ročník 42/2001:
                   
017Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Zastavení
Ať se se mnou ve vás setkají
Máte rádi symboly a tajemství?
Co jsou svátosti?
A pamatuj na to, kdo jsi!
Co je to nevidět?
Konfirmace
Přiznám se ke konfirmaci?
Konfirmace na latríně
Hry pro první plískanice
Soudné sestry
Naděje - dobrá zpráva o naději
Katecheze na synodu
Klub zjizvených
Dvakrát Elie Wiesel
Rozvod...
Faráři na zeleno
Zvony milenia
Tož tvoř
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
  Mládež
Katecheze na synodu
  Radka Včelná, COM
 
V minulém čísle Bratrstva jste se dočetli, že COM podává na synod návrh k vytvoření místa faráře mládeže. Synod (přesněji řečeno 3. zasedání 30. synodu ČCE) se konal v květnu a celý jeden večer se tam mluvilo o katechezi. Ne že by se tam na něco světoborného přišlo nebo že by se kdovíco vyřešilo. O to konec konců ani nešlo. V příspěvcích, které tam zazněly, se ale objevila řada zajímavých témat a některá se i opakovala. Namátkou: Potřebujeme katechismus? A když, tak jaký? (Jeden bratr dokonce nabídl finanční odměnu pro vítěze soutěže na vytvoření nového katechismu). Chybí materiály, které by pomohly ve výuce náboženství, při biblických hodinách i v mládeži. Každý farář je odkázán na své vlastní koleno. Co s dětmi při bohoslužbách? Proč s námi nepřijímají chleba a víno při večeři Páně?
    Přetiskujeme materiál, který pro toto jednání synodu připravil COM, tedy ti, které jste si, milí mládežníci, zvolili. Přečtěte si ho a přemýšlejte, jestli to vidíte taky tak.
    PS.: Faráře mládeže synod schválil. Takže se můžeme těšit.
 
1. Současný stav - co vidíme          
 
 1. V některých sborech, či seniorátech se mezi mládeží pracuje tradičním způsobem založeným na biblických hodinách pro mládež (s případnými dalšími programy) a tento způsob práce se jeví jako životaschopný a nosný. Jinde se zdá přežitý a v nemálo sborech se setkání mládeže pro malý zájem nekonají.
 2. Mládež si možná více než v dřívější době hájí svobodu, nenechá se např. svázat povinnou účastí na církevních setkáních, je více spontánní a ne vždy se vejde do tradičních forem církevní práce.
 3. Svět mladých lidí klade větší důraz na prožitek a zkušenost než na vzdělávání, vstřebávání vědomostí nebo řešení problémů.
 4. Ve zrychleném tempu dnešního života mladí lidé zároveň více hledají duchovní vedení a ptají se po nějakém nasměrování. Často se potkají s lákavou nabídkou společenství, která nabízejí jednoduché odpovědi na jejich otázky a která mají sklon s tápajícími lidmi manipulovat.
 5. V době totality byla pro mladé lidí církev jednou z mála možností zažít atmosféru svobody v setkání, diskusi a polemice. Dnes stojí církev pro mladé lidi ve srovnání nabídkami z oblasti kultury, sportu a cestování jako jedna možnost vedle řady dalších.
 6. Vnímáme, že je v církvi právě mezi mládeží nejvíce cítit odlišnost mezi „tradičním“ a „evangelikálním“ pojetím křesťanské víry.
2. Kudy chceme jít          
 
 1. Považujeme za dobré, když sbor nabídne mladým lidem prostor, kde budou svobodně znít jejich otázky, kde budou formulovat a objevovat své postoje. Ať zde naleznou místo, kde je každý slyšen a kde je každý brán vážně - to mnohým chybí ve škole a leckdy i doma.
 2. Rozličnost prostředí, ze kterého mládež přichází, nás vede k tomu, že nechceme přetěžovat důraz na vzdělávání a rozumové uchopení obsahů víry. Specifika křesťanského životního postoje si lze přivlastnit také ve společném prožitku důvěry, solidarity, smíření, diakonie, při společných akcích, cestách a při práci. Proto vítáme takové formy práce, kde cílem není poučit, ale setkat se s biblickým textem a s tématy víry interaktivně a tvořivě, kde se společenství církve nevyčerpává pouhým oznamováním zvěsti, ale pouští se do současných otázek, pochybností a zkušeností života víry.
 3. Záleží nám na tom,
  - aby se mládež ve sboru necítila vydělena, nýbrž aby byla jeho pevnou součástí
  - aby bohoslužby byly i jejím shromážděním
  - aby nebyla objektem sborové výchovy, ale partnerem v rámci sborového života
  - aby měla i kompetence a zodpovědnost za sbor
  - aby se odlišnost mezi „tradičním“ a „evangelikálním“ pojetím křesťanské víry neprohlubovala
3. Konkrétní otázky a návrhy          
 
 1. Považujeme za velmi důležité práci s mládeží více mapovat, promýšlet a organizovat. Proto navrhujeme zřízení místa faráře pro mládež, který by se věnoval výhradně práci mezi mládeží.
 2. Chtěli bychom vyhledávat a vzdělávat lidi (laiky i faráře/řky), kteří by se práci s mládeží věnovali.
 3. Pomocí pro přípravu setkání mládeže by byly různé kvalitně připravené příručky, materiály a pracovní listy. Mohla by například vzniknout pracovní skupina, která by se věnovala jejich přípravě, zajišťovala by překlady zahraničních textů, případně nabídla ucelený plán pro biblické hodiny pro mládež jako je tomu u Nedělní školy.
 4. Domníváme se, že mládež nepotřebuje katechismus, ale právě zmíněné pomůcky, které ukáží směr biblické tradice víry a ponechají mladým lidem možnost se k tomuto nasměrování samostatně přiznat, dojít k němu, nalézt ho. To, co člověk sám objeví, prožije a najde, shledáváme jako nosnější než naučené odpovědi katechismu.
 5. Chceme pokračovat v organizovaní kursů, sjezdů, seminářů a zároveň rozšířit jejich nabídku tak, aby byly svým obsahem i umístěním přístupné mládeži různé spirituality a ze všech koutů republiky.
 6. Tam, kde je mladých lidí ve sboru málo, doporučujeme pracovat více na seniorátní a celocírkevní úrovni a také finančně podpořit tento diasporní způsob práce, který je nákladnější.
 7. Podle našich zkušeností mládež oceňuje, když se může aktivně podílet na přípravě a průběhu bohoslužeb a když jí kazatelé vycházejí vstříc např. tak, že zařazují písně z Dodatku k EZ a ze zpěvníku Svítá.
 8. Jakkoli je práce s mládeží často kolektivní, chtěli bychom zdůraznit důležitost individuálního duchovního vedení, pastoračních rozhovorů a zpovědi při práci s mladými lidmi.
Celocírkevní odbor mládeže /COM/