíc let vládnout. O lepší svět (podle svých představ) usilovali i komunisté a nacisté. Království Boží nelze vybudovat. Přichází k nám po troškách v záblescích naděje, radosti, smíření a pokoje, které prožíváme na cestě za Ježíšem.
Mnoho významných křesťanů žilo v přesvědčení, že konec všeho je již velmi blízko. Patřil mezi ně apoštol Pavel a v jistém smyslu i Ježíš. Otázka zní: jak můžeme věřit lidem, kteří se v tak zásadní a důležité věci zmýlili? Apoštol Pavel spěchal, aby evangelium slyšelo co nejvíce lidí. Byl přesvědčen, že času je málo. Snad Bůh chtěl, aby si to myslel. Jinak by se slovo spásy nikdy nedostalo tak rychle k tolika lidem. Lidský omyl posloužil mnohým ke spáse.
Když očekávaný den nepřicházel, církev se s tím těžko vyrovnávala. Nejmladší biblická kniha (2 Petrova) se pokouší na novou situaci odpovědět. Bůh odkládá den soudu, protože nám chce prodloužit lhůtu ke spáse. Úmyslně nechává běžet čas milosti, aby přibylo těch, kteří budou zachráněni. Jen díky této stále prodlužované lhůtě milosti jsme se mohli narodit a uvěřit.
Pán Ježíš použil zvláštního příkladu. Kdyby člověk věděl, kdy přijde zloděj, natáhl by si budík, v klidu by si zdřímnul a pak by si na zloděje počkal s holí v ruce. Ale protože zloděj chodí, kdy se mu zachce, nezbývá než držet stráž celou noc a dávat si pozor i ve dne. Potřeba neustálého bdění, zvýšená odpovědnost za každé slovo i čin, dává našemu životu punc neopakovatelnosti a zvláštní naléhavosti. Žádná chvíle, žádné setkání není zbytečné. Každá chvíle může být rozhodující.
Jiří Gruber

Zpět na obsah


.

BLÍZKOST V RŮZNOSTI
HANDIKAP, KTERÝ JE VIDĚT

Lidé mohou být postiženi různým způsobem, některá onemocnění a poruchy jsou viditelné, jiné nikoliv. V tomto směru neplatí žádné obecnější pravidlo, leckdy je mnohem závažnější takové postižení, které není na první pohled nijak zřejmé a mnohé nápadné odchylky nejsou funkčně příliš významné. Z pohledu laika však významné jsou. Lidé, zejména pokud nemají o takových problémech žádné znalosti, posuzují postiženého člověka především podle toho, jak vypadá a jak se projevuje. Odlišnost zevnějšku vzbuzuje různé pocity, nejčastěji je to soucit, ale vzácností není ani odmítání, popřípadě až odpor. Důvodů, proč takto lidé reagují je několik.
Zevnějšek člověka je první informací, kterou o něm ostatní lidé získávají. Je to samozřejmě informace velice povrchní, ale má tu přednost, že ji lze získat velice snadno a rychle. Psychické vlastnosti člověka, jeho schopnosti, charakter apod., které lze považovat za významnější, se na první pohled neprojevují. Můžeme se o nich něco dozvědět až později, postupně a takové informace navíc nemusí být tak jednoznačné. To znamená, že jakákoli tělesná deformace snižuje sociální hodnotu takto postiženého jedince a v tomto směru ovlivňuje názory zdravých lidí i jejich chování. Lidé nebudou takového člověka vnímat jako rovnocenného, nebude pro ně atraktivní jako partner, leckdy se stává pouhým objektem charitativní činnosti.
Takový postoj není nic nového, lze se s ním setkat v průběhu celé historie lidstva. Lidem, kteří se nemuseli lišit ničím jiným než nápadnostmi zevnějšku, byly přičítány různé negativní vlastnosti. Taková postižení vždycky vzbuzovala největší odpor, ačkoli ve svém důsledku nemusela takového člověka nijak omezovat. Např. hemangion (nachově zbarvená skvrna na kůži) byl považován za ďáblovo znamení. Stejně negativní význam měl rozštěp rtu. Těmto lidem byly přičítány nejrůznější čarodějnické schopnosti, např. schopnost někoho uhranout či usmrtit pouhým pohledem. Také kyfoskoliotikům, t.j. hrbáčům, byly přičítány špatné vlastnosti: zákeřnost, podlost, ale i zvýšený pohlavní pud. Pokud tomu tak v některých případech skutečně bylo, šlo o sekundární změnu osobnosti, o obranné reakce na odmítání. Ani lidé postižení trpasličím vzrůstem, neměli snadnou pozici, pro ně byla určena role šaška.
Viditelné odchylky ovlivňují postoje a chování všech lidí již od narození takového jedince. V této době jde především o rodiče. Na druhé straně děti přijímají své vlastní postižení jako samozřejmou součást sebe sama a teprve v době dospívání se jejich postoj mění. V této době začnou mít tělesné nápadnosti větší význam než kdy jindy: pubescenti se chtějí líbit a bývají ke svému zevnějšku i za normálních okolností značně kritičtí. Pokud jsou nějak handicapováni, je pro ně toto období velice těžké. Musí své estetické znehodnocení přijmout a hledat zdroj vlastní rovnováhy jinde. Jejich sebehodnocení může být touto skutečností narušováno a i za optimálních okolností je v postoji k sobě samému zřejmá určitá hořkost. Tito lidé vědí, že jsou z pohledu zdravých méněcenní a že i pouhá vzhledová odlišnost vede často k jejich celkovému podceňování. Je tomu tak, jak říká dr. Vendula Neumannová, která trpí spastickou formou dětské mozkové obrny: "My spastici jsme někde úplně jinde než vozíčkáři poúrazoví. Možná jsme na tom ještě o něco hůř... pro laickou veřejnost jde ještě o vzhled. Když je holka hezká, bude hezká i po autonehodě na vozejku. Ale hezkýho spastika jsem ještě neviděla. To, jak vypadáme, vyvolává u jisté části veřejnosti představu, že jste blbí."
Je třeba si uvědomit, že o možnostech a schopnostech lidí trpících nějakým postižením toho laická veřejnost většinou mnoho neví. Důsledkem malé informovanosti je tendence všímat si hlavně viditelných deformací a vidět v nich větší problém, než jakým ve skutečnosti jsou.
Marie Vágnerová, přednáší psychologii na Husitské teolog. fakultě UK

