Bratrstvo 10/99

WEBowský počítadlo NETWAY říká, že přesně WEBowsky pocitadlo NETWAY lidí zavítalo od 1.6.2000 do archivu Bratrstva

 

Úvodník

Procházím se ulicemi
a všímám si všeho, co stojí za povšimnutí. Kdosi mi do ruky strčil plakát s nápisem JEŽÍŠ 2000 a taky nabídku šampaňského, které se bude pít na prahu nového tisíciletí, a ze všech výloh všemožných obchodů a společností se na mě šklebí to obyčejné číslo, které se stalo neobyčejně zajímavým. Už je tomu tak. Celý svět se připravuje na vstup do nového tisíciletí - a jelikož je to něco zvláštního, lidé k tomu potřebují zvláštní oblečení, zvláštní nápoje, zvláštní cédéčka, fotoaparáty a také zvláštní atrakce.
Něco se přece musí dít, kdyby se náhodou nic nestalo! A tak se v Londýně staví velké vídeňské kolo (jako by se dějiny pohybovaly v kruhu, až je nám z toho někdy špatně). V Paříži na Eiffelovce, v Praze na Národní třídě a na titulní straně Lidovek se odpočítávají dny, které nám zbývají do roku 2000. A v Římě koluje historka, že Mesiáš přijde svatopetrskou zlatou branou.
A co církev? Myslím, že ta má jednu velkou výhodu. Čeká totiž Mesiáše ,mimo' sezónu v době adventu, kdy místo šampaňského otevíráme svá srdce tomu, který přichází.
A jak strávit letošního Silvestra?
Hospodin řekl: ,vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliké točící se kolo a na něm mnoho lidí, ale Hospodin v tom kole nebyl. Po kole veliká věž s hodinami, jejichž tikot otřásal zemi, ale Hospodin v těch hodinách nebyl. Po hodinách ohňostroj, hlasitý jásot, tanec, ale Hospodin v tom ohňostroji nebyl. A po tom všem hlas tichý a jemný? (doslovně to najdete v 1Kr 19, 11-12).
Přeji Vám veselý advent a tichého Silvestra.

Dráža Havlíčková,
studentka ETF UK, t.č. ve Skotsku

 

Zpět na obsah


Je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje

Michal Kitta

Střídání boje a pokoje má hlubší smysl než střídání války a míru. Biblický "šálóm" znamená mnohem víc než český pokoj, který je pro nás spíše absencí něčeho, co ruší. Když křičí nervózní otec na dítě: "Dej mi pokoj!", pak tím nevyjadřuje touhu po šálómu. Ten znamená kromě pokoje, míru také celost, souznění, bezpečnost, blaho, zdar, zdraví.
 Je to pokoj univerzální, který vládne nejen v srdci asketického jogína, ale funguje pouze tehdy, když ho mohou prožívat i ti, které mám rád, bez nichž bych se z něj radoval sobecky. Nemá nic společného s nirvánou. Nedá se k němu promeditovat, můžete ho pouze zázrakem obdržet shůry. Nepřijde až po smrti. Vždyť Ježíš přál učedníkům: "Pokoj vám!" a myslel tady a teď.
Tehdy se válčilo téměř pořád, po paměti poznávali pach výparů z tratolišť lidské krve. Nám slovo "boj" naskočí jako "boj o vysílací licenci", "boj o parlamentní většinu", "boj za práva zvířat". Možná proto nejsme schopni důrazně odpovědět vrhačům kamenů, kapsářským klanům a dalším trapičům, protože nepřijímáme čas boje jako hozenou rukavici k opravdovému boji s primitivními, ale hrubými nepřáteli.
Jak je to s časem nenávisti? Být nenáviděn, to známe, ale kdyby za vámi někdo přišel a řekl vám: "Přišel čas nenávisti, jako přichází setba nebo žně, zanech lásky, nenáviď!" , co bychom dělali? Nenávist pro nás znamená něco negativního, naše selhání. Ježíš předvídá, že nás lidé budou kvůli jeho jménu nenávidět. Vyzývá pouze k tomu, abychom nenáviděli svůj život, když na něm budeme lpět, ztratíme ho. Reviduje vše, co bylo řečeno před ním. Říká: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého." Já však vám pravím: Milujte své nepřátele..." (Mt 5,43-44). Pro učitele a proroky před Ježíšem opravdu bylo nejen možné, ale dokonce žádoucí v některých situacích aktivně nenávidět. Rozhodující byl předmět nenávisti v tom byl příkladem sám Hospodin. Hospodin nenávidí modloslužbu, vydírání, křivou přísahu, veškeré náboženské projevy pokrytců, nenávidí ty, kdo milují násilí, kdo páchají ničemnosti. Zbožný Izraelec svou nenávistí pouze napodobuje nenávist Boží. Poctivě se ptá: "Nemám nenávidět, Hospodine, ty, kdo nenávidí tebe? Nenávidím, rozhodně nenávidím, jsou to také moji nepřátelé "(Ž 139, 21.22).
Bůh, který nenávidí, Ježíš, který miluje. Kacíř Markion to třeba vyřešil tak, že Boha Starého zákona nepovažoval za Ježíšova Otce a Starý zákon docela odvrhnul. Ale nové zjevení nepopírá staré. Jde o prohloubení starého, o pokračování vyhlíženým směrem. Všechno se neodehrálo zároveň, plnost přišla až v Kristu.
Tak jako zažíváme Boží dobro v konkrétních podobách, potkáváme i zlo v lidech, kteří riskují Boží hněv a trest, protože dělají to, co se Bohu hnusí. Ovšem, nelze to od nich oddělit. Jinak by se dobro a zlo mohlo pro dávat v tabletkách. Jestli Bůh nenávidí, pak lidské zlo bere velmi vážně. Lépe, když mne za mé zlé jednání bude nenávidět a trestat, než být mu lhostejný. Nenávist přesně ví, co vadí, znamená osobní adresný odpor. Může vyvolávat akci směřující k nápravě. Může se zvrtnout v lásku. Je lépe být studený či horký, než vlažný.
To, že jsem schopen nenávidět, mi nemusí nikdo říkat. Jednou jsem slyšel sám sebe skřípat zuby při vzpomínce na člověka, který mi ublížil. Ale učím se. Pokud Kazetel říká, že může přijít i čas nenávisti, znamená to pro mne čas rozhodného a konkrétního odporu proti něčemu, co se Bohu hnusí. Musím se učit hledět na svět jakoby Božíma očima, nezlobit se na všechno kolem, ale na to, co se hnusí mému Pánu. Kazatel sám dodává ke všem spekulacím, kterým by člověk mohl podlehnout, že "člověk neví, co milovat ani co nenávidět, cíl všeho je před ním." (Kaz 9,1). Může se stát, že ve své samospravedlnosti vzplanu nenávistí vůči někomu, komu bych se měl snažit porozumět. Boží nenávist je dokonalá a nekřivdí, stejně jako Boží spravedlnost. I lidská nenávist může ublížit. Proto ten, kdo usiluje o milování nepřátel, jde nejen vyšší cestou, ale i správnou cestou, která přenechává soud vyšší instanci.

Autor je farářem v Hronově.
 

Zpět na obsah


Anketa: V jaké situaci je pro vás rozhodující důvěra?

Václav Malý

Když jednou v minulosti, kdy jsem byl vystaven zraňujícím pomluvám, přišel za mnou jeden kněz a řekl: Nic si z toho nedělej - jsou to nesmysly. Já ti důvěřuji. Od té chvíle se vše začalo měnit.

Hana Halfarová

V okamžiku nejtěžších rozhodování.

Petr Vacek

Při natáčení filmů. Když mě lidé berou jako někoho, kdo umí, jde mi to. A naopak.
 

Petr Pokorný

Důvěra je základem lidského života. Jako dítě jsem měl důvěru k rodičům, stále se učím důvěře (víře) v Boha, důvěřuji své ženě i dětem. Uvědomuji si, že ne každý má možnost stavět svůj život na tolika vztazích důvěry. Mnoho lidí se ve své důvěře v lidi zklame, většina nemá vedení ve víře. Takovým lidem bychom měli pomáhat.
 

Tomáš Kapusta

Důvěra pro mě byla důležitá vždy, když jsem učinil nějaké rozhodnutí a nebyl jsem si jist, jestli jsem učinil správně. Mnohokrát se zdálo, že mé rozhodnutí mně spíš přitížilo, ale víra v dobrý konec mě zatím vždy přivedla na tu správnou cestu. I když to neznamená, že to zrovna byla ta cesta, kterou jsem v prvopočátku zamýšlel.

Petr Brodský

Životní krize se nevyhýbají společnému životu. Spíše je výjimkou, kde tomu tak není. A v těchto situacích je důvěra (nebo naděje?) těch nejbližších rozhodující. A věřte - pomáhá! Díky!

Jan Milíč Lochmann

Po infarktech v nemocnici.

