Reportáž
Konec náboženských ptydepe
Mikuláš Vymětal
 
Ve dnech 22.-25. května proběhlo v prostorách evangelického sboru Praha - Vinohrady 1. Zasedání 31. synodu Českobratrské církve evangelické. Jednání se účastnila také celá řada domácích i zahraničních hostů. Potěšující byla rozsáhlá delegace z italské Valdenské evangelické církve 60 bratří a sester. Předseda italské delegace pozdravil synod ve své mateřštině úderným slovem: „Jsme s českými evangelíky jako jedna rodina.“ (V originále „una mafia“). Italští delegáti přivezli s sebou také dar nejmenované italské firmy evangelické církvi luxusní osobní automobil.
     Hlavním bodem jednání na synodu se stala otázka, jakým způsobem upravit formu evangelických bohoslužeb tak, aby byla srozumitelná našim necírkevním současníkům. Prvním krokem by mělo být odstranění náboženských ptydepe výrazů, jimž rozumí jen pravidelní návštěvníci sborových shromáždění. Patrně nejznámějším příkladem takového výrazu je hebrejský termín „amen“, který se dosud pouze foneticky přepisoval a nepřekládal. Vždyť kdo i z pravidelných účastníků bohoslužeb ví, co vlastně tento termín znamená? Uzavřená komise synodu proto jednala o výrazu, který by nahradil již nevyhovující „amen“. Nový termín by měl být všeobecně známý, ale také akcep-tovatelný širší křesťanskou ekumenou. Z důvodu ekumenické otevřenosti proto komise rozhodla, že hledaný výraz musí vycházet z latiny. Aby přitom nedošlo ani k výprodeji vlastní reformační tradice, rozhodli se členové komise hledat vhodný termín ve spisech světových reformátorů (vždyť Martin Luther i Jan Kalvín psali většinu svých děl latinsky). Členové komise nakonec nalezli řešení v Malém katechismu dr. Martina Luthera (1529). V katechismu při výkladu Modlitby Páně objasňuje reformátor výraz „amen“ slovy: „amen, amen, tím říkám ano, ano, tak se staň“. Protože by bylo poněkud komplikované vyslovovat po každé modlitbě „ano, ano, tak se staň“, rozhodli se členové komise nahradit výraz „amen“ krátkým a půvabným překladem slova „staň se“ do latiny: „fiat“. Tento výraz nahradí dosavadní termín „amen“, používaný na závěr modliteb, také v písních a biblických citátech.
     Protože synod chce zabránit liturgické svévoli, závazně nařizuje sborům ČCE tento postup: Do 1. září tohoto roku opravit ručním přepsáním ve všech sborových zpěvnících a agendách výraz „amen“ termínem „fiat“. U biblických textů není třeba opravovat přepisováním, jen při hlasitém čtení Písma svatého vyslovit na místě psaného „amen“ vždy „fiat“. Také kázání a modlitby ve shromáždění je třeba zakončovat společným „fiat“.
     Synod při svém zasedání jmenoval tajnou dozorčí radu, jejíž členové budou dohlížet na dodržování tohoto usnesení při sborových shromážděních.
     Na podzim letošního roku se chystá revidované vydání Ekumenického překladu bible, Evangelického zpěvníku a Agendy Českobratrské církve evangelické, kde budou všechny dosud užívané výrazy „amen“ již řádně nahrazeny.
     Synod také vyhlásil konkurs na nalezení vhodného termínu, nahrazujícího další nesrozumitelný výraz „halelujah“. Návrhy nových temínů s uvedením výše sponzorských darů, které by s jejich zavedením byly spojeny, mají být zasílány na adresu Synodní rady do 31.března 2004.
     Zasedání synodu bylo zakončeno společným zpěvem písně č. 487 z Evangelického zpěvníku Fiat, Otče, rač to dáti.
 

Bratrstvo 6/2003