ODVRÁCENÝ ZRAK


Když se mi narodila dcerka, dřív než ji, jsem po porodu uviděla vyděšené tváře zdravotníků, kteří hleděli střídavě na dceru a na mě s výrazem děsu, lítosti a zhnusení zároveň... Dcera je totiž v obličeji i na celém těle velmi znetvořená. V nemocnici mi dávali všichni najevo, že přece nebudu blázen, abych si nechala takovou "zrůdu" doma. Dávali od nás ruce pryč. Naštěstí jsme dokázali s manželem držet spolu a i rodiče nás velmi podporovali v těch nekonečně těžkých začátcích, kdy se člověk vyrovnává s tím, že jeho toužebně očekávané dítě je tak odlišné od těch ostatních sladkých miminek, na kterých je všechno téměř dokonalé a na které se každý rád zadívá. Od naší dcery skoro každý odvracel zrak. Pro nás samotné bylo strašně těžké učit se žít s takovou tvrdou realitou - s postižením dítěte, které ho poznamená na celý život. Vystavovat se ještě tomu lítostivým nebo znechuceným až posměšným pohledům na ulici? Raději zůstáváme s dcerkou doma, kde jsme s ní šťastni, tak jako jiní rodiče jsou šťastni se svými dětmi. Její postižení nijak neovlivňuje naši lásku k ní. Víme, že izolace od společnosti není řešením, dříve či později ona sama bude té konfrontaci se "zdravými" vystavena a my jí v tom budeme muset pomoci... Nemáme ale dost odvahy čelit těm nepříjemným pohledům a poznámkám, které nás tak bolestně zasahují. Jak dát lidem pochopit, že nejsme o nich horší než oni, že naše dcera není vedle jiných dětí méněcenná, že má také právo jít nerušeně ven, mezi jiné děti? Jak ukázat, že odvracející se pohled člověka srazí na zem, kdežto normální přijímající úsměv povznese mezi ostatní?
(matka postiženého dítěte)