Pavel Dvořáček

Zejména potmě, nota bene ve sklepě, když zhasne světlo a žádné slovo ani šmátrání nedokáže najít funkční vypínač. Tehdy mě při zdravém rozumu zachovati ráčila právě už jen důvěra: že to snad zhaslo všude, takže se o tom musí vědět a někdo už určitě hledá pojistky a zas bude světlo. Anebo v situaci za zavřenými dveřmi, že je opravdu přibouchl spíš průvan, a ne nějaká zlá vůle? Dejme tomu (důvěru).
 
 

Odjinud

 - když jsem uvěřil
  -student, 25 let

- když dělám něco, co nechápu, ale věřím, že je to správné
- pracují, 23 let

- podle důvěry se rozhoduji
- student, 13 let

- když jsem kamarádce prozradila nějaké tajemství
- studentka, 17 let
 

Zpět na obsah


Bible a důvěra

Jakub Keller

Jak je to tedy s důvěrou v Bibli? Jistě by nebylo moc důvěryhodné, kdybychom se předem spoléhali, že Bible bude jakousi příruční učebnicí důvěry. "K důvěře snadno a rychle." Důvěřuj, ale... Pravda je ta, že tento krásný a malebný termín není dvakrát biblický. Záleží ovšem na překladu. Ten český ekumenický k němu má o něco blíž než překlad kralický. Dokáže například k někomu pojmout důvěru, dokáže také složit důvěru ve zlato nebo lépe v Hospodina.
Důvěra je dobrá společnice, své místo nachází především ve vztahu. To je tam, kde člověk není zaměřen jen sám na sebe, ale kde má nějaké Ty, kde něco očekává. Těžko by se mohl člověk do něčeho vložit, aniž by spoléhal, že to bude mít smysl, že dojde porozumění a odezvy. Ona je podpěrou vztahu. Takovou ji najdeme například mezi apoštolem Pavlem a adresáty jeho dopisů. Tam se s ní počítá a zároveň se o ni zápasí (zvlášť v 2. epištole do Korintu).
Právem ji pak budeme hledat a nacházet i ve vztahu k Bohu, k Hospodinu. Ona je totiž jednou z nejlepších společnic víry a naděje. Ona se rodí a roste právě tam, kde se tyto dvě - víra a naděje - setkávají. Kde že to v Bibli je? Stačí hledat a všimnout si.
V druhé části bible má navíc důvěra svého mocného prostředníka v Kristu (Galatským 5,10). To On činí vztah k druhým lidem tím, co je nově otevřené, nově možné, co má naději. Sám to tak docela samozřejmě žil, když se setkával a stoloval s těmi, co povětšinou veškerou důvěru ztratili. Snad tam někde začíná čtenář dobře rozumět, že skrze Krista smíme přistupovat v důvěře i k Bohu (Efezským 3,12). Ona je ta paní důvěra nějak vzájemná, vytváří se působením alespoň dvou a může tak urazit pěkný kus cesty, může stoupat. Na koho a na co vlastně spoléháš? ptal se jeden číšník krále Chizkijáše. Kam a s kým vlastně jdeš? (2.Královská 18,19)
S důvěrou někam jdeme. Ona se ale může i zastavit, může i čekat. A lze čekat spolu s ní. Ona zase přizve nějaké společníky. Tvoje milosrdenství buď Hospodine s námi; na tebe s důvěrou čekáme. (Žalm 33,22) Každopádně být tam, kde se skládá důvěra, to není k zahození. Dá se tam věřit, že Bůh slyší, dá
se prosit a nepochybovat (Jakubova epištola 1,6).
S důvěrou smíme říkat: Hospodin při mně stojí, nebudu se bát (Židům 13,6).

Autor je farářem v Horní Čermné.

Zpět na obsah


Dvojí důvěra

Bohumila Baštecká

Důvěra patří k základním vývojovým otázkám. Dítě se narodí do vztahů a první léta života stráví podobně jako příchozí do cizí země: učí se novým vztahům porozumět a sám si mezi nimi najít vlastní místo.
Ověřuje si, co získá a co zaplatí, bude-li na druhých závislý, zjišťuje, jak se žárlí na rodiče a závidí sourozencům, zkouší, jak ve vztahu uplatnit vliv, zažívá, jak chutná nenávist a láska, důvěra a nevíra.
Důvěru považujeme za základ vývojové pyramidy: když je nepevný, kolísá i zbytek stavby. Závislost s příměsí nedůvěry se nepřimkne a nenasytí. Nenávist s příměsí nedůvěry vede k hluboké osamělosti. Touha po vlivu a moci tam, kde chybí důvěra, se zvrtává v lék na obavu z vlastní méněcennosti.
V češtině souvisí důvěra na jedné straně s vírou, na druhé straně s důvěrností. Víra má etymologicky dvojí význam: víra jednak znamená pravdu, opravdovost, spolehlivost (zde se nachází i důvěra), jednak pevné přesvědčení (ve smyslu náboženské víry). Ve Slovníku spisovného jazyka českého z roku 1989 se důvěra vymezuje jako "schopnost věřit někomu, něčemu".
Zajímavé pro mě je, že v angličtině najdete pro dvě česká slova - víru a důvěru - pět synonym (belief, confidence, credit, faith, trust), a to nepočítám fidelity pro věrnost a intimacy pro důvěrnost. V češtině si pro sebedůvěru musíme vystačit s původním jazykovým zdrojem s vírou.
Psychologie zachází s důvěrou dvojího typu - první se spíše blíží víře (která nepotřebuje důkazy), druhý se blíží spolehnutí se (tedy ověřené zkušenosti, že má
cenu druhému věřit). S prvním typem důvěry přichází člověk na svět. Je to ničím nepodmíněná víra, že se v náručí člověka mohu cítit bezpečně, že mi neublíží. Tato důvěra se dá buď potvrdit, nebo zpochybnit. Nevytváří se. Druhý typ důvěry se poměrně pracně a zdlouhavě ve vztahu buduje a ověřuje. Důležitá je pro něj spolehlivost.
Prvního typu důvěry využíváme při náhodném setkání s cizím člověkem, kterému najednou beze strachu převyprávíme celý svůj osud. Věříme mu a svěříme se možná právě proto, že už ho nikdy neuvidíme. (Na tomto principu pracují linky důvěry.) Druhý typ důvěry je základem déledobějších psychoterapeutických postupů. Klient si ověřuje, nakolik může terapeutovi věřit, prověřuje si ho.
Zjednodušeně můžeme první typ důvěry nazvat důvěrou dětskou, druhý typ dospělou. Máme-li se plně zamilovat, potřebujeme důvěru první (chcete-li "slepou"), máme-li dlouhodobě s někým v lásce žít, potřebujeme postupně budovanou, která souvisí se znalostí druhého i sebe. (To, co pro jednoho znamená zradu, může druhý pociťovat jako romantiku. Jeden se cítí v ironii jako ryba ve vodě, druhého ohrožuje.)
Podobně se to má i s důvěrnostmi. Jsme schopni prožít například sexuální styk otevřeně s člověkem, kterého vidíme poprvé, a ostýchat se před partnerem v dlouhodobém vztahu.
Důvěra je opravdu základem naší vývojové pyrami dy. Patří k dobré představě domova. Snad i proto bývá prožitek víry připodobňován k "návratu domů".

Autorka je psychoterapeutka.

 

Zpět na obsah


Záleží na tvém srdci

Víc než rozumem myslíš srdcem. Vidíš lidi a věci srdcem. Vlastně vidíš všechno srdcem. Tvůj vztah k okolí je záležitostí tvého srdce. Co se zalíbí tvému srdci, budeš prosazovat i svým rozumem a vůlí. Tvé srdce se rozhodne, pro kterou ideu, pro který světový názor, pro jakou politiku bude bojovat. Srdce zjasňuje rozum, ale může ho také zatemnit. Srdce se má řídit jedině láskou.
Jestliže je srdce plné nedůvěry a sobectví, pak rozum nikdy nenajde cestu k pokoji. To je ostatně jediná odpověď na všechny otázky, jaké je vlastně ovoce nekonečných mírových konferencí okolo kulatých a zelených stolů. Lidé se nemají rádi, proto také nedojdou k jednotě. Všechno, čeho se jim podaří dosáhnout, je jen labilní rovnováha mocenských zájmů, opírající se o vzájemnou nedůvěru. To vše nelze považovat za mír: spíše to připomíná nevraživé zasedání národů jako na vroucí sopce nebo podrážděné spolubydlení pod jednou střechou.
Pokoj, radost, štěstí ve světě, to není předmět obchodního jednání, ale je to především záležitost srdce. Jestliže srdce lidí není zdravé, pak je v základě všechno špatné, ať už žijeme ve společnosti komunistické, socialistické nebo křesťanské. První úkol každého člověka:
Starej se o své srdce!
Phil Bosmans

Zpět na obsah


Čím bych byl, kdybych byl sportovec

Rozhovor s Pavlem Loukotou
 

Pavle, kdysi jsi hrál 1. ligu fotbalu za Bohemians. Nyní - pokud jsou mé informace správné - trénuješ fotbalový dorost. Mohl bys ještě upřesnit svůj sportovní "životopis"?
Informace o tom, že jsem hrál 1. ligu za Bohemians Praha je naprosto pravdivá. Zde jsem byl po dobu pěti let. Potom jsem pokračoval v aktivní činnosti až do svých třiceti devíti let, ale to už bylo na nižší úrovni. Třináct dlouhých let jsem hrál za Viktorii Žižkov, která se v té době "plácala" v divizi ve třetí lize a prožíval s ní její těžké chvíle. Jen jsem odtamtud odešel do Českého Brodu, tak Viktorka Žižkov vstala z mrtvých - díky panu Čekanovi. Ale to už nebylo za mě. V 38 letech mě pak postihlo vážnější zranění kolena, a to také urychlilo konec mé aktivní fotbalové kariéry. U sportu jsem však zůstal i nadále jako trenér a trénoval jsem tři roky dorost Viktorie Žižkov, ale ještě předtím jsem trénoval - dokonce půl roku jako profesionální trenér - třetiligové družstvo Roudnice. Jako aktivní hráč jsem však ještě dlouhá léta dělal hrajícího asistenta ve Viktorii Žižkov. Od ledna 99 - po krátké přestávce - opět trénuju dnes už divizní družstvo Sibřiny. Když jsem toto mužstvo letos v zimě přebíral, hrálo středočeský přebor. Nyní na podzim si však už vedeme celkem zdatně jako nováček divize ve skupině C. Takže v současnosti jsem trenérem SK Viktorie Sibřina.

