Nápadník  
Dopisované Bible
Mikuláš Vymětal
 
Dopisovaná Bible může mít různou podobu. U známého příběhu si ten, kdo chystá program, předem přichystá probíraný text (například vytištěný z počítače, nebo oxeroxovaný z Bible), v němž vynechá například poloviny vět, nebo každou druhou větu. Chybějící text doplní tečkami. Rozmnožený částečný text rozdá na mládeži, aniž ho předtím přečetl z Bible. Každý doplní text podle toho, co odhaduje, že by v něm mělo být. Poté si společně texty přečtěte, a teprve na závěr přečtěte text Bible. Leckteré myšlenky, které v Bibli nejsou, naopak mohou být inspirativní pro její pochopení.
     Jiná možnost je rozdělit si jednotlivé osoby příběhu a napsat jménem každého z nich fiktivní dopis o tom, co zažili: Co by napsal kněz v příběhu o milosrdném Samařanu v dopise svému bratru? Co by napsal ten zbitý? Co hostinský? Co Samaritán? Co jeden z loupežníků? Společně si pak dopisy přečtěte.
     Třetí možnost je popsat příběh novinovým titulkem (ten má několika slovy vyjádřit to nejpodstatnější a nejzajímavější z příběhu). Různé noviny ovšem pokládají za to nejdůležitější něco jiného: Jak by příběh o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma nadepsaly Lidové noviny? Jak Haló noviny? Jak Dívka či Sedmá generace? Jak Večerní Jeruzalém? Rozdělte si různé typy tiskovin (můžete si vymyslet i fiktivní názvy a druhy – třeba Samizdat palestinských studentů či Chrámové zprávy) a po přestávce na napsání titulků si je navzájem přečtěte. Uvědomíte si přitom, jak různé pohledy ovlivní to, co se pokládá za důležité.
 
Ad: Nečti všechno
 
„A čti Bratrstvo!“, doporučuje Jan Trusina ve 4. čísle časopisu Český bratr. A to v článku, ve kterém píše o tom, co vše nestojí za čtení. Tak až si přečtete celé Bratrstvo, přečtěte si i zmiňovaný článek („Nečti všecko!“, č.4, str. 15). Rubrika, ve které článek vychází, je vlastně celá pro čtenáře Bratrstva. fik
 
Slovníček  
Presbyter
Marie Medková
 
Často se o něm mluví při ohláškách, má v ledasčem prsty.
     Víte, kdo to je presbyter?
  1. druh zhoubného nádoru
  2. synonymum tiskařského šotka
  3. člen staršovstva
  4. eskymácký výraz pro dobře propečeného psa
Správné řešení je pochopitelně za c)
     Řecké slovo presbyteros znamená starší, staršina. V knihách Nového zákona často označuje osoby, které vedly sbor a staraly se o něj. Tento úkol má starší, tedy presbyter, i dnes.
     V ČCE se člen sboru stane presbyterem volbou do staršovstva. Člena staršovstva můžete nazvat presbyterem i starším, v obou případech budete „in“.
     Pokud se narodíte dříve než vaši sourozenci, jste starší až do smrti. Volbou do staršovstva se stanete starším pouze dočasně, a to na dobu šesti let.
     K čemu jsou presbyteři? Řídí a usměrňují chod sborového života (např. bohoslužby, nedělní školy, výlety…). Rozvíjí misijní činnost (např. náboženství ve školách) a utužují ekumenické vztahy mezi církvemi. Pečují i o jednotlivce – členy sboru, kteří jsou nemocní nebo v tísni. Navíc mají na starosti i různé správní a administrativní záležitosti sboru (sborové účetnictví, budovy, zaměstnanci sboru, evidence členů). Z toho by jednomu hlava zešedivěla.

Bratrstvo 5/2004