CHCE TO JEN TROCHU TRPĚLIVOSTI

Když jsem se poprvé setkal s postiženým člověkem na vozíku, ani jsem ho nepozdravil. Podle zkroucené postavy a netečné tváře jsem usoudil, že to ani nestojí za to. Dodnes se za to stydím.
Potíž je v tom, že v první chvíli nás postižení svým zjevem většinou zaskočí. Často vypadají hloupě. Rozumná komunikace s nimi se zdá být nemožná a zbytečná. Víme, že za to nemohou. Bojíme se však trapasu a nedorozumění. Pohled na ně nám je odcizuje. Nevíme, co udělat, co říci. Raději se takovým setkáním vyhýbáme.
Naštěstí nám postižení pomáhají tuto překážku překonat. Chce to jen trochu času a trpělivosti. Když s nimi chvíli zůstaneme, s překvapením zjistíme, že za nepřitažlivou fasádou postiženého těla a škubající se tváře se skrývají často bezvadní lidé. Pozorně sledují svět kolem sebe a sami do něho aktivně vstupují. Někteří píšou básně. Jiní studují nebo organizují pomoc pro podobně postižené. Většinou mají trochu jiné starosti a hodnoty. Jsou však stejně důležité a hluboké jako ty naše. Narozdíl od nás mívají čas si s námi popovídat a kupodivu se dovedou radovat a smát.
Čím déle a častěji se s nimi člověk stýká, povídá nebo spolupracuje, tím méně vnímá, co jej při prvním setkání tak zaskočilo: zkroucené tělo a zhyzděná tvář. Po určité době už to ani nevidíme. To, co má člověk v srdci, je daleko krásnější, silnější a důležitější.
Jiří Gruber, farář
externí spolupracovník střediska Diakonie pro tělesně postižené

CITÁTY

"Téměř denně se stávám středem pozornosti. Někteří lidé mne pozorují po očku, jiní svoji zvědavost skrýt nedovedou, a pak se snadno ocitnou v rozpacích a další (třebaže výjimečně) jsou natolik neomalení, že se mi pošklebují. Děti projevují spíš zvídavý zájem. Snaží se upozornit svůj dospělý doprovod na výskyt kohosi velice zvláštního a žádají vysvětlení. Většinou se však dočkají okřiknutí, pohlavku nebo informace, že jsem nemocný. Tyto děti často poprvé uviděly na vlastní oči "trpaslíka". A jejich rodiče jim v naší zemi ještě neumějí vysvětlit, že je to člověk jako oni, který je pouze v něčem trošku jiný. A že se lidé liší nejen výškou, ale i barvou pleti a svými názory. "
Osobně mi to nevadí. Měl jsem a mám totiž štěstí - na lidi, na události i čas, ve kterém se odehrály. A nejsem sám. Více lidí malého vzrůstu svým přičiněním a přízní osudu úspěšně v životě zakotvilo. Mnoho z nich ale žije v ústraní a nevěří sobě ani jiným lidem. Rodiče dětí postižených růstovou poruchou jsou často zoufalí a připadají si se svým problémem sami.
T. Cikrt, z časopisu Děti a my 6/1997

" (...) Postižení nebo jen jakkoli výjimeční lidé byli vždy v dějinách vnímáni a přijímáni svým okolím ambivalentně: se sklonem buď je podceňovat, odsuzovat, pronásledovat nebo i zabíjet - nebo je litovat, přeceňovat a připisovat jim mimořádné, ba nadpřirozené vlastnosti a schopnosti (...)"
(B. Blažek, J. Olmerová z knihy Krása a bolest, Panorama, Praha 1985)

"(...) Aniž si to většinou uvědomujeme, na každého člověka, na němž spočine náš pohled, klademe určité požadavky. Když je splní, "bereme" ho, zároveň však na něho často vzápětí zapomínáme, stává se pro nás psychicky neviditelným, samozřejmým (...) Stane se však, že někdo má takovou aktuální sociální identitu, jež do rámce našeho očekávání nezapadne. Tento člověk nás pohorší, avšak zároveň od něho nemůžeme odtrhnout zrak. Snažíme se nějak si vysvětlit jeho odlišnost, někam ho zařadit. Je stigmatizovaný, tedy poznamenaný, ocejchovaný. Jeho odlišnost je pro nás viditelná, je nápadný, přečnívá. (...)
B. Blažek, J. Olmerová z knihy Krása a bolest)

"(...) Třeba jsem přestal srovnávat lidi. K tomu člověk dojde, až když se sám začne nějak odlišovat. Zavést mustr a podlehnout stádovému instinktu je podle mne nebezpečné. Každý jsme originál a jako s originálem je s námi nakládáno. Co je to být normální? V jisté době a za jistých okolností to může být cesta do záhuby (...)"
(herec Jan Potměšil, z knihy M. Kašpárkové Deset vyznání,
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1995)

Zpět na obsah


. .