A věnuješ se výhradně sportu ? Máš jej jako jediné povolání?
Nikoli. Kromě půl roku v roce 1995, kdy jsem svoje civilní zaměstnání učitele nechal stranou, jsem sportoval i trénoval současně s povoláním středoškolského profesora. Učím ještě na středním odborném učilišti stavebním na Jarově.

Vrátím se ještě k začátku. Kdy a jak se vůbec zrodila myšlenka, že se budeš věnovat právě sportovní dráze a především fotbalu?
Byl jsem sportovně nadaný vlastně od malička. Už od pěti let v mateřské školce jsem honil mičudu, ale "šikovnej" jsem byl i na jiné sporty. Fotbal mě však vzhledem ke své popularitě upoutal nejvíc. Já pocházím z východních Čech, z malého městečka Úpice. Tam jsem také jako žáček na ZŠ začal chodit na tréninky a zde začínal i můj fotbalový rozvoj.

A mohl bys přiblížit, jaká je "pracovní náplň" fotbalisty, trenéra nebo prostě sportovce? Co to obnáší?
Především je třeba zdůraznit, že já jsem byl od počátku trochu atypický vrcholový sportovec. Do Prahy jsem přišel po ukončení gymnázia v roce 1969 proto, abych na prvním místě studoval a studium i dokončil. Takže 1. ligu jsem absolvoval současně se studiem, což bylo dost náročné. Na druhé straně jsem tomu měl i přizpůsobeny tréninky.
Jinak hlavní náplní pracovního dne sportovce na vrcholové úrovni je především trénink: jeden trénink denně, někdy dvoufázový - podle toho, ve kterém období se mužstvo nachází. I na trénink se ovšem musí hráč připravit. Musí být absolutně fit, musí mít dobrou životosprávu, musí se dobře vyspat, aby jeho výkonnost šla nahoru a vrcholila následným utkáním. Samotný trénink trvá např. hodinu či půl druhé, je však třeba mu přizpůsobit i svůj soukromý život, takže chození po diskotékách či abnormální pití si vrcholový sportovec musí umět odříkat.
U trenéra je náplň značně odlišná. Trenér pro hráče připravuje program a plán musí mít nejen na každý trénink, ale také na delší časové období. Navíc - u trenéra dochází k neustálé konfrontaci mezi tím, co si naplánuje a tím, co se nakonec uskuteční. Trenér tedy musí umět i pružně reagovat a plán operativně měnit i podle momentální situace. A pak jistě nese i hlavní odpovědnost před vedením klubu, které na něm pochopitelně chce především dobré výsledky.

Ty jsi ovšem i členem salvátorského sboru a dokonce presbyterem. Hrála víra nějakou roli v rozhodnutí pro tutu životní dráhu? A hlavně - ovlivňovala později tvé sportování?
Jen pro upřesnění: nyní jsem ve staršovstvu mezi náhradníky. Ale jak už jsem řekl, já jsem se pro sport rozhodoval vlastně od malička, protože to byla činnost, která mě dokázala uspokojit. Mezi vírou a sportem však vidím veliký vztah.
Já pocházím z tradiční evangelické rodiny a byl jsem k víře svými rodiči veden a snad mohu říct, že víra byla mojí posilou i v rozhodování v civilním životě, i v tom, že jsem se dokázal pro něco rozhodnout a také se vědomě snažil za svým cílem jít.

A v čem tedy konkrétně vidíš styčné body mezi vírou a sportem?
Předně - a to si myslím, platí pro jakoukoli činost, ve které chce člověk něčeho dosáhnout - si musím uvědomit, že to není jednoduchá záležitost, že musím být vytrvalý, že musím být poctivý, že to samo od sebe z nebe nespadne. A tady je určitě mnoho styčných bodů mezi vírou a sportem nebo jakoukoli činností, protože když je člověk o určitém směru, kam chce jít, přesvědčený, tak mu víra pomáhá, dává mu sílu a toto všechno se konkrétně projevuje i ve sportu. I když ta síla ve víře je duchovní a ve sportu člověk potřebuje tělesnou sílu, přesto i zde je třeba se nasadit a vědomě se pro to, abych dosáhl jistého úspěchu a cíle, i obětovat.

Někdy se ovšem v církvi hledí na sport tak trochu s despektem. Vidíš ty sám na sportu nějaké zápory? A byly vůbec v tvé životní dráze nějaké okamžiky, kdy třeba došlo i k nějakému vnitřnímu konfliktu mezi tím, co jsi měl dělat jako sportovec a co ti třeba nebylo příjemné nebo to přímo odporovalo tvému přesvědčení?
 I sportovní činnost určitě má své záporné stránky. V dnešní době je to dost vidět. Týká se to hlavně financí, kdy převažuje komercionalismus, a sportovní činnost tak často bývá prostředkem k získávání nejen sportovní, ale i finanční "slávy". Pokud je tato finanční sláva určující, pak je to určitě záporný moment. Ale to se jistě týká jakékoli jiné činnosti, nejen sportu. Není však jednoduché celou věc zcela očistit. Tady záleží i na tom, jak sami hráči dovedou těmto nástrahám odolávat, protože těch nástrah - zvláště tam, kde se jedná o nějaký veliký úspěch - je poměrně dost. Sám jsem se také setkal s podobnými náznaky, kdy se mělo jednat nečestně a kdy mužstvo mělo na objednávku prohrát, aby soupeř získal body. Vždycky mi to bylo velice nepříjemné a mohu s čistým svědomím říct, že jsem se takových záležitostí nikdy nezúčastnil.
Něco jiného by bylo, kdyby mě soupeř motivoval k tomu, abych jiného soupeře porazil. Takovou motivaci bych bral, protože každý sportovec má mít před sebou cíl, a to je úspěch. Ovšem ne za každou cenu.

A na konec. Už jsme o tom trošku mluvili, ale možná do situace naší církve, která je laděna více intelektuálně - pro co považuješ sport za potřebný či důležitý?
Sport má podle mě především velice výchovný moment. Sportovec musí respektovat jakási pravidla, musí se velice ukáznit, protože jestliže chce například vynikat v kolektivním sportu, je třeba, aby se přizpůsobil ostatním tak, aby mělo úspěch celé mužstvo. V kolektivní hře sportovec prostě nemůže být individualista. To vše je velký přínos. Je to tedy cílevědomá činnost, je to podřizování se spoluhráčům, je to podřizování se jakýmsi pravidlům a když už se podíváme na stránku víry, tak tam se také člověk dobrovolně něčemu podřizuje, protože věří, že to tak má být. Dále sport přináší velikou radost - z úspěchu. A prožitky, které člověk při sportu prožívá, mohou jeho život zkrášlit. Podobně jako ve věci víry. A ty prožitky, mu potom pomáhají i v každodenním životě.


Ptal se Zvonimír Šorm.
 

Zpět na obsah


Kazatel

A popíjej své víno s dobrou myslí (Kaz 9,7-10) - Dalibor Antalík

Zanedlouho se sejde s rokem rok, což mimo jiné nevěští nic jiného, než pořádnou rozlučku. Zanedlouho začne vycházet nový ročník Bratrstva, což potom signalizuje i naši, byť jenom skromnou, rozlučku s knihou Kazatel. Tak co říci nakonec? V duchu si zkouším představit, jak by se asi tohoto úkolu zhostil sám Kohelet. A mám za to, že by se s tím asi moc nepáral. Asi by nešetřil ani čtenáře ani přispěvatele ani redakci ani sám sebe. Představuji si ho, jak právě prolistoval všechna předchozí čísla a sám pro sebe jen tak prohodil: "Příliš mnoho potištěného papíru". A pro nás by jako doušku přidal verš ze svého spisku "Čím více slov, tím více pomíjivosti. A jaký užitek má z toho člověk? Kdo může vědět, co je člověku v životě k dobru, v časných dnech jeho pomíjivého žití, jež jako stín mu plynou?" (Kaz 6,11n). Jako bych slyšel text jedné už postarší písně: "Slábnou slova, slábnou slova, slábnou slova, zlá i dobrá, končí se jedna doba, zbývá čekání..."
Protože však Kohelet v žádném případě nebyl nějaký starozákonní skuhral a škarohlíd, asi by nezůstalo jen u toho. Když si člověk naplno uvědomuje pomíjivost, otevřenost, nedokonalost a nedokonavost všeho, není divu, že jej z toho všeho čas od času přepadne smutek. Jako patří k lidskému životu to, že někdy musí bolet tělo, tak musí občas stejně nutně zabo let i duše. Kdyby ne, tak bude něco v nepořádku. Jistě. Avšak stejně jako musí bolet duše i tělo, tak se spolu obé musí i radovat. Bolest a radost: jedna bez druhé nemohou být. "I vychvaloval jsem radost, protože pro člověka není pod sluncem nic lepšího než ... radovat se. To ho provází při jeho pachtění ve dnech života, které mu Bůh pod sluncem dopřál." (8,15). A Kazatel nemá strach zcela konkrétně upřesnit, co má onou radostí na mysli: "Jdi, jez svůj chléb s radostí a popíjej své víno s dobrou myslí, neboť Bůh již dávno našel zalíbení ve tvém díle. Tvé šaty ať jsou v každé době bílé a tvá hlava ať nepostrádá vonný olej. Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval, po všechny dny svého pomíjivého života. To ti je pod sluncem dáno po všechny dny tvé pomíjivosti, to je tvůj podíl v životě při tvém klopotném pachtění pod sluncem." (9,7nn). Smutek a štěstí si zkrátka neprotiřečí, říká Kazatel. Jen nezmař svůj míjivý čas a využij dne - carpe diem! - v tom nejlepším slova smyslu. (Uši a oči každého opravdového epikurejce jistě zaplésaly, Kohelete!). A snad i ty nalezneš svou radost v bolesti a kýžené štěstí v neštěstí.
Úplně nakonec možná už jen poděkování pro všechny zúčastněné. Pozor! Už se rozjíždí virbl: Potlesk pro vás, kynikové, za rozpoznání, že život je pes! Potlesk pro vás, skeptikové za rozpoznání, jak hluboko jsou skryty smysl a ono boží! Potlesk pro vás, epikurejci, za rozpoznání, že přitom všem je nutno ochutnávat z radostí života! Potlesk pro vás, židé, za rozpoznání, že jediná šance tkví ve znovunalézané důvěře v Boha!
Díky, Kohelete.

Autor přednáší religionistiku na FF UK.

Zpět na obsah


Doporučuji:

Mike Maddox - Kreslená Bible
Alena Dvořáková

Na pultech knihkupectví se objevila kni ha, která svým formátem i obálkou připomíná souborné vydání comicsového seriálu ze zadní strany časopisu pro mládež. Podle postav na obálce bychom hádali na nějaký příběh z královského prostředí z Orientu. Totiž hádali bychom, kdyby na titulní straně nebylo pěticentimetrovými zlatými písmeny napsáno: BIBLE.
Přesněji: KRESLENÁ BIBLE. Skutečně je to Bible a skutečně je to comics. Žádná ilustrovaná Bible, v níž lze obrázky zakrýt papírem a nechat děti číst jen text, uzná-li to učitel za vhodné. A nepodobá se ani staršímu u nás dostupnému comicsovému zpracování Nového zákona Král přichází. Tam jsou postavy malovány v souladu s významem, který jim dnes přikládáme my - kladné postavy jsou krásné, záporné ošklivé. Dialogy ani doprovodné texty nepřekračují biblický text a výklad učitele musí tedy četbu této knížky předcházet, jinak by dítě obrázkům neporozumělo.
Oproti půvabným a důstojným obrázkům staršího comicsu zarazí obrázky Kreslené Bible svou hrubostí, všedností. Osoby, jejichž jména vyslovujeme s obdivem a úctou, jsou namalovány jako obyčejní lidé - praotcové, králové i proroci mají často nepřitažlivou tvář, nehezkou postavu, neupravené šaty. Když mají problémy, tvář jim zbrázdí vrásky, když se radují, tvář se jim rozjasní. Dvě rozhádané matky, přicházející za Šalamounem, jsou obě vzteky a bolestí ošklivé - ta, která dostane své dítě zpět, s dítětem na rukou k nepoznání zkrásní.
Nejvýraznější odlišností od jiných obrázkových Biblí ovšem je, že Kreslená Bible není jenom souborem zkrácených nejdůležitějších biblických příběhů. Autoři se nespokojili s pouhým převyprávěním děje, ale zprostředkovávají čtenářům i význam biblických textů, a to jak příběhů, tak i nedějových částí Bible, jako jsou žalmy (David jejich zpěvem na odpovídajících místech prokládá své vzpomínání na to, co se událo za jeho života) nebo prolog Janova evangelia. Snaha co nejlépe zobrazit popisované situace z hlediska jejich účastníků a zároveň bez složitého theologického výkladu zprostředkovat jejich význam čtenáři ovlivnil formulaci textů. V knize je tak promíseno přesné citování biblického textu s formulacemi, které v Bibli nemají obdoby (Například Ježíšova slova: "Jdu za Janem a dám se pokřtít. Dokonce se na to těším! Sbohem!", snažící se ukázat, že Ježíš byl (kromě jiného) člověk a žil mezi obyčejnými lidmi. Kdyby k nim stále mluvil "jako kniha", těžko by předem nepoučenému dítku připadal jako normální člověk, který by mu měl být podobný.)
Tvůrci knihy se navíc nesnaží přiblížit jen zvěst jednotlivých biblických knih a odpovídat na otázky, které by si čtenář mohl klást, ale přibližují i zvěst Bible jako celku. Poukazují na problémy, které může mít člověk, zamýšlející se nad slovem Božím a snažící se žít podle Božího zákona. Lze očekávat, že největší skupinu čtenářů Kreslené Bible budou tvořit žáci základní školy, pro které bývá největším problémem jejich křesťanského života výsměch okolí. V celé knize jsou i příslušníci Božího lidu vystaveni především nepochopení a výsměchu. Lidé se vysmívají Noemu, stavícímu archu daleko od moře, obyvatelé Jericha zahrnují posměchem izraelské vojsko, z jejich pohledu nesmyslně obcházející hradby. První, čeho se dostane Davidovi poté, co byl pomazán za krále, jsou nadávky a výsměch jeho bratrů. Již na prvních stranách knihy může čtenář vidět, že výsměch provázel ty, kteří se snažili jít po Boží cestě, od počátku světa a není zpochybněním této cesty. Kniha tak může být užitečná nejen pro žáčky, neochotné číst dlouhé texty, ale i pro mladé lidi, otálející s vyhledáním nějakého učitele, který by jim s pochopením Bible pomohl. Úkol, který si pravděpodobně tvůrci Kreslené Bible dali, totiž přivést k četbě Písma ty, pro které byly jiné cesty příliš obtížné a dát jim na cestu pár rad a povzbuzení, tato kniha rozhodně splňuje.
Autorka studuje ETF UK.

KRESLENÁ BIBLE / Jeff Anderson (ilustrace), Mike Maddox (text), přel. Pavel Jartym.
Karmelitánské nakladatelství 1999.
Cena: 790,-

 