BIGBEATOVÍ
hledači pravdy
Jů - Tů - aneb ty taky
Dlouho jsem se snažil vyhnout téhle skupině, která je snad až příliš známá tím, že s křesťanstvím svým způsobem koketuje. Proto bývají jedny z prvních hudebních článků o křesťanské hudbě, věnovány právě jim. Nakonec mne však přece jenom dostihli, a tak tedy nezbývá nic jiného, než se tohoto úkolu zhostit co nejlépe.
Jejich počátky leží v Irsku, respektive v Dublinu a to v roce 1976. Je to značně paradoxní, ale U2 jsou označováni za postpunkovou kapelu a to vzdor tomu, že v roce 76 punk do Dublinu ještě nedorazil. Jsou však asi z těch, co předběhli svoji dobu. V roce 1978 vyhráli soutěž talentů vypsanou známou pivní společností Guiness. Avšak v následujících letech se jim nedařilo příliš, či spíše vůbec, a tak asi prvním opravdovým úspěchem bylo vydání alba Unforgetable fire v roce 1984. Na tomto albu spolupracoval jako koproducent i legendární Brian Eno. Jedním z úspěchů, které předcházely vydání tohoto alba bylo předskakování fenomenálním králům 70's Talking Headds.
Následovalo Joshua Tree a to v roce 1987, v roce 1990 rozporuplné Achtung baby, Zooropa v roce 1993 a konečně 1997 Pop, označovaný za drsnou elekroniku.
Je celkem pravděpodobné, že někteří z členů U2 s křesťanstvím nejen koketují, ale že dokonce křesťany i jsou. Jejich texty o tom vypovídají. Zvláště Joshua Tree je v tomto velice čitelné. Na albu Pop, o kterém bude hlavně řeč, je tento vliv jasně patrný. Jde o přehlednou a jasně vystavěnou hudbu, která sice využívá prvky elektroniky, ale rozhodně bych neřekl, že jde o nějakej "nášvih" ve stylu Vanessy.
Vstávej mrtvolo

Ježíši, Ježíši, pomoz mi
Jsem sám v tomhle světě
A ten posranej svět taky
Pověz, pověz mi příběh
Ten o nesmrtelnosti
O tom jaký to bude
Vstávej mrtvolo

Ježíši, čekám tady šéfe
Vím, že se na nás díváš
Ale možná nejsou tvoje ruce svobodné
Tvůj otec udělal svět v sedmi
On je energií nebe
Přimluvíš se za mě

Poslouchej tvoje slova, oni ti řeknou co udělat
Poslouchej přes rytmus, který tě mate
Poslouchej rejstříky saxofonu
Poslouchej přes bzučení rádia
Poslouchej přes řezavý zvuky
Poslouchej přes ruch a hemžení
Poslouchej jak se naděje a mír snaží shodnout
Poslouchej přes "kráčející" kapely hrající přes jejich čas

Ježíši, byl jsi to ty, tam za rohem
Pomyslels, že bys ji zkusil varovat
Nebo děláš zrovna na něčem novým
Je v tomhle nepořádku nějakej pořádek
Je to jako nahrávka?
Můžeme ji spustit více než jednou
Vstávej Mrtvolo

Myslím, že tenhle text vypovídá o stavech, které jsou každému křesťanovi velice blízké. Neboť to, o čem text je, tedy o samotě, je něco, co nás provází celým životem. Samota je bytostně lidská, je jakousi vlastností či předurčeností. Samota je něco, z čeho se prostě nevyvlíkneme, i kdybychom se na hlavu postavili. Na to bychom mohli říct, že do této samoty vstupuje Ježíš, náš Pán. Avšak nejsem si jist, jestli to cítím přesně takhle. Jsou chvíle, a není jich málo, kdy jsem prostě žádnou takovouhle blízkost Ježíšovu nepocítil. Můžeme namítnout, že to jsem se asi vzdálil já, ale popravdě řečeno, v té chvíli mi to bylo úplně jedno a jediné, co jsem cítil, bylo, že Ježíš je hrozně daleko a možná taky má něco jiného na práci.
Myslím, že každý musí nutně projít stavem katarze, kdy se mu otevře pochopení konfliktnosti "radostného sdělení" Nového Zákona. A mám pocit, že právě skrze vědomí Boží vzdálenosti může přijít také Boží blízkost.
Jakub Zeman

Zpět na obsah


.

CO MNE
ZAUJALO
?
Lydie Mamulová, farářka
Po letech jsem znovu vzala do ruky Pasternakův román Doktor Živago. Neumím momentálně kromě ódy na skvělé taneční kreace paní XY - nepamatuji si jméno, na ČT 2, jinak odpovědět, než pokusem doporučit vám toto duchovně postmoderní dílo.
Nemám v úmyslu zdůrazňovat historické souvislosti ani utrpení minulých generací ani skvělou poezii tohoto románu, ale možnost ochutnat Pasternakův hluboký vhled do lidského života, přiznané vnitřní osamělosti i záblesků neskonalé lidské blízkosti. Vhled do života člověka, který je plný touhy po svobodě a nezávislosti na dění ve společnosti a současně plně respektuje život tak jak přichází, jak se s životem setkáváme, bez přípravy, s pře-kvapením v očích i v srdci.
Zdá se, že doktor Živago pragmaticky přijímá lidský osud, který "na něj vyšel". Člověk zpočátku tuší, ale ke konci nemůže jinak, než život i s jeho bolestí spolu s ním milovat a chválit.