Zpět na obsah


Recenze

Mike Maddox - Kreslená Bible - požadavek doby
Zdeněk Šorm

Karmelitánské nakladatelství vydalo "Kreslenou Bibli", další z pokusů přetlumočit Bibli obrazem. Jde tentokrát o čistokrevný comics. Nelze mu upřít snahu o netradiční pojetí. Přistupuje k biblickému textu svobodně tak, aby vynikly spád a živost děje. Biblické příběhy často vyprávějí formou vzpomínek jejich ústřední postavy. Jindy jsou zasazeny do určité životní situace - nervózní nevěstu povzbuzuje matka příběhem Rút, Jóbův osud líčí muž svým synům při pohledu na žebrajícího mrzáka a podobně. Dějově se snaží tlumočit i látky prorocké nebo Zjevení Janovo. Celkově comics připomíná svou dramatičností a "střihem" rozkreslený filmový scénář, jehož jednotlivé záběry jsou značně - na můj vkus až přespříliš - emotivní, patetické a filmařsky efektní.
Přes toto úsilí přistoupit k biblické látce novátorským způsobem nevymaňuje se však ani tento pokus z líbivě mělkého stylu, kterým podobná zpracování většinou trpí. I v tomto případě, přestože se výtvarník snaží, aby měly ústřední postavy úplnou paletu citových výrazů, včetně negativních, setkáme se takřka napořád s fyzicky dokonalými jedinci, kteří si v ničem nezadají s hrdiny amerických dobrodružných filmů. Ženy jsou krásné a jemné, muži svalnatí a drsní, andělé étericky půvabní. I když v textu autor upozorňuje, že Bůh začíná u lidí prostých, jejichž život je obyčejný, mohl by jen stěží apoštol Pavel použít obrázky jako ilustraci toho, že si Bůh vyvoluje slabé, jak to připomíná korintským křesťanům. Lidský patos si žádá urostlé hrdiny. Nejen moji handicapovaní přátelé znovu ostrouhají. Sám bych se tu jen stěží hledal.
Také tentokrát stírá historicky popisné ztvárnění hluboký symbolický smysl biblického textu a jeho souvislostí, což se zvlášť silně projeví v tlumočení tzv. předdějin, tedy prvních jedenácti kapitol Bible. Právě v podobných momentech, kdy se látka očividně vzpírá pouhému popisu a i autor sám se proto pouští
do interpretace, projevuje se mělkost jeho pohledu, který je poplatný zaběhaným schématům: Evu pokouší jakýsi ohyzdný ještěr, něco mezi mimozemšťanem a Jurským parkem (Podobně i Ježíšovi našeptává na poušti jakýsi zelený přízrak.) - Zlo má tedy podobu mimosvětské příšery, místo aby autor reflektoval, že jde o hlas stvoření přijímaný bez odpovědnosti. Není divu, že je pak příběh prvotní vraždy, který v bibli díky nevysvětlenému nepřijetí Kainovy oběti staví otazník nad rovnostářský moralismus, interpretován právě zjednodušeně moralisticky až po jednoznač né posunutí Boží řeči ke Kainovi do imperativu: "Musíš s ním (tedy s hříchem) bojovat!"!
Právě to, že nám, jak upozorňuje biskup Václav Malý na obálce, tempo doby nedovoluje více se pozdržet nad těžším textem či delším pojednáním, klade mimořádné nároky na odpovědnost autora za to, aby názornost a stručnost nesklouzly k zjednodušení a významovému posunu látky. Jako výtvarníka mne mrzí, že k tomu zrovna při vizuálním tlumočení Bible tak často dochází. Cesty Páně jsou však nevyzpytatelné a milujícím Boha, jak píše apoštol Pavel, všechny věci napomáhají k dobrému. Proto si "Kreslenou Bibli", budete-li na to mít, klidně kupte. Jen si najděte chvilku, abyste se nad ní pozdrželi a přemýšleli.

Autor je farářem
v Soběslavi.
 
 

Zpět na obsah


Co potřebují potřební

Martina Jánská

Občanské sdružení Jurta

Občanské sdružení Jurta vzniklo jako dobrovolná nezisková organizace s cílem pomoci mladým lidem s handicapem a usnadnit jejich integraci do společnosti. Své cíle sdružení naplňuje pořádáním integrovaných táborů, budováním chráněného ateliéru a informačním servisem pro rodiče lidí s postižením. Začátkem nového roku otevře sdružení Ateliér Nebočady, který je založen na bázi chráněné dílny. Sdružení je finančně podporováno Nadací rozvoje občanské společnosti, MŠMT, městským úřadem v Děčíně a dalšími sponzory a drobnými dárci. Neocenitelnou pomocí přispívají sdružení dobrovolníci z řad studentů i pracujících. Podrobnější informace o občanském sdružení Jurta naleznete na internetové stránce http://www.jurta.cz a na číslo účtu 1926472399/0800 ČS, a.s. Praha 1 můžete přispět jakýmkoli finančním darem.

Co pro mne Jurta znamená?

O čem Jurta vlastně je?
Před třemi roky se čtyři mladí lidé dohodli, že založí občanské sdružení. Cílem jejich snažení měla být pomoc mladým lidem s mentálním postižením a jejich rodinám. Jurta znamená stan nebo obydlí pro celou rodinu. K názvu ještě vytvořili logo - pět panáčků schovaných pod střechou. Význam jména i loga je, že i když jsme každý jiný, můžeme žít dohromady. Občanskému sdružení Jurta se naplňování takového hesla daří. Se svými klienty jezdí v zimě na hory, v létě na tábor, učí je pracovat s hlínou a vyrábět keramiku, plést proutěné košíky, zpracovávat ruční papír. Prostě umožňuje těm mladým lidem, kteří mají nějaký handicap, využít jejich volného času a dovedností ke smysluplné práci.
Sdružení sídlí v severních Čechách v Nebočadech u Děčína. V téhle malé vesnici se prolínají dva světy, svět těch zdravých a těch druhých, postižených. K tomu, aby se tohle všechno mohlo uskutečňovat, má sdružení ve výpůjčce od římskokatolické církve patrový objekt, který svépomocí opravuje. Stavebních úprav, stejně jako dalších akcí, které sdružení pořádá, se účastní především dobrovolníci. Neváhají využít svého volného času ve prospěch dobré věci.

Jak jsem Jurtu objevila?
Pocházím z Prahy, ale před rokem a půl jsem pracovala ve středisku Diakonie ČCE "Rolnička" v Soběslavi. Je to denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami. Rolnička spolu s Jurtou pořádají každé léto "letní slavnost", akci určenou jak zaměstnancům, tak klientům.Je to asi deset dní o prázdninách, kdy všichni bydlí v Rolničce, tvoří věci z hlíny nebo ze dřeva, malují, zpívají, chodí se koupat, staví polní keramickou pec nebo natáčí film, v němž si zahraje každý. Na takové letní slavnosti jsem před více než rokem Jurtu potkala.

Moje první setkání s Álou.
Od mého prvního příjezdu do Nebočad jsem s Jurtou už ledacos zažila, absolvovala jsem řadu akcí, od brigádnických víkendů přes masopust až po den otevřených dveří. Na všem se podílejí jak členové sdružení, jejich kamarádi, tak i lidé s postižením. Během jara a léta tohoto roku probíhaly o víkendech tak zvané "individuálky". Ve dvojici se získávala zručnost pro nějaké řemeslo, jako je pletení košíků z proutí nebo tkaní bavlněného koberce na stavu. Byla to dvojice klienta a jednoho mladého člověka, který klientovi byl ku pomoci a novou dovednost mu předváděl a vysvětloval. K jedné takové dvojici jsem se přidala i já. Dvě děvčata spolu tkaly na úžasném muzejním exempláři tkalcovského stavu.
Se mnou ve dvojici byla právě Ála. Je to skvělá sedmadvacetiletá holka, která je z Děčína, má tři sourozence a bydlí doma se svou mamkou a tátou. Doma se baví občas tím, že vyšívá ubrusy, poslouchá hudbu, hlídá své neteře a synovce a už dva roky jezdí s Jurtou. Já jsem se s ní poprvé setkala loni na letní slavnosti, kdy jsme dělali keramiku a jezdili jsme na divadelní představení.
Ála pro mě byla velký objev. Když jsem ještě pracovala v Rolničce, setkávala jsem se hlavně s dětmi. Funguje tam i chráněná dílna, ale já jsem tamní klienty moc neznala. Zvykla jsem si na přístup k dětem, naučila jsem se s nimi mluvit, hrát si a rozumět jim. S "dospěláky", zaměstnanci dílny, jsem to moc neuměla. Loni v létě jsem Álu poznala, představila jsem se jí, ale jménem mě oslovila teprve nedávno, trvalo jí to skoro celý rok.
Naučily jsme se spolu vycházet, komunikovat, chápat se a tolerovat. Dneska už spolu taky tkáme a učíme se psát. Ála je moc fajn, takhle naplno to říkám až tady, ale až se spolu zase sejdeme určitě jí to řeknu taky.

Co je pro mě Jurta dnes?
Práce v Jurtě je pro mě dnes vším. Přizpůsobila jsem tomu běh svého života. Jsem v Jurtě více než rok a mé prvotní nadšení rozhodně ještě nevyprchalo. Snažím se dělat věci pořádně a naplno, snad se mi to někdy nedaří, ale říkám si, že každý začátek je těžký. Našla jsem v Jurtě lidi, kterým o něco jde, kteří něco chtějí dokázat a vědí, že i přes všechny těžkosti a obtíže to má cenu, že nejsou na světě jen zdraví lidé a že i těm ostatním se dá rozumět.
Našla jsem tam směr svého života a vím, že se jím po nějakou dobu budu ubírat. Chtěla bych do Jurty vnést něco ze sebe, něco, čím bych obohatila jiné lidi a ráda přijmu to, co mi Jurta na oplátku nabízí - radost a spokojenost z vykonané práce, obětavost a upřímnost ve vztazích, nevšední zážitky a přátelství.

Autorka je pracovnicí ve sdružení Jurta

 

Zpět na obsah


Doporučuji

Irena Škeříková a spol - Na každý den 2000
Miroslav Cejnar

Koupil jsem "Na každý den 2000". Spíš jen tak ze setrvačnosti. Již léta jsem si zvykl, že číst se moc nedá a každý den už vůbec ne. Při cestě autobusem jsem, bez valného očekávání, zalistoval. A průšvih byl hotov. Než jsem dojel do Janských Lázní, přečetl jsem přes půlku příštího roku. A zjistil, že Irena Škeříková uspořádala svěží, podnětné a mimořádně zajímavé texty. Na dobrou práci nemá být člověk sám, tak si přizvala dalších devět spolupracovníků. Řekl bych, že jedné krve, neboť výsledek nepůsobí roztříštěně, ale získal na pestrosti.
A tak Vám nyní radím, kupte si na každý den roku 2000 trochu moudrosti, úsměvu a trochu dobrých slov. Čtěte, ale opatrně. Tak jak se má, po částech. Abychom v lednu nemuseli žádat o vydání druhého dílu.