Michal Plzák, farář
(Zrovna mám období, kdy mne toho zaujalo opravdu dost.) Vtipný román "V jámě lvové" od Jana Jandourka a "Vyhaslý případ" od Grahama Greena - doporučuji všem vyhasínajícím, chladným i horkým. Film "Leon". V muzice jsem oprášil 15 let staré písně Rusky Žany Bičevské. Ale nejsilnější tři zážitky: prohlášení Synodní rady, kterým se distancuje od misijní agrese vůči muslimům, dále povídání se Sváťou Karáskem a Štěpánem Hájkem, které bude zachyceno do knížky, a pískot Dagmar Havlové, která svým výkonem demaskovala nudné a pokrytecké panáky v politice a novinách.

Zpět na obsah


.

ČÍM VÁS V POSLEDNÍ DOBĚ PŘEKVAPILA MLÁDEŽ?

Ptali jsme se na farářském kurzu v Praze - únor 1998

Nevím, jestli mě něčím překvapila. Spíše ne. Já mám jen takovou malou skupinku. (farář, 41 let)

Mě překvapuje stále určitou rozptýleností a jakousi neschopností společné akce. (farář, 48 let)

Mě se na to neptej, já jsem starej morous... No já jsem vždycky znovu a znovu zaskočen "pořádkumilovností a ohleduplností u mladejch lidí, skromností" atd., atd. Nicméně, myslím si, že v naší generaci je to ještě horší, takže si nemáme dál o čem povídat. (farář, 59 let)

V současnosti se mi vybavuje jedna záporná věc: máme trochu problém na "školce" s velice výrazným chozením do hospod, s tím, že jsou takoví lidi, kteří v podstatě nemají zájem o širší společenství, jen o takovej uzoučkej kroužek. To je jedna věc. Na druhé straně zase dobrá zkušenost s ochotou podílet se na přípravě "školek". Docela dobře se najdou lidé, kteří jsou toho ochotni docela hodně, ale opravdu hodně udělat. (farář, 31 let)

Tak u nás ve sboru za prvé tím, že vůbec je, že se po odchodu velké části letniční skupiny před tím, než jsem nastoupil na sbor, mládež objevila, dokonce dvě skupiny. A za další, že mne snáší. (farář, 32 let)

No možná, že mne překvapuje tím, že je ještě schopna zvládat věci v téhle společnosti. Ti staří už si často vůbec nevědí rady. Je sice naštvaná a nelíbí se jí všechno, ale přesto má optimismus a jde do toho. Nebojí se něco podniknout a vyjet do světa, i když nemá takové zajištění, jako jsme měli my. Při tom optimismu je však zároveň i velice realistická. A vůbec, že ještě nějaká v církvi je. (farářka, 46 let)

Jeden mladý člověk, který na mou řeč o tom, jak těžce si Písmo probojovávalo své místo v církvi, řekl, že dnešnímladý člověk prý se nenechá přivábiti na cestu k Bohu tím, že se mu strčí pod nos nějaký Písmo, který musí číst. Na to, že on není. On chce něco nového, co ho osloví a co nemusí mít s tou knihou nic společného. Jakýsi hlas, který ho uvede na cestu, o které Písmo svědčí. Písmo prý nepotřebuje. My, kteří zastáváme názor, že Písmo je norma myšlení i života, jsme prý jak to starožitnictví, tím prý církev dneska ve světě nic nespraví. No, já mu na to odpověděl, že tou cestou, kterou navrhuje, se lidé dostanou spíš na všelijaké scestí, do nějakých sekt a pod., ale ne na tuto cestu, která je opravdu tak úzká, že ji musí někdo vymezit a že ji vymezuje Písmo. Když se zkrátka do toho nechtěj dát, tak se dostanou někam jinam... Takže mě překvapila snaha uvěřit pokud možno bez práce. (farář, 84 let)

Překvapila mne tím, že kupodivu s velikou zaujatostí trvá na tom, aby se ve sdružení dělala biblická práce. Nečekal jsem to, protože myslím, že to kdysi byla taková vlna. Ale oni si na tom velice zakládají, s tím, že je to svým způsobem naprostý základ a na to potom navazují všechny ostatní věci. (farář, 67 let)

Nepřekvapila mě ničím. Mám sice mládež, ale není taková, že by byla překvapivá. Patrně moje vina. (farářka, 46 let)

My ve sboru žádnou mládež nemáme. (farářka, 37 let)

Zpět na obsah


.

DOPORUČUJI
Jan Jandourek - Tomáš Halík Co to je vlastně za člověka ten Tomáš Halík? Každou chvíli je v televizi, někdy má výraz spíš jako ďábel než křesťan, je nějakej chytrej a plete se do politiky. Já vím, že tak úplně mimo nejste, asi o něm přece něco víte. Proto bych vám ráda doporučila knihu rozhovorů s profesorem Halíkem, které vedl Jan Jandourek, o celém jeho padesátiletém životě. Jmenuje se Ptal jsem se cest. Budete žasnout, co všechno stačil obsáhnout, prostudovat, prožít, promodlit, za čím vším v katolické církvi stál, k jak otevřeným postojům dospěl. Ale kniha není jenom o jeho duchovním zrání a zápasech, které nám svěřuje s neobyčejnou intimitou a které se odehrávaly vždy na základě hlubokého zkoumání, studia a poznávání různých cest, aby se vždy ptal, kde je jeho místo k službě. Dozvíte se o spoustě lidí, o kterých krásně vypráví, a jak to všechno bylo s událostmi, o kterých jsme tušili nebo se s jejich protagonisty letmo někde setkávali. S jakým nadhledem a smyslem pro humor. Určitě vám připadne velmi úcty hodný a přesto blíz-ký. A k jeho úvahám o křesťanství a náboženství dnes se stojí za to vracet. Kniha není laciná, však také obsah je všechno jiné jen ne laciný.
Marie Stolařová (vydal Portál, dop.cena: 197,-)
Zpět na obsah


.KDO TO ŘEKL ?
BIBLICKÝ KVÍZ

 1. Kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izrael z Egypta?
 2. Neznám toho člověka, o němž mluvíte.
 3. Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
 4. Nenaléhej na mne, abych tě opustila. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem.
 5. Jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet. Kéž bys dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem.
 6. Rozumíš tomu, co čteš?
 7. Když ho kamenovali, modlil se: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha." Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: "Pane, odpusť jim tento hřích." To řekl a zemřel.
 8. Nás, římské občany veřejně a bez soudu zbili a zavřeli do vězení. A teď se nás chtějí ve vší tichosti zbavit? To ne! Ať sem sami přijdou a propustí nás!
 9. Velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život.
 10. Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.

Nápověda: Ex 3,11; Joz 24,15; Rt 1,16; 1Kr 3,9; 1Kr 19,14; Mk 14,71; J 20,25; Sk 7,59; Sk 8,30; Sk 16,37
připravil JG

Zpět na obsah


.

O MYŠÍCH A ŠOA
Rád bych vám doporučil knihu trošku netypického žánru.Maus je totiž komiks. Americký autor polského původu Art Spiegelman popsal a (namaloval) v út-lé knížce svůj a otcův příběh.
Příběh I. Příběh dospělého syna, který se každodenně potýká se svým starým otcem. Rámec, předehra a mezihra, která tvoří most mezi genera-cemi a činí aktuálními i udá-losti dávno minulé.
Příběh II. Příběh očitého svědka. Vyprávění starého myšáka (polského Žida) o ži-votě v Polsku od pol. 30.let do zimy 1944. Art si zapisuje a potom také předkládá čtenáři dokumentaristicky přesně za-chycené vyprávění svého otce o radostech i strastech pol-ských Židů za II. světové války. Knížka, která původně vzni-kala jako deník, si zachovává rozměry poznámkového bloku a otevřenost a intimitu soukromého deníku. Přestože autor používá tvůrčí nadsázku možnou jen v komiksu a zobrazuje Židy jako myši, Poláky jako prasata a Němce jako kočky, připomíná Maus spíše doku-mentární film. Černobílá pero-kresba s pevnou linkou a for-mátem nutí čtenáře sledovat děj.
Art Spiegelman je spoluzakladatelem a redaktorem časopi-su Raw, který se věnuje avantgardnímu komiksu a grafice. Maus oceněný Guggenheimovým stipendiem a Národní knižní cenou kritiky je zatím jeho jediné dílo, které je dostupné v češtině. Překlad J. Macháček a J. Zavadil, vydal Torst, Praha 1997
Tomáš Vokatý

Zpět na obsah


O VÁŽNÝCH
NEVÁŽNĚ
O VÁŽNÝCH
Jak mnozí naši čtenáři vědí, stává se velkým problémem posledních let násilí na televizních obrazovkách. V poslední době si nechaly dokonce televizní společnosti instalovat v domácnostech peoplemetry, aby věděly, kolik nešťastníků se na jejich pořady vlastně dívá. A protože diskuse na toto téma k ničemu nevedou, přišli vývojáři naší společnosti s výborným nápadem, který by se dal charakterizovat starým známým "zabít dvě mouchy jednou ranou". Oč tedy jde? Jde o spojení tolik obávané virtuální reality, televizního přijímače a peoplemetru. Zařízení bude levné, dostupné pro každou domácnost. Divák si nasadí skafandr, helmu a rukavice. Pak již bude jen sledovat televizní přenos, kdy bude moci vychutnávat všechny násilné scény na sobě. Filmový hrdina kopne nohou a divák obdrží ránu do břicha. Další podrobnosti netřeba ani zmiňovat. Systém bude pomocí již zmiňovaných peoplemetrů napojen na centrální evidenci. Tam, kde divák vydrží sledovat film až do konce, bude vyslána jednotka rychlého zásahu. Možnosti jsou potom totiž jen tři. Dotyčného bude buď nutné umístit do věznice jako zvlášť společensky nebezpečného násilníka, nebo na psychiatrii jako extrémně nevyrovnaného a duševně nemocného člověka. Poslední a nejpravděpodobnější možností bude zavolat pohřební službu. MV

Zpět na obsah


.

BAVME SE...
Není někdy na škodu prověřit si svoje znalosti z různých oblastí života. Tady máte jednu možnost, správné odpovědi najdete na straně...
 1. Alfons Mucha se ve svém životě nemohl setkat:
  a) s Pablem Picassem
  b) s Mahátmá Gándhím
  c) s Wolfgangem Amadeem Mozartem
 2. Soteriologie je theologická disciplína, která se zabývá:
  a) spásou
  b) hříchem
  c) posláním církve
 3. Kábul je hlavní město:
  a) Pákistánu
  b) Afganistánu
  c) Mongolska
 4. Ježíš nevyslovil tuto větu:
  a) Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji
  b) Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi
  c) Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův
 5. Které dvě postavy k sobě nepatří:
  a) Olga Scheinpflugová a Karel Čapek
  b) Libuše Šafránková a Josef Abrhám
  c) Yoko Ono a Ringo Starr
 6. Dílo Informatorium školy mateřské napsal:
  a) Zdeněk Matějček
  b) J. A. Komenský
  c) T. G. Masaryk
 7. Bratrstvo vyšlo poprvé v roce:
  a) 1921
  b) 1946
  c) 1968
 8. Slovo PORTÁL není označení pro:
  a) průčelí
  b) oltář
  c) nakladatelství
 9. Ivan Klíma napsal knihu:
  a) Báječná léta pod psa
  b) Poslední stupeň důvěrnosti
  c) Dvorní šašci
 10. Francouzská revoluce začala:
  a) dobytím Bastily
  b) výstřelem z Aurory
  c) zabitím Ferdinanda
Správné odpovědi: 1c,2a,3b,4c,5c,6b,7a,8b,9b
Zpět na obsah


.

DOPORUČUJI
Veslo a růže
Již několik let hrají C.K. Vocal a herci divadla Labyrint "rockovou legendu o sv. Vojtěchovi". - Břetislav I. vyzdvihl r. 1039 Vojtěchovy ostatky v polském Hnězdně a přenesl je do Prahy. Předtím však Češi museli přísahat, že zanechají hříchů, kvůli nimž je biskup opustil: oddávali se pohanství ("písnička Karneval"), byli nemilosrdně krutí (proti Vojtěchově vůli popravili ženu obviněnou z cizoložství), prodávali své souvěrce do otroctví. To poslední zůstalo v inscenaci trochu stranou. Celý Vojtěchův života běh se vrací kruhem k jeho kostem: opravdu je to myšleno vážně? Nebo je za tím skrytý posměch ("na svátky vytáhnem ostatky")? Vnitřně soudržnější jsou písničky o Jeruzalému, o Francii, o království Božím; ostatní jsou už moc duchaplné ("průsvitné"). Občas vás z nich ale vysvobodí střízlivá opravdovost sborově recitovaných kronikářských záznamů. - Ovšem, na scéně se toho děje mnohem víc. Udělejte si radši vlastní bilanci. A ještě něco na misku kladů: uslyšíte písničku "Hospodine pomiluj ny". Zkusili jste si ji vůbec někdy zazpívat?
Jan A. Dus
Zpět na obsah


.