Mirek Cejnar,
správce Sola fide vJanských Lázních.
 

Zpět na obsah


Každej pej jiná ves

Squatting - Martin Balcar

Squatting, tedy obsazování nepoužívaných obydlí, je znám ve světě od počátku 80. let. Kde se vzal? Drahé bydlení ve městech na straně jedné a opuštěné, často polorozpadlé, budovy na straně druhé dovedly některé lidi k úvaze, proč takové domy zdarma neobsadit. Všichni netouží po komfortu a stačí jim neupravené
místnosti. Squaty (domy takto obydlené) navíc skýtají mnoho možností ke komunitnímu způsobu života, který někteří lidé vyhledávají. Proto se stal squatting velmi populární v západní Evropě a v současné době i u nás. Je však ve vetšině zemí kriminalizován. A normální člověk se o něm dozvídá z médií jen v souvislosti násilných vyklízení. Squatting je plný otazníků.
Hned na úvod je dobré vyjasnit si pojmy. Podíváme-li se do médií, získáme dojem, že squaty jsou místem, kde najde útočiště každý živel, opilec a bezdomovec. Právě tito lidé bývají především považováni za squattery. Obydlených domů je spousta a je nutné vědět, co znamená, mluvíme-li o squatu či squatterech. Mnoho lidí takto žijících jsou skutečné živly, mnoho obyvatel jsou však lidé nespokojení s komfortem svých životů, kteří chtějí žít v komunitě nezávislé na stereotypech zaběhaných v naší společnosti.
Za "pravé" squattery se považují lidé, kteří obsazují domy s cílem řešit bytovou situaci s postojem že "bydlení je právo". Tito lidé nechtějí být pasivními obyvateli ale snaží se zde vytvořit útočiště alternativní kultury - objekt opravují a pečují o něj v rámci svých možností. Squatteři se obvykle názorově přiklánějí k anarchistické filozofii (viz Bratrstvo 9/99).
Společnost se squattingu brání. Podle § 249 a trestního zákona je protiprávní obsazení bytu trestným činem. Člověk může být potrestán až do výše dvou let. Obav je spousta: od fetování přes "živly, co tam žijí", ošklivé prostředí až po obyčejné právní nároky.
V některých squatech se organizují kulturní akce (divadla, koncerty, besedy squat v ulici pplk. Sochora takto navštívili např. poslanci Oldřich Kužílek či Petra Buzková), provozují čajovny, výtvarné dílny apod. Jsou však squaty, kde se nic takového neděje. Stejně jako v kterékoliv společnosti.

Squatting v Čechách

Od roku 1990 došlo v Čechách k asi 30 pokusům o dlouhodobé obsazení domu. Motivů bylo více - uvolnění poměrů, stovky prázdných domů, příklady z ciziny a prudký růst nájemného (dnes, v roce 1999, stojí pronájem garsoniéry v Praze okolo 6000 Kč/měsíc).
Prvním klasickým squatem byla osada Buďánka v Praze 5. Některé domy poté byly obsazeny za účelem vzniku kulturních alternativních center v Praze (např. v ulici pplk. Sochora, Dům u Divného muže, Dům u Zlaté lodi), v Brně a několika jiných městech v ČR.
Asi nejznámějším kulturním squatem se stal statek Ladronka nedaleko Břevnovského kláštera v Praze 6. Zde se od roku 1993, kdy neobydlený statek obsadili aktivisté Anarchistické federace, začal realizovat projekt Autonomního kulturně -sociálního centra Ladronka. Na jeho podporu dokonce vznikla Nadace Ladronka. Přes časté policejní razie se zde prakticky dennodenně konaly přednášky, diskuse koncerty, projekce filmů, čajovna, výstavy a dílny. Je zajímavé, že při koncertech byl prodej tvrdého alkoholu zakázán.
Projekt přestavby statku na Centrum byl zpracován v roce 1993 a předložen Magistrátu hl. m. Prahy. V současné době objekt vlastní firma Santé, která chtěla centrum vystěhovat pryč a vybudovat zde luxusní zdravotnické centrum. Zda byl prodej jen tahem, jak dostat squattery pryč, či zda šlo o obyčejný prodej, je otázkou. Pokud však objekt bude někdo vlastnit, musí squatteři odejít.

Jak se žije ve squattu

Život je v různých squatech různě pestrý. Tam, kde se nepořádají žádné programy, se žití omezuje na biologické pře žívání - v takových typech squatů jsou časté tvrdé drogy a alkoholismus. Tam, kde je více programu, je život pestřejší - hudba, malování, modelování či malovýroba různých věcí.
Obvyklý počet lidí žijících v jednom domě je 10-20. Lidé, kteří zde žijí, s sebou obvykle nemají mnoho věcí. Většina věcí se organizuje společně - zábava a jídlo. Zvěsti o skupinových sexuálních praktikách přicházejí spíše od lidí, kteří ve squatech nikdy nebyli. Určitě to nepatří ke koloritu.
Peníze se dávají dohromady společně, kdo co má. Někteří squatteři pracují, trvalé pracovní poměry však nejsou obvyklé. Problémy jsou často s dodávkami vody a elektřiny. V některých squatech je oboje, jinde ani jedno. Vše se řeší přizpůsobením situaci - svíčkami či potokem nebo kašnou. Squat je obvykle nezařízený. Spí se na matracích či na zemi ve spacáku. Okna jsou obvykle zazděná či zabedněná i kvůli častým útokům skinheadů. S drogami je situace různá - někde jsou přísně zakázány, jinde se tolerují. Obvykle zde žije i několik domácích zvířat.

Pár otázek na závěr

Nemám nic proti lidem, kteří obydlí chátrající dům, fandím všem, kteří tam dělají kulturu. Vadí mi však, když se brání vlastníkům domy rekonstruovat a dělají se z nich hyeny. Každý, kdo se do vybydleného domu stěhuje, si musí uvědomit, že ho buď koupí, anebo jednou odejde. Hysterické výjevy lidí připoutaných k hromosvodu ani vodní děla policistů nejsou řešením.
Je zároveň obecnou skutečností, že chátrající domy, které obsadí squatteři, začnou lidem a především majitelům vadit až po takovém obydlení. To, že chátrají často desítky let nikomu nevadí. Squatteři také mnohdy blokují opravy s argumentem, že se s domy spekuluje. Není argument, že si dům opravují a chtějí v něm bydlet. Jsou známy případy, kdy se o takové objekty nikdo nestaral delší čas jen z toho důvodu, že se o dům vedl soudní spor. Při prosazování vlastní svobody by se nemělo zasahovat do svobod jiných.
 
Předvoj revoluce
"Squatting je hnutí, kde lidé nebojují jen za své ideály a vize, ale přímo za svůj životní prostor. Učí se tu žít v komuně, většinu věcí užívají společně, rozbíjí zaběhnuté stereotypy, ukazují cestu. Squaty jsou útočištěm odpůrců systému. Svými benefičními akcemi se podílejí na financování činnosti autonomního a anarchistického hnutí. Stávají se katalyzátorem odporu, předvojem revoluce, která zajistí politickou a hospodářskou spravedlnost a samosprávu a v neposlední řadě důstojné bydlení pro všechny, nejen pro ty, co si to mohou dovolit. Squatting je boj tady a teď, stává se předvojem sociální revoluce."
(časopis Existence, 4/99 str 13.)
 

Zpět na obsah


Christianie - velký, letitý a slavný squatte v Dánsku

V roce 1969 započíná historie jednoho z nejslavnějších světových squatů - Christianie. Armáda totiž poblíž Kodaně vyklízela část svých objektů, které byly součástí kodaňského opevnění. Starousedlíci z okolí si prostoru všimli, pár plotů zbourali a zřídili v něm několik hřišť pro děti.
Prostoru si však všimli i lidé, kteří tíhli k alternativnímu způsobu bydlení a do prázdných objektů se postupně nastěhovalo přes dvě stě lidí. 24. září 1971 je pak Christianie vyhlášena "vlastnictvím lidu". Postupem času se sem nastěhovalo mnoho dalších lidí a policie rezignovala na vyklizení. Problém se dostal až do parlamentu, nikdo však situaci nechtěl řešit.
V roce 1972 je již jasné, že městečko musí vytvořit určitá pravidla pro život. Tato pravidla fungují prakticky dodnes. Christianie má všechno, co má klasické město. Vztahy jsou však uspořádány jinak, každý by měl být spokojen, nikdo nesmí být utlačován. Každý má právo na absolutní svobodu. Ve městě je zakázáno jezdit auty, smí se jen na bicyklech či pěšky, přísně se recykluje odpad. Od roku 1974 jsou zástupci Christianie dokonce v radě města Kodaně. Zajímavostí je i pořádání tzv. "Vánoc pro chudé", kdy se vaří až pro 2000 lidí, kteří jsou v sociální nouzi.
Avšak nejenom radosti potkaly městečko. V polovině 70. let má Christianie obrovské problémy s přežitím, stát ji chce zlikvidovat. Proti tomuto rozhodnutí se pořádají demonstrace,podávají se soudní odvolání. V roce 1978 dostává město tvrdé podmínky, ale přežívá. Zároveň narůstají problémy s užíváním tvrdých drog, především proto, že do městečka přichází mnoho drogově závislých lidí na terapie. Christianští se naivně domnívali, že pod dojmem nálady ve městě se lidé změní, avšak snaha se obrátila proti nim. Navíc se sem začali stěhovat dealeři tvrdých drog. V roce 1980 jsou však po několika opatřeních tvrdé drogy na čas vymýceny.
Nejvyšší "vládní" orgán v Christianii je veřejné shromáždění. Dnes to v praxi vypadá tak, že se všichni sejdou a kvůli praktičnosti řeší na jednom shromáždění jeden problém. Vnitřně je město rozděleno ještě na 10 menších částí. Existuje několik rad. Základem je, že výsledky nejsou nikdy odhlasovány, ale že se k nim dochází na základě dohody.
V Christianii žije asi 1200 lidí a spíše než o komunu jde o společenství squatterů. Lidé zde žijící se živí především rukodělnou výrobou. Všem je společné přání rozhodovat sami o sobě a žít po svém za cenu nekomfortního způsobu života. Komunita má svou hierarchii, základem však je vzájemná tolerance a solidarita. Žije zde mnoho zvířat.
Christianie dnes bojuje o přežití kvůli problematice drog, daní, placení a oprav infrastruktury. Jak dlouho "táborský" sen vydrží, se teprve uvidí, zatím však tento sociální experiment přežívá více jak čtvrt století.

 

Zpět na obsah


Co mne zaujalo

Jitka Weinfurterová - učitelka na mateřské dovolené

Výstava fotografií z listopadu 1989 na Staroměstské radnici. Knížka Vesmír od Colina A. Ronana, která nic netušícímu člověku srozumitelně vysvětluje dění ve vesmíru. Knížka Daleká cesta za domovem od Richarda Adamse; je to králičí podobenství o lidské společnosti. Lidmi ohrožení králíci jsou nuceni vyhledat si nový domov. Cesta za svobodou však vyžaduje odhodlání řešit různé životní otázky, odvahu překonávat překážky. Nenechte se odradit, že jde o dětskou knížku. Není neužitečné vědět, co je to silflej, karaka nebo hrududu.

Daniela Bísková - učitelka angličtiny

Klasický indický tanec Bharatanatyam, který předvedla Ketaki Narain (dcera Doris Kumar rozené Bískové) za doprovodu dvou hudebníků a jednoho zpěváka v Míčovně na Pražském hradě. Bharatanatyam je snad nejstarší z indických tanců, z 2. století před naším letopočtem, který byl až do tohoto století uzavřen v hinduistických chrámech.
 

Zpět na obsah


Stručně a jasně

Vojen Syrovátka

Jaký vliv na mladou generaci může mít uvádění seriálu -30 případů majora Zemana? (Seriál byl natočen v rámci lživé komunistické propagandy. Nyní je uváděn jako součást projektu - 30 návratů.)

Nejprve něco k širším souvislostem otázky, zda je či ne ní vhodné vysílat tento seriál. Mám za to, že zařazení tohoto seriálu do programu veřejnoprávní české televize má za cíl především vyšší sledovanost umožňující vyšší zisky z reklam. Vysílání tohoto komunistického propagandistického seriálu falšujícího dějiny je velmi sporné také proto, že uráží odpůrce komunistického režimu, jejichž názory by měly být respektovány jako důležitá součást demokratického veřejného mínění. Pokud jde o vliv seriálu na mladé lidi, mám zkušenost spíše pozitivní. Jedná se ovšem o myslící mladé lidi, kteří spolu se seriálem sledují i následné besedy, kde jsou předkládány objektivní informace o událostech v seriálu rafinovaně propagandisticky zkreslovaných. Myslící diváci se tak mohou seznámit s našimi nedávnými dějinami a s jejich lživým oficiálním výkladem v době totality.

 

Zpět na obsah


Co napoví pár čísel z letošního sjezdu

* Na sjezd nejen evangelické mládeže do Uherské ho Hradiště přijelo celkem 885 registrovaných účastníků, z toho bylo 371 mužů a 514 žen.

* Věkový průměr všech účastníků sjezdu byl 21,16 roku. Beremeli ovšem v potaz nejpočetněji zastoupené věkové kategorie, což je věk mezi 17 - 21 lety, pak tuto skupinu tvořilo celkem 375 účastníků sjezdu (43%), jejich věkový průměr klesá na 18,85 roku. 89,5% účastníků byli mládežníci ve věku od 14 do 28 let (věkový průměr je 19,5 roku). Je zajímavé, že na sjezd jezdí více mladších dívek, nejpočetnější byly skupiny ve věku 16 - 20 let (28%), chlapců bylo nejvíc ve věku 19 - 22 a 24 let (16,5%).

* Pokud jde o církevní příslušnost, pak na sjezd přijelo celkem 773 českobratrských evangelíků (i jeden zástupce z Bohemky na Ukrajině), což je 87,3 % ze všech účastníků sjezdu. Ale měli jsme i hosty z ekumeny - letos přijelo 33 účastníků z ŘKC (jeden dokonce až z Německa), z CČSH (8), z CB (5), z SCAV (3), KS (2), Křesťanské sbory (1), ECM (1); těch, kteří, kteří neudali (či nemají) žádnou církevní příslušnost bylo 59.
Podle celocírkevní statistiky za rok 1998 se účastnilo konfirmačních cvičení celkem 752 mládežníků, schůzek mládeže 1391 osob - celkem se tedy v církvi schází 2143 mladých lidí, z nichž 36 % přijelo na sjezd.
Bonďa Blažková

 

Zpět na obsah


Anketa ze Sjezdu

Co ve vás vzbuzuje beznaděj a co naopak naději?

Je to o lidech. Beznaděj - to je, když vidím nějakou ignoraci nebo lhostejnost nebo nějaké odmítnutí. A naději - přijetí tam, kde jsem to nečekala, otevřenost, láska, něco, co hodně překvapí. Je to o vztahu člověka k člověku.
studentka MFF, 21 let

Beznaděj ve mně vzbuzuje, když někdy poslouchám zprávy, a naději - že jsou pořád lidi, kteří s tím chtějí něco dělat, ne jenom sedět na zadku a říkat, že je to všechno blbý.   student, 17 let

Naději ve mně vzbuzuje, když potkám nějaký lidi, který jsou nadšený pro nějakou myšlenku a nemusí to být zrovna křesťanská. Nadějný je, když někdo za něčím jde. Beznaděj ve mně naopak vzbuzuje, když potkávám lidi, kterým je všechno jedno a nedokážou se pro nic nadchnout a chtějí jen přežít. civil. služba, 26 let

Naději ve mně vzbuzují otevřené možnosti, které vnímám jako dar víry. Naději ve mně vzbuzují tyhle mladý lidi, s kterými jsem prožil tenhle víkend - že na nich vidím, že spolu chtějí být, že se chtějí k něčemu přiznávat, že je to určitá budoucnost církve a pak to, co už zaznělo, že nad těmi všemi ději je ten, který tu naději dává, vždycky znovu otevírá?. A beznaděj, to je nějaká hluboká deprese, člověk nevidí žádné možnosti a hodně se soustředí v tu chvíli na sebe a na to, čemu on sám věří, a nedokáže vyhlídnout k druhým a k tomu, který tu naději dává, a k těm pěkným věcem, co třeba někdy v tom těžkým jsou a je možný je objevovat. S tím se dá asi těžko žít.
 farář, 32 let

Naděje je to, že každý den je zase ráno, a beznaděj, kdyby to tak nebylo.
 učitelka, 24 let

Mladí lidé ve mně vzbuzují naději, moji vrstevníci spíše ten opak.
 br. prof. Kohák
 

Zpět na obsah


Mladí vyznávají svou víru

Ota Halama

Křesťanská vyznání prodělala, stejně jako celá církev, značný vývoj. Z křestních vyznání místních sborů církve se stala vyznání pravověří vůči křesťanským heretikům. A rozdělení západního křesťanství spojené s reformací posunulo chápání vyznání i jako identifikace nové, menšinové skupiny uvnitř celé církve. Všechna vyznání však spojuje několik zásadních rysů. Jednak snaha o stručné vyjádření obsahu křesťanské víry, jednak vymezení proti herezi či římské církvi a jednak reakce na čas a místo, ve kterém vyznání vznikalo.
Od posledního vyznání, tzv. České konfese, nás jakožto evangelíky, dělí více než 400 let a tak vzniká otázka: Není třeba znovu vyznat svou víru? Není třeba znovu vyjádřit výše uvedené rysy křesťanského vyznání?
Pokusem o "nové vyznání víry", byla práce pěti skupin mladých lidí ve věku 13 - 18 let na letním kurzu mladší mládeže pořádaném letos v červenci Synodní radou ČCE v Hradišti u Nasavrk. Jejich úkolem bylo: Pokuste se napsat takové vyznání víry, které by bylo vyjádřením nejen naší víry, ale které byste byli schopni předložit ke schválení celé dnešní církvi. A výsledek? Ten následuje bez sebemenších úprav:

1) Věříme v jednoho Boha.
Amen.
2)
Věříme v Boha, kterýžto jediný svatý jest, a v Ježíše Krista, kterýžto Synem Jediného Boha téže podstaty jest. Jenž svou krev za naše hříchy obětovav, spasivše vše, což svaté nebyvše.
Zemřev, pokořiv vše, což jest z Ducha zlého, vstal z mrtvých.
Dále věříme v Ducha, kterýžto spojuje společenstvo naše v jednotu mysli a srdce.
Svátostí naší jest křest. Taktéž večeře Páně, kteroužto připomínáme si smrt a vzkříšení Páně. Zvěstujíce Tvou smrt věříme ve Tvé vzkříšení a v pevné víře očekávajíce Tvůj příchod doufáme ve spasení a život věčný.
Amen
3)
Věříme v Boha otce, jeho syna Ježíše Krista a v Ducha svatého, který vychází z otce a syna, vstupuje do lidí, pomáhá jim uvěřit a překonávat zlo.
Vyznáváme, že Bůh otec stvořil tento svět a všechno, co na něm je.
Seslal jediného syna, aby nás spasil, zemřel za nás na kříži a vzal na sebe naše hříchy.
Památku Kristovy oběti a vzkříšení si připomínáme společnou večeří Páně.
Vyznáváme jeden křest. Konfirmace je utvrzení křtu a víry v Boha. Uznáváme papeže jako hlavu celosvětové katolické církve, ale jako evangelíci uznáváme jediného Boha vládce. S tím souvisí i to, že neuznáváme svaté, protože nevěříme v podřadné vládce mimo Boha.
Věříme ve věčný život v Božím království, kde je odejmuta všechna bolest života.
Amen

4)
Žiji v naději, lásce a radosti, protože je se mnou ten, který za nás trpěl, který nás má rád i přes naše nedostatky, kterému můžeme všechno svěřit, který nám dává pít z kalicha života a jíst tělo jeho syna, Ježíše Krista, který za nás položil svůj život, aby nás spasil a jehož jménem se necháváme křtít, pro jeho mučednickou smrt, kterou nás vykoupil.
Amen

5)
Věříme v Hospodina, Boha jediného i v jeho Syna Ježíše Krista, který vzešel z Ducha svatého, přišel na svět jako člověk, aby za nás zemřel a sňal naše hříchy.
Věříme v Ducha svatého, jenž na nás všechny sestoupí, očistí nás od nepravostí a vyplní se vidění Janovo.
Věříme v církev, která je stejná ve všech národech světa, i když v jiné podobě a s jinými zvyky.
Amen

Zpět na obsahModlitba 

Pane světa a života,
ty jediný a svatý, ty první i poslední, ty jsi naše naděje, naše odpočinutí i naše síla.
K tobě voláme a v tobě se radujeme.
Vyznáváme, že často klesáme pod tíží svého života.
Vlečeme s sebou svou minulost, obáváme se své budoucnosti, zápasíme se svou přítomností.
Naše minulost obsahuje omyly a selhání, nesplněné povinnosti a nesplněná přání.
Budoucnost před námi vypadá jako temná nejistota. Přítomnost nám nabízí volbu: buď do vyčerpání zápasit, podvádět a dávat nečisté rány, nebo prohrávat.
Prosíme, smiluj se nad námi.
Dej nám poznat a uvěřit, že naše minulost, budoucnost i přítomnost je ve tvých rukou. Dej nám poznat a uvěřit, že v každém čase pečuješ o náš život svými dary a zázraky, vedením a poučením. Dej nám poznat a uvěřit, že světlo tvé lásky pro nás připravilo živé společenství s tebou i s celým tvým stvořením.
Dej nám poznat a uvěřit, že odvážný krok otevírá schůdnou cestu, že moudrý čin řeší neřešitelné, že statečná trpělivost dává životu smysl.
Slovo Písem ať připomíná tvou moc a tvou lásku ke světu a životu.
Podaná ruka a usměvavý pohled ať jsou svědectvím o živé Církvi všech míst a všech časů. Tvé požehnání ať nás naplní. Ať osvětlí a rozzáří naše všední dny a všední setkání.
Učiň to pro své svaté Jméno, jehož sláva je od věků až na věky. Amen.
 

Zpět na obsah


Jak vznikl Svíták?

Jakže vznikl Svíták?
O tom koluje ve sborech celá řada pověstí. Za totáče o tom nebylo radno mluvit. Teď však máme svobodu a nové vydání, tak je na čase, abyste věděli, jak tomu skutečně bylo.
Tak bylo nebylo, sešlo se jednou několik mladých farářů. Jak tedy bylo zvykem, povídalo se o všem možném - komu zas odebrali souhlas, kdo musel vyemigrovat, komu nevzali děti na vysokou - a pro rozveselení si četli z knihy Kazatel. Tu povídá jeden z nich: "Co kdybychom si zazpívali nějakou tu pohřební?" Jenže na varhany zrovna netekl proud a i ty kytary tak nakřáple zněly.
"Chtělo by to andělskou muziku, víte, měď zvučící (I. Kor 13,1)," povídá jeden z nich. "Copak o to by nebylo," povídá druhý, co uměl kreslit, "k andělům nikdy není daleko, jen si jich všimnout (Ž 13,2)," a hned jich několik nakreslil, s bubny a s basou a s banjem, se saxofonem a také s tou mědí zvučící, s trumpetou a bombardonem. Ten s tou basou párkrát brnknul a povídá:"Tak, mládenci a děvčata, kterou si dáme?" "119," povídá kdosi pohotově. Tak přezpívali všechny sloky, jak je u nás zvykem, a anděl u bubnů povídá: "No, nápěv jsme se naučili, ale nemáte něco svižnějšího?"
"Aj, jak jsou milí tvoji příbytkové," navrhl někdo z Litomyšli z věrnosti Janu Augustovi. Anděl se poškrabal za uchem a povídá: "No, hezký... a co kdybychom vás naučili pár našich?" Uhodil do bubnů a celá andělská kapela se rozezpívala jak Jozue chce porazit Jericho.
Všichni zpívali s sebou, ale ta slova nikdo neznal. I tu sáhl anděl na obláček a vytáhl knihu ze zlatých listů, popsanou písmem andělským. Faráři na to koukali, řecky to nebylo, hebrejsky také ne, ani azbukou. Tu vytáhl anděl z futrálu zázračné brýle, co měl po Komenským, a nasadil je na nos jedné farářce, co zvlášť pěkně zpívala. V tu chvíli vypadalo písmo úplně jako čeština. Všichni se rozezpívali a ona zapisovala, až se jí od propisovačky kouřilo.
Zpívali a zpívali, ani si nevšimli, jak čas utíká, když tu se ten s tou basou podívá z okna a povídá: "Svítá!" To ta sestra farářka ještě stačila zapsat a už jí anděl vzal zlatou knihu i brýle a dal zpátky na obláček. Ještě se pomodlili na rozloučenou a pak andělé i s nástroji zalezli na stránky sešitu, ve kterém sestra farářka zapsala jejich písně. To aby se z něj lépe zpívalo.
A kdo že byli ti faráři? To se tenkrát neříkalo. Leč kupte si nové vydání Svítáku. Tam jsou všechna jména uvedená. A pokud byste mi nechtěli věřit, podívejte se, že ti andělé tam opravdu jsou. Tak to musí být pravda.

Erazim Kohák
 

Zpět na obsah


Oznámení

OSMEJ BÁJEČNEJ BÁL
se koná v pátek 21.1. 2000 v 19:00 v KD Barikádníků v Praze 10
(u stanice metra Strašnická),
vstupenky za 70 Kč před začátkem plesu a v knihkupectví Kalich
ubytování pro mimopražské zajištěno - spacák s sebou
 
 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA ŠKOLY EA
pro školní rok 2000/2001

Evangelická akademie Praha VOŠ 14.a15. 6. 2000 - I. termín
      28. 8.2000- II.termín
    SOŠ    17.4.2000 - I.termín
      11.5.2000 -II.termín

Evangelická akademie Brno CSZŠ  19.4.2000
    VOŠ 19.a 20.6.2000 - I.termín
      28.6.2000- II.termín

Evangelická akademie Náchod SoŠ  19.4.2000

Církevní konzervatoř Kroměříž leden 2000 (talentovky)

Evangelická akademie Hradec Králové 22.6.2000 v 10.hod. I.
    30.8.2000 v 10.hod. II.

Bratrská škola Praha  leden 2000
 - zápis do I.třídy
 
 

VÝHERCI SLOSOVÁNÍ ANKETY O BRATRSTVU
1. Vlasta Musilová - Nové Město n.M. - CD - B.Mikolášek
2. Jana Matušková - Běleč n. Orl.- kniha - Apokalypsa byla zítra
3. Dan Ryšavý, Prostějov - předplatné Bratrstva na r. 2000