VYKOPÁVKY
Z KUMRÁNU

V dnešním jazykovém koutku uveřejňujeme další tři verše z nového překladu Bible. Bude-li práce pokračovat tempem jako dosud, mohli bychom se tohoto jistě převratného díla dočkat někdy koncem velikonočních prázdnin tohoto roku (zvláště s ohledem na třetí větu). Zároveň Vám s radostí oznamujeme, že jsme v Kumránu vykopali dva dosud nenalezené dodatky knihy Rút. První svitek má název "Bezpečnost práce" a druhý jsme pracovně nazvali "Dožínky". Takže konečně k větám:

Ontogenetický vývoj byl započat Verbálně. Tento Verbální projev nebyl vzdálen trojjediné podstatě našeho bytí, dokonce jím byl.

Živočich zahřměl: Toto jsou ostelocity z mých ostelocitů a muskulární skelet z mého muskulárního skeletu.

Neutečeš! (Prozatímní zkrácená verze knihy Jonáš.
Zdraví Martin Balcar

Zpět na obsah


OZNÁMENÍ

HLEDÁME POMOCNÍKY DO TÁBORA V BĚLČI
 1. Zdravotník - lékařskou službu potřebujeme na tyto termíny:
  20.06. - 27.06.98 Tábor pro postižené děti
  27.06. - 04.07.98 Rodinná rekreace s postiženými dětmi + Tábor pro děti
  04.07. - 11.07.98 Rodinná rekreace + Tábor pro děti
  11.07. - 18.07.98 Rodinná rekreace + Tábor pro děti
  08.08. - 15.08.98 Rodinná rekreace + Tábor pro děti
  22.08. - 29.08.98 Rodinná rekreace + Tábor pro děti
  Lékař dostane zdarma pobyt i cestné.

 2. Rehabilitační pracovník pro rodinné rekreace s postiženými dětmi v termínu:
  15.08.- 22.08.98
  Zdarma pobyt, cestné a odměna 1400.-Kč za týden.

 3. Pomocníci k dětem v táborech pro děti
  Nové vedoucí bude potřebovat Pavel Dvořáček (3. tábor 15.07.- 24.07.98)
  Od pomocníka očekáváme odpovědný a laskavý vztah k dětem. Mělo by Vám být nejméně 16 let.
  Instruktáž pro pomocníky do dětských táborů se bude konat v sobotu 30. května 1998 ve sboru ČCE v Praze -Strašnicích. Účast všech pomocníků je n u t n á.

 4. Pomocníci k postiženým dětem
  Obracíme se s prosbou na mladé sestry a bratry, kteří by chtěli pomáhat postiženým dětem a jejich rodičům během rodinných rekreačních pobytů v těchto termínech:
  20.06. - 27.06.98 Tábor pro postižené děti
  27.06.- 04.07.; 18.07.- 25.07.; 25.07.- 01.08.; 15.08.- 22.08. Rodinná rekreace s postiženými dětmi
  Od pomocníků očekáváme odpovědnost a lásku k posti-ženým. Vhodné pro mládež, studenty speciál. pedagogiky, zdravotních škol, Evangelické akademie, ETF UK apod. Pomocníci mají pobyt zdarma, cestovní výlohy hrazeny.
  Instruktáž pro pomocníky k postiženým 16. května 98 ve škole Evangelické akademie v Praze 4 - Spořilově.
  Ú č a s t všech pomocníků na instruktáži je n u t n á.

  Zájemci posílejte své přihlášky do 10. dubna 1997 na adresu kanceláře SR ČCE, - K. Šilarová (tel.: 96 24 50 56). Podrobné informace máte ve svých sborech.
Řešení hádanek z Kumránu: Jan 1,1; Ge 2,23
Bratrstvo, evangelický časopis pro mládež. Vydává synodní rada Českobratrské církve evangelické. Redakční kruh řídí Jiří Gruber. Grafická úprava Zdeněk Šorm. Technická redakce Marie Stolařová. Adresa redakce a administrace: Jungmannova 9, pošt.př.466, 111 21 Praha 1. Přidělené registrační číslo F 5092. Tiskne Sprint servis, Papírenská 25, Praha 6. Podávání novinových zásilek povoleno Česká pošta,s.p., Odštěpným závodem Praha č.j. nov 5271/95 ze dne 4.7.1995. Celoroční předplatné 100 Kč, jednotlivé číslo 10 Kč.


Zpět na